Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Neyemi 11​:​1-36

SA K LADAN L

  • Jerizalèm vin plen ak moun ankò (1-36)

11  Twouve, prens yo ki te pami pèp la t ap viv Jerizalèm+, men rès pèp la te fè tiraj osò+ pou yon moun sou dis al viv Jerizalèm, vil sakre a, pandan lòt nèf yo ap rete nan lòt vil yo.  Mete sou sa, pèp la te mande benediksyon pou tout mesye ki te dispoze al abite Jerizalèm.  Men non moun ki te chèf yon seri zòn ki te abite Jerizalèm: (Lòt moun ann Izrayèl yo, tankou prèt yo, Levit yo, moun k ap travay nan tanp lan*+ ak pitit gason sèvitè Salomon yo+, t ap viv nan lòt vil nan Jida yo. Chak moun te ret sou tè pa yo, nan vil pa yo+.  Epi, te gen kèk moun nan tribi Jida ak nan tribi Benjamen ki te abite Jerizalèm.) Pami moun Jida yo, te gen Ataya, pitit gason Ozyas ki pitit gason Zakari, yon desandan Amarya ki pitit gason Chefatya, pitit gason Mahalalèl ki soti nan fanmi Perès+,  ak Maraseya, pitit gason Bawouk ki pitit gason Kòloze, yon desandan Azaya ki pitit gason Adaya ki pitit gason Joyarib, yon desandan Zakari ki soti nan fanmi Chela.  Tout pitit gason Perès ki te abite Jerizalèm yo te 468 gason vanyan.  Men non moun ki sot nan tribi Benjamen yo: Salou+, pitit gason Mechoulam ki pitit gason Jowèd ki pitit gason Pedaya, yon desandan Kolaya ki pitit gason Maraseya, pitit gason Ityèl, yon desandan Jechaya.  Apre Salou, te gen Gabayi ak Salayi. Sa te fè 928 gason.  Epi, se Jowèl, pitit gason Zikri, ki te alatèt yo, e dezyèm moun ki te responsab vil la se te Jida, pitit gason Asenouwa. 10  Pami prèt yo, te gen Jedaya, pitit gason Joyarib, te gen Jakin+, 11  e te gen Seraya, pitit gason Ilkya. Ilkya se te pitit gason Mechoulam, Mechoulam se te pitit gason Zadòk, Zadòk se te pitit gason Merayòt, Merayòt se te pitit gason Ayitoub+ ki te yon chèf nan kay* vrè Dye a. 12  Yo te ansanm ak frè yo ki t ap travay nan kay la. Sa te fè 822 gason. Epi, te gen Adaya, pitit gason Jewowam ki pitit gason Pelalya, yon desandan Amsi ki pitit gason Zakari, yon desandan Pachou+ ki pitit gason Malkija, 13  ak frè l yo, sètadi chèf fanmi yo. Sa te fè 242 gason. Epitou, te gen Amachayi ki pitit gason Azarèl, yon desandan Azayi ki pitit gason Mechilemòt, pitit gason Imè, 14  ansanm ak frè l yo ki te gen anpil fòs, yon seri mesye ki te gen kran. Sa te fè 128 gason. Se Zabdyèl, yon nonm ki soti nan gran fanmi, ki te alatèt yo. 15  Pami Levit yo, te gen Chemaya+, pitit gason Achoub. Achoub se te pitit gason Azrikam, Azrikam se te yon desandan Achabya, ki se pitit gason Bouni. 16  Epi, te gen Chabtayi+ ansanm ak Jozabad+, pami moun ki te alatèt Levit yo, ki te responsab tout aktivite ki t ap fèt deyò kay vrè Dye a. 17  Epi, te gen Matànya+, pitit gason Miche, yon desandan Zabdi ki pitit gason Asaf+, ki te responsab moun k ap chante yo e ki t ap dirije moun ki t ap fè louwanj yo nan moman priyè yo+, ak Bakboukya, dezyèm moun ki te alatèt pami frè l yo, ansanm ak Abda, pitit gason Chamwa, yon desandan Galal ki pitit gason Jedoutoun+. 18  Te gen 284 Levit antou nan vil sakre a. 19  Moun ki te konn veye pòtay yo se te Akoub, Talmon+ ansanm ak frè yo te genyen yo. Sa te fè 172 gason. 20  Lòt moun ann Izrayèl yo, lòt prèt yo ak lòt Levit yo t ap viv nan tout lòt vil Jida yo. Chak moun te abite sou tè yo te resevwa kòm eritaj la*. 21  Moun ki t ap travay nan tanp yo*+ te abite Ofèl+, e se Siya ak Gichpa ki te alatèt moun sa yo. 22  Ouzi te alatèt Levit yo nan Jerizalèm. Li se pitit gason Bani ki pitit gason Achabya, yon desandan Matànya+ ki pitit gason Mika, pami desandan Asaf yo, sètadi chantè yo. Se li ki te responsab travay ki t ap fèt nan kay vrè Dye a. 23  Paske te gen yon dekrè wa a te bay pou chantè yo+ e te gen yon kantite pwovizyon yo te dwe ba yo selon bezwen yo genyen chak jou. 24  Se Petaya, pitit gason Mechezabèl ki pitit gason Zera, yon desandan Jida, ki te konseye wa a* pou tout bagay ki konsène pèp la. 25  Men non ti vil yo ak tèritwa ki sou kont yo: kèk moun nan Jida te abite Kiriyataba+ ak vil ki ozalantou l yo e ki sou kont li yo, Dibon ak vil ki ozalantou l yo e ki sou kont li yo, Jekabzèl+ ak ti vil ki sou kont li yo, 26  Jechwa, Molada+, Bètpelèt+, 27  Azachwal+, Beyècheba ak vil ki ozalantou l yo e ki sou kont li yo, 28  Ziklag+, Mekona ak vil ki ozalantou l yo e ki sou kont li yo, 29  Ennrimon+, Sora+, Jamout, 30  Zanowa+, Adoulam ak ti vil ki sou kont li yo, Lakis+ ak tèritwa ki sou kont li yo ansanm ak Azeka+ ak vil ki ozalantou l yo e ki sou kont li yo. Yo te abite* depi Beyècheba rive jis nan Vale Inon+. 31  Moun tribi Benjamen yo te abite Geba+, Mikmach, Aya, Betèl+ ak vil ki ozalantou l yo e ki sou kont li yo, 32  Anatòt+, Nòb+, Anànya, 33  Azò, Rama+, Gitayim, 34  Adid, Zeboyim, Nebalat, 35  Lòd ak Ono+, vale atizan yo. 36  Te gen kèk gwoup moun pami Levit ki te abite Jida yo yo te voye al abite pami moun tribi Benjamen yo.

Nòt anba paj

Oswa: “Netinim yo”. Lit.: “moun yo bay yo”.
Oswa: “tanp”.
Oswa: “Chak moun t ap viv nan eritaj pa l”.
Oswa: “Netinim yo”. Lit.: “Moun yo bay yo”.
Lit.: “te bò men wa a”.
Oswa: “te monte kan yo”.