Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Matye 8​:​1-34

SA K LADAN L

  • Jezi geri yon moun ki gen lèp (1-4)

  • Lafwa yon ofisye (5-13)

  • Jezi geri anpil moun nan Kapènawòm (14-17)

  • Fason pou nou suiv Jezi (18-22)

  • Jezi kalme yon tanpèt (23-27)

  • Jezi voye demon yo nan kochon yo (28-34)

8  Lè l fin desann mòn nan, gen yon gwo foul moun ki suiv li.  Epi, gen yon mesye ki gen lèp ki pwoche kote l e li pwostène devan l, li di: “Seyè, depi w vle, ou ka geri m+.”  Lè sa a, Jezi lonje men l, li touche mesye a, li di l: “Wi, mwen vle. Ou geri+.” Lamenm, lèp li a geri+.  Apre sa, Jezi di l: “Pinga w di pèsonn sa+, men ale, al fè prèt la wè w+, epi bay sakrifis Moyiz te di bay la+, pou sa ka sèvi kòm prèv pou yo.”  Lè Jezi antre Kapènawòm, gen yon ofisye ki vin jwenn li. Ofisye a sipliye l+,  li di: “Mesye, sèvitè m nan kouche lakay la, li paralize, e l ap soufri anpil.”  Li di ofisye a: “Lè m rive, m a geri l.”  Ofisye a reponn, li di: “Mesye, mwen pa merite pou w antre lakay mwen, men annik di yon pawòl, epi sèvitè m nan ap geri.  Paske, mwen menm tou, mwen anba otorite lòt moun, e mwen gen sòlda souzòd mwen. Lè mwen di youn: ‘Ale!’, li ale. Lè mwen di yon lòt: ‘Vin isit!’, li vini. Lè mwen di esklav mwen: ‘Fè sa!’, li fè l.” 10  Lè Jezi tande sa, li sezi, e li di moun k ap suiv li yo: “M ap di nou laverite: Mwen pa jwenn pèsonn ann Izrayèl ki gen yon gwo lafwa konsa+. 11  Men, m ap di nou sa: Anpil moun ap soti nan zòn lès ak nan zòn lwès, y ap vin chita sou tab ansanm ak Abraram ak Izarak ak Jakòb nan Wayòm syèl la+, 12  tandiske yo pral jete pitit Wayòm yo nan fènwa ki gen deyò a. Se la yo pral kriye e yo pral manje dan+.” 13  Apre sa, Jezi di ofisye a: “Ou mèt ale. Se pou sa fèt pou ou selon lafwa ou genyen an+.” Epi, sèvitè a geri menm lè a+. 14  Pandan Jezi rive lakay Pyè, li jwenn bèlmè Pyè+ kouche ak lafyèv+. 15  Jezi touche men l+, epi lafyèv la tonbe. Apre sa, li leve, li resevwa Jezi. 16  Men nan aswè, moun yo mennen yon pakèt moun ki gen demon sou yo bay Jezi. Li annik di yon sèl pawòl, li chase espri yo, e li geri tout moun ki t ap soufri, 17  dekwa pou pawòl pwofèt Ezayi te di a te ka reyalize, pawòl ki di: “Li te pran maladi nou yo e li te pote yo+.” 18  Lè Jezi wè yon foul moun antoure l, li bay disip li yo lòd pou yo travèse pa lòtbò lanmè a+. 19  Gen yon espè nan Lalwa ki vini e ki di l: “Anseyan, m ap suiv ou kèlkeswa kote w ale+.” 20  Men, Jezi di l: “Rena yo gen twou yo, e zwazo nan syèl la gen nich yo, men Pitit lòm nan pa gen kote pou l poze tèt li+.” 21  Apre sa, gen yon lòt nan disip yo ki di l: “Seyè, kite m al antere papa m anvan+.” 22  Jezi di l: “Kontinye suiv mwen, e kite mò yo antere mò yo+.” 23  Epi, li monte nan yon bato, disip li yo monte dèyè l+. 24  Twouve, vin gen yon gwo tanpèt sou lanmè a, e lanm lanmè te kòmanse ap plen bato a dlo. Men li menm, li t ap dòmi+. 25  Disip yo vin reveye l, yo di: “Seyè, sove nou, nou sanlè peri!” 26  Men, li di yo: “Poukisa nou pè* konsa? Ki jan nou fè manke lafwa konsa+?” Epi, li kanpe, li pale di ak van an ak lanmè a, e vin gen yon gwo kalmi+. 27  Sa te fè mesye yo sezi, e yo mande: “Kiyès misye ye menm? Ata van ak lanmè obeyi l!” 28  Lè l rive pa lòtbò lanmè a, nan zòn Gadarényen yo, gen de mesye ki gen demon sou yo ki sot nan simityè a* ki vin rankontre l+. Yo te tèlman vyolan, pèsonn pa t konn pran chans pase nan wout sa a. 29  Epi, yo rele byen fò: “Ki rapò nou gen avè w, Pitit Bondye+? Èske w vin la a pou w pini nou+ anvan tan ki fikse a+?” 30  Te gen yon bann ak yon pakèt kochon ki t ap manje nan yon bon distans ak kote yo te ye a+. 31  Konsa, demon yo pran sipliye l, yo di: “Si w ap chase nou, kite nou antre nan kochon yo+.” 32  Epi, li di yo: “Nou mèt ale.” Lè sa a, yo soti sou mesye yo e y al antre nan kochon yo. Epi, tout kochon yo kouri al sou tèt falèz la*, yo lage kò yo nan lanmè, epi yo mouri. 33  Moun ki t ap gade kochon yo kouri, yo antre nan vil la, yo rakonte tout sa k te pase e yo rakonte istwa mesye ki te gen demon yo. 34  Epi, tout vil la soti vin jwenn Jezi. Lè yo wè l, yo sipliye l pou l kite zòn nan+.

Nòt anba paj

Oswa: “nou gen kè kase”.
Oswa: “ki sot pami tonm ki fè sonje moun ki mouri yo”.
Oswa: “yon falèz ki bò yon lanmè”.