Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Matye 26​:​1-75

SA K LADAN L

  • Prèt yo fè konplo pou yo touye Jezi (1-5)

  • Yon dam vide yon luil santi bon sou Jezi (6-13)

  • Jezi fete dènye fèt Pak la epi yo trayi l (14-25)

  • Soupe Seyè a (26-30)

  • Jezi fè konnen Pyè pral nye l (31-35)

  • Jezi priye nan jaden Jetsemane (36-46)

  • Yo arete Jezi (47-56)

  • Sanedren an jije l (57-68)

  • Pyè nye Jezi (69-75)

26  Kounye a, lè Jezi fin di tout bagay sa yo, li di disip li yo:  “Nou konnen fèt Pak la se nan de jou+. Yo gen pou yo livre Pitit lòm nan pou yo kloure l sou yon poto pou l mouri+.”  Lè sa a, prèt an chèf yo ak ansyen yo te rasanble nan lakou gran prèt la ki te rele Kayif+,  e yo te met tèt yo ansanm+ pou yo fè plan pou yo pran Jezi nan pyèj* pou yo ka met men sou li* pou yo touye l.  Men, yo t ap di: “Nou pap fè sa pandan fèt la, dekwa pou pèp la pa fè dezòd.”  Pandan Jezi te Betani, lakay Simon ki te gen lèp la+,  gen yon dam ki pwoche kote l ak yon boutèy ann albat ki gen yon luil santi bon ki koute chè. Epi, pandan Jezi t ap manje*, dam nan kòmanse vide luil la sou tèt Jezi.  Lè disip yo wè sa, yo fache, epi yo di: “Poukisa gaspiyaj sa a?  Paske yo te ka vann luil sa a pou yon bonkou kòb, epi yo bay pòv kòb la.” 10  Jezi, ki te konnen sa yo t ap di a, di yo: “Poukisa nou vle bay dam nan pwoblèm? Se yon bon aksyon li fè pou mwen. 11  Paske, n ap toujou gen pòv yo avèk nou+, men nou pap toujou genyen m avèk nou+. 12  Lè dam sa a vide luil santi bon sa a sou kò m, se prepare li prepare m pou antèman m+. 13  Anverite m ap di nou sa: Tout kote y ap preche bon nouvèl la sou tè a, y ap pale de sa dam sa a fè a tou, e sa ap fè yo toujou sonje l+.” 14  Lè sa a, youn nan 12 apot yo, ki rele Jida Iskaryòt+, t al kot prèt an chèf yo+, 15  li di yo: “Ki sa n ap ban m pou m livre l ban nou+?” Yo ofri l 30 pyès monnen ann ajan+. 16  Depi lè sa a, li t ap chèche yon bon okazyon pou l livre l ba yo. 17  Nan premye jou fèt Pen san ledven an+, disip yo vin jwenn Jezi, yo di: “Ki kote w vle nou fè preparasyon pou w ka manje manje Pak la+?” 18  Li di: “Ale nan vil la kot entèl, epi di l: ‘Anseyan an di: “Tan ki te fikse pou mwen an prèske rive. Se lakay ou m ap fete fèt Pak la avèk disip mwen yo.”’” 19  Vrèmanvre, disip yo fè sa Jezi te di yo a, epi yo fè preparasyon pou fèt Pak la. 20  Lè aswè rive+, li chita bò tab la avèk 12 disip yo+. 21  Pandan y ap manje, li di: “Anverite m ap di nou sa: Gen youn nan nou la a ki pral livre m+.” 22  Lè yo tande sa, yo vin tris anpil, epi yo chak kòmanse mande l: “Seyè, se pa mwen, pa vre?” 23  Li reponn yo, li di: “Moun ki mete men l nan bòl la avè m nan, se li menm k ap livre m+. 24  Se vre, Pitit lòm nan pral kite nou, jan sa te ekri sou li a. Men, malè pou+ moun sa a ki livre Pitit lòm nan+! Li t ap pi bon pou moun sa a si l pa t fèt+.” 25  Epi Jida, li menm ki t apral livre l la, reponn, li di: “Se pa mwen menm, pa vre Anseyan*?” Jezi di l: “Se ou menm ki di l.” 26  Pandan yo kontinye ap manje, Jezi pran yon pen, e apre l fin fè yon priyè, li kase l+, li bay disip li yo l, li di: “Pran, manje. Sa a reprezante kò m+.” 27  Epi, li pran yon koup, li di Bondye mèsi, li ba yo l, epi li di: “Nou tout, nou mèt bwè ladan l+, 28  paske sa a reprezante san m+, ‘san alyans lan+’, ki gen pou koule pou anpil moun+ pou yo ka jwenn padon pou peche yo+. 29  Men, m ap di nou sa: Mwen pap bwè diven menm ankò, jis jou m ap bwè youn k ap fèk fèt avèk nou nan Wayòm Papa m nan+.” 30  Lè yo fin chante pou yo louwe Bondye, yo soti al sou Mòn Oliv+. 31  Apre sa, Jezi di yo: “Aswè a, nou tout pral kite m poutèt sa k pral rive m nan, paske men sa ki ekri: ‘M ap frape bèje a, e mouton ki nan twoupo a ap gaye+.’ 32  Men, lè m fin leve sot nan lanmò, mwen pral tann nou Galile+.” 33  Men, Pyè reponn, li di l: “Menmsi tout lòt yo kite w poutèt sa k pral rive w la, mwen menm, mwen pap janm kite w+!” 34  Jezi di l: “Anverite m ap di w sa: Aswè a, anvan yon kòk chante, w ap nye m twa fwa+.” 35  Pyè di l: “Menmsi m ta dwe mouri avè w, pa gen anyen k ap fè m nye w+.” Tout lòt disip yo di menm bagay la tou. 36  Apre sa, Jezi rive kote yo rele Jetsemane a avèk disip yo+, li di yo: “Chita la pandan m pral priye lòtbò a+.” 37  Li pran Pyè ak de pitit Zebede yo pou al avè l. Lè sa a, li kòmanse santi l tris e li vin boulvèse anpil+. 38  Epi, li di yo: “Mwen* nan gwo lapenn, mwen santi se mouri m ap mouri. Rete la, epi kontinye veye avè m+.” 39  Epi, li ale yon tikras pi lwen, li met ajenou, li bese fas li jis atè pou l priye+, li di: “Papa, si sa posib, fè koup sa a+ pase lwen m. Sepandan, se pa jan m vle, men se jan w vle+.” 40  Li retounen kot disip yo, li jwenn y ap dòmi. Epi, li di Pyè: “Nou pa menm ka kontinye veye avè m pou inèdtan+? 41  Kontinye veye+ e kontinye priye+ pou nou pa tonbe nan tantasyon+. Se vre, lespri a byen dispoze, men chè a fèb+.” 42  Li ale yon dezyèm fwa, li priye, li di: “Papa, si l pa posib pou koup sa a pase lwen m san m pa bwè l, se pou volonte w fèt+.” 43  Lè l retounen kote yo, li jwenn y ap dòmi ankò, paske je yo te lou. 44  Donk, li kite yo, l al priye yon twazyèm fwa, li redi menm pawòl la. 45  Apre sa, li vin kot disip yo, li di yo: “Nan yon moman konsa se dòmi n ap dòmi, se repoze n ap repoze! Gade! Lè a prèske rive pou yo livre Pitit lòm nan nan men pechè yo. 46  Leve, ann ale. Men moun k ap livre m nan ap vini.” 47  Li potko menm fin pale, Jida, youn nan 12 apot yo, vini ak yon gwo foul moun ki te gen epe ak baton nan men yo. Se prèt an chèf yo ak ansyen yo ki te voye yo+. 48  Twouve, moun ki t ap livre l la te ba yo yon siy, li te di: “Moun mwen bo a, se li menm. Arete l.” 49  Epi, li mache dwat sou Jezi, li di: “Bonjou, Anseyan!”, epi li bo l. 50  Men, Jezi di l: “Zanmi, sa w vin fè la a+?” Epi, moun yo avanse, yo met men sou Jezi, yo arete l. 51  Men, gen youn nan moun ki te avèk Jezi yo ki lonje men l, li rale epe l epi li bay esklav gran prèt la yon kout epe, li koupe yon zòrèy li+. 52  Lè sa a, Jezi di l: “Mete epe w la nan plas li+, paske tout moun ki pran epe ap peri anba epe+. 53  Kòmsi, ou panse mwen pa ta ka rele Papa m pou l ban m plis pase 12 rejiman zanj kounye a menm+? 54  Nan ka sa a, kòman Ekriti yo t ap fè reyalize, yo menm ki di se konsa sa dwe pase?” 55  Lè sa a, Jezi di foul moun yo: “Apa nou vin ak epe ak baton pou nou arete m kòmsi se dèyè yon vòlè nou vini! Chak jou, mwen te konn chita nan tanp lan ap anseye+, epoutan nou pa t arete m+. 56  Men, tout sa rive dekwa pou sa pwofèt yo te ekri yo ka reyalize+.” Lè sa a, tout disip yo abandone l, yo kouri y ale+. 57  Moun ki te arete Jezi yo te mennen l kay Kayif+, gran prèt la, kote espè nan Lalwa yo ak ansyen yo te deja reyini+. 58  Men, Pyè te kontinye ap mache dèyè l, li te nan yon bèl distans. Li rive jis nan lakou gran prèt la, e lè l fin antre, l al chita ansanm ak sèvitè yo pou l wè jan bagay yo ap fini+. 59  Twouve, prèt an chèf yo ak tout Sanedren an t ap chèche moun pou bay fo temwayaj sou Jezi, pou yo ka touye l+. 60  Men, yo pa t jwenn anyen, malgre te gen anpil fo temwen ki vini+. Kèk tan apre, gen de ki prezante, 61  yo di: “Mesye sa a te di: ‘Mwen kapab kraze tanp Bondye a, epi mwen rebati l nan twa jou+.’” 62  Lè gran prèt la tande sa, li leve kanpe, li di l: “Apa w pa reponn anyen? Ou pa tande sa mesye sa yo ap di sou ou+?” 63  Men, Jezi ret an silans+. Se sa k fè gran prèt la di l: “M ap mande w pou w sèmante devan Bondye vivan an pou w di nou si se ou menm ki Kris la, Pitit Bondye a+!” 64  Jezi di l: “Se ou menm ki di l. Men, m ap di nou sa: Apati kounye a, nou pral wè Pitit lòm nan+ ki chita adwat Sila a ki gen pisans lan+, e l ap vini sou nyaj ki nan syèl la+.” 65  Lè sa a, gran prèt la chire rad sou li, li di: “Misye blasfeme! Èske nou bezwen temwen ankò? Gade! Kounye a, nou menm tou nou tande jan l blasfeme. 66  Ki sa nou panse?” Yo reponn: “Li merite mouri+.” 67  Epi, yo krache nan figi l+, e yo ba l kout pwen+. Gen lòt ki souflete l+, 68  yo di l: “Kris, si w se yon pwofèt, di nou kiyès ki frape w.” 69  Nan moman sa a, Pyè te chita deyò nan lakou a. Gen yon sèvant ki vin bò kote l, ki di l: “Ou menm tou, ou te avèk Jezi, moun Galile a+!” 70  Men, li nye sa devan yo tout, li di: “Mwen pa konn sa w ap di a.” 71  Lè l al nan antre lakou a, te gen yon lòt fi ki te wè l e ki te di moun ki te la yo: “Mesye sa a te avèk Jezi, moun Nazarèt la+.” 72  Li nye sa yon lòt fwa ankò, e li sèmante, li di: “Mwen pa konn moun w ap pale a!” 73  Apre yon ti tan, moun ki te kanpe ozalantou yo pwoche e yo di Pyè: “Se sèten, ou menm tou, ou se youn nan yo. Dayè, fason w pale montre sa.” 74  Lè sa a, li kòmanse sèmante, li mande pou malè rive l si sa l di a pa laverite, epi li di: “Mwen pa konn misye!” Menm kote a, yon kòk chante. 75  E Pyè vin sonje pawòl Jezi te di a, lè l te di l: “Anvan yon kòk chante, w ap nye m twa fwa+.” Epi, li sot deyò a, li kriye anpil.

Nòt anba paj

Oswa: “nan mannigans”.
Oswa: “ka arete li”.
Oswa: “te bò tab la”.
Lit.: “Rabi”.
Lit.: “Nanm mwen”.