Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Matye 23​:​1-39

SA K LADAN L

  • Pa imite espè nan Lalwa yo ak Farizyen yo (1-12)

  • Malè pou espè nan Lalwa yo ak Farizyen yo (13-36)

  • Pawòl tris Jezi di sou Jerizalèm (37-39)

23  Apre sa, Jezi pale ak foul moun yo ansanm ak disip li yo, li di:  “Espè nan Lalwa yo ak Farizyen yo chita sou chèz Moyiz la.  Se sa k fè, tout sa yo di nou fè, fè yo, men pa aji menm jan avèk yo, paske sa yo di, se pa sa yo fè+.  Yo mare chay lou met sou zepòl lòt moun+, men yo menm, yo pa vle bouje yo ak dwèt yo+.  Tout sa y ap fè, yo fè yo pou moun ka wè yo+. Pa egzanp, yo fè ti bwat ki gen pasaj Ekriti yo pi gwo, yo mete yo sou fwon yo ak sou bra yo pou pwoteje yo+, e yo fè franj rad yo pi long+.  Yo renmen pi bèl plas nan gwo resepsyon yo ak plas devan* nan sinagòg yo+.  Yo renmen pou moun salye yo sou plas piblik* e pou yo rele yo anseyan*.  Men nou menm, pa fè yo rele nou anseyan, paske se yon sèl Anseyan nou genyen+, tandiske nou tout se frè.  Anplis de sa, pa rele pèsonn sou latè papa nou, paske sèl Papa nou genyen+ se Sila a ki nan syèl la. 10  Pa kite yo rele nou gid, paske sèl Gid nou genyen se Kris. 11  Men, moun ki pi enpòtan pami nou an dwe vin sèvitè nou+. 12  Nenpòt moun ki met tèt li byen wo, y ap rabese l+, e nenpòt moun ki rabese tèt li, y ap leve l met byen wo+. 13  “Malè pou nou, espè nan Lalwa ak Farizyen, bann ipokrit! paske nou fèmen pòt Wayòm syèl la devan lèzòm. Nou menm nou pap antre, e moun k ap antre yo, nou pa kite yo antre+. 14  *—— 15  “Malè pou nou, espè nan Lalwa ak Farizyen, bann ipokrit+! paske nou vwayaje sou lanmè, nou vwayaje sou tè, pou nou konvèti yon sèl moun nan relijyon nou an, e lè l fin konvèti, nou fè l tounen yon moun ki merite al nan Jeyèn* de fwa plis pase nou. 16  “Malè pou nou, bann gid je pete+, nou menm k ap di: ‘Si yon moun sèmante sou tanp lan, se pa anyen sa, men si yon moun sèmante sou lò ki nan tanp lan, li oblije respekte sèman an+.’ 17  Nou fou e nou avèg! Bon, ki sa ki pi enpòtan, lò a oswa tanp lan ki fè lò a vin sen an? 18  Lèfini, nou di: ‘Si yon moun sèmante sou lotèl la, se pa anyen sa, men si yon moun sèmante sou ofrann yo fè sou lotèl la, li oblije respekte sèman an.’ 19  Bann avèg! An reyalite, ki sa ki pi enpòtan, ofrann nan oswa lotèl ki fè ofrann nan vin sen an? 20  Donk, nenpòt moun ki sèmante sou lotèl la, li sèmante ni sou lotèl la ni sou tout sa ki sou li. 21  Nenpòt moun ki sèmante sou tanp lan, li sèmante ni sou tanp lan ni sou Sila a ki rete ladan l lan+. 22  E nenpòt moun ki sèmante sou syèl la, li sèmante ni sou twòn Bondye a ni sou Bondye ki chita sou twòn nan. 23  “Malè pou nou, espè nan Lalwa ak Farizyen, bann ipokrit! paske n ap bay yon dizyèm nan mant, nan lanni+ ak nan tout kalite grenn epis* nou rekòlte, men nou neglije pwen ki pi enpòtan nan Lalwa yo, anpalan de jistis+, mizèrikòd+ ak fidelite. Se bagay sa yo pou nou te fè, san nou pa neglije lòt bagay yo+. 24  Bann gid je pete+! N ap koule sa n ap bwè pou nou pa bwè yon moustik+, men n ap vale yon chamo+. 25  “Malè pou nou, espè nan Lalwa ak Farizyen, bann ipokrit! paske, nou tankou gode ak asyèt yo netwaye pa deyò+, men, anndan nou, nou chaje ak tanta+ ansanm ak eksè+. 26  Farizyen avèg, netwaye anndan koup la ak anndan asyèt la anvan, konsa deyò a ap vin pwòp tou. 27  “Malè pou nou, espè nan Lalwa ak Farizyen, bann ipokrit+! paske nou sanble ak tonm ki blanchi+, ki parèt bèl pa deyò, men anndan yo, yo chaje ak zosman mò ansanm ak tout kalite bagay sal. 28  Menm jan an tou, pa deyò, nou parèt jis nan je moun, men, pa anndan, nou chaje ak ipokrizi ak sa k pa bon+. 29  “Malè pou nou, espè nan Lalwa ak Farizyen, bann ipokrit+! paske nou fè tonm pou pwofèt yo, nou dekore tonm* moun ki jis yo+, 30  epi nou di: ‘Si nou t ap viv nan epòk zansèt nou yo, nou pa t ap patisipe avèk yo nan fè san pwofèt yo koule.’ 31  Kidonk, se nou menm ankò ki fè konnen nou se pitit moun ki te asasinen pwofèt yo+. 32  Ebyen, kounye a, fin fè travay zansèt nou yo te kòmanse a*. 33  “Bann sèpan, ras vipè+, ki jan n ap fè chape anba kondanasyon Jeyèn* nan+? 34  Se poutèt sa, men m ap voye pwofèt+ ak moun saj ansanm ak anseyan ban nou+. Gen ladan yo n ap touye+ e genyen n ap kloure sou poto, genyen n ap bat+ ak kout fwèt nan sinagòg nou yo e genyen n ap pèsekite+ sot nan yon vil al nan yon lòt. 35  Konsa, n ap responsab san tout moun jis ki koule sou tè a, soti nan san Abèl, yon moun ki te jis+, rive nan san Zakari, pitit Barachi, li menm nou te asasinen ant tanp lan ak lotèl la+. 36  Anverite m ap di nou sa: Chatiman ap tonbe sou jenerasyon sa a pou tout bagay sa yo. 37  “Jerizalèm, Jerizalèm, vil k ap touye pwofèt yo e k ap touye moun yo voye kote l yo ak kout wòch+, se pa ni de ni twa fwa mwen te vle rasanble pitit ou yo, menm jan yon manman poul rasanble ti poul li yo anba zèl li! Men, nou pa t vle sa+. 38  Gade! Bondye kite kay* nou an ban nou*+. 39  Paske, m ap di nou sa: Apati jodi a, nou pa gendwa wè m ankò, jiskaske nou di: ‘Benediksyon pou moun ki vini nan non Jewova* a+!’”

Nòt anba paj

Oswa: “ak pi bon plas”.
Oswa: “pou moun salye yo nan mache”.
Lit.: “e pou yo rele yo Rabi”.
Yo pa jwenn vèsè sa a nan kèk ansyen maniskri. Sa montre li pa fè pati Ekriti Bondye enspire yo. Gade Apendis A3.
Oswa: “ak nan kimen”. Se yon kalite epis yo te konn plante ann Izrayèl ak nan lòt peyi.
Oswa: “tonm ki fè sonje”.
Lit.: “fin plen mezi zansèt nou yo te kòmanse plen an”.
Anpalan de tanp lan.
Se kapab tou: “yo kite kay nou an ban nou tou vid”.