Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Matye 22​:​1-46

SA K LADAN L

  • Egzanp resepsyon maryaj la (1-14)

  • Bondye ak Seza (15-22)

  • Kesyon sou rezirèksyon (23-33)

  • De pi gwo kòmandman yo (34-40)

  • Èske Kris la se pitit David? (41-46)

22  Jezi sèvi ak lòt egzanp ankò pou l pale avèk yo. Li di:  “Wayòm syèl la ka menm jan ak yon wa ki t ap fè yon resepsyon maryaj+ pou yon pitit gason l.  Li voye esklav li al rele moun li te envite nan resepsyon an, men yo pa vle vini+.  Li voye lòt esklav ankò, li di: ‘Di envite yo: “Gade! Manje m pare. Mwen touye towo bèf mwen ak bèt ki byen angrese mwen genyen, e tout bagay pare. Vini nan resepsyon maryaj la.”’  Men, yo pa okipe l, y al nan wout yo, youn ale nan jaden l, yon lòt al nan komès li+,  epi, rès yo met men sou esklav yo, yo joure yo, yo maltrete yo epi yo touye yo.  “Kòlè wa a vin monte l, li voye lame l al touye asasen yo, e li fè boule vil yo a+.  Epi, li di esklav li yo: ‘Resepsyon maryaj la pare, men moun ki te envite yo pa t merite pou yo te la+.  Kidonk, al nan gran wout yo, wout nou konn pran lè n ap kite vil la, epi tout moun nou jwenn, envite yo vin nan resepsyon maryaj la+.’ 10  Vrèmanvre, esklav yo ale, epi yo ranmase depi se moun yo jwenn, ni moun ki mechan ni moun ki bon. Konsa, sal ki te prepare pou seremoni maryaj la vin plen ak moun k ap manje*. 11  “Lè wa a antre pou l egzamine envite yo, li wè yon mesye ki pa abiye tankou yon moun ki vin nan maryaj. 12  Li di l konsa: ‘Zanmi, kòman w fè antre la a san w pa gen abiman maryaj sou ou?’ Misye pa t ka reponn anyen. 13  Lè sa a, wa a di sèvitè l yo: ‘Mare men l ak pye l, epi voye l nan fènwa ki deyò a. Se la li pral kriye e li pral manje dan.’ 14  “An reyalite, yo te envite anpil moun, men se yon tikras yo chwazi.” 15  Lè sa a, Farizyen yo ale epi yo fè konplo pou yo pran l nan pyèj nan sa l ap di+. 16  Epi, yo voye disip yo te genyen ansanm ak patizan Ewòd yo kote l+. Yo di: “Anseyan, nou konnen ou toujou di laverite, ou anseye chemen Bondye a ann amoni ak laverite, e ou pap chèche favè nan men moun, paske ou pa gad moun sou aparans. 17  Di nou non: Sa w panse? Èske yon moun dwe peye enpo Seza egzije pou chak moun peye a, oubyen èske l pa dwe peye l?” 18  Kòm Jezi te konnen mechanste yo te gen nan kè yo, li di: “Bann ipokrit, poukisa n ap teste m? 19  Montre m pyès monnen moun peye enpo a.” Yo pote yon denye* ba li. 20  Li di yo: “Pòtre kiyès ak non kiyès ki sou li?” 21  Yo di: “Seza.” Lè sa a, li di yo: “Ebyen, bay Seza sa k pou Seza, men bay Bondye sa k pou Bondye+.” 22  Lè yo tande sa, yo sezi, e yo kite l, y ale. 23  Nan menm jou sa a, Sadiseyen yo ki di pa gen rezirèksyon+ vin mande l+: 24  “Anseyan, Moyiz te di: ‘Si yon gason mouri san l pa gen pitit, yon frè l dwe marye ak madanm li, e li dwe fè pitit avè l pou frè l la+.’ 25  Twouve, te gen sèt frè nan mitan nou. Premye a marye, e annapre, li mouri. Kòm li pa t gen pitit, yon frè l marye ak madanm li. 26  Menm bagay la rive ni dezyèm nan, ni twazyèm nan, e li rive toule sèt. 27  Alafen, madanm nan mouri. 28  Bon, lè rezirèksyon an, madanm kiyès nan sèt frè yo l ap ye? Paske, yo tout te marye avè l.” 29  Jezi reponn yo, li di: “Nou nan erè, paske nou pa konnen ni Ekriti yo, ni pisans Bondye+. 30  Anfèt, lè moun yo resisite, ni gason ni fi pap marye, men y ap tankou zanj nan syèl la+. 31  Anrapò ak rezirèksyon mò yo, èske nou pa li sa Bondye te di nou, lè l te di: 32  ‘Mwen se Bondye Abraram, Bondye Izarak ak Bondye Jakòb+’? Li pa Bondye moun ki mouri, men li se Bondye moun ki vivan+.” 33  Lè foul moun yo tande sa, yo sezi wè fason l anseye+. 34  Lè Farizyen yo tande li fèmen bouch Sadiseyen yo, Farizyen yo met ansanm, yo fè yon sèl gwoup yo vin kote l. 35  E youn nan yo, ki konn Lalwa byen, poze l yon kesyon pou l teste l. Li di: 36  “Anseyan, ki pi gwo kòmandman ki gen nan Lalwa+?” 37  Li di l: “‘Nou dwe renmen Jewova*, Bondye nou an, ak tout kè nou, ak tout nanm* nou e ak tout lespri nou+.’ 38  Sa a se pi gwo kòmandman an, e se premye a. 39  Men dezyèm nan, ki menm jan avè l: ‘Nou dwe renmen pwochen nou menm jan nou renmen tèt nou+.’ 40  Se sou de kòmandman sa yo tout Lalwa ak tout pawòl pwofèt yo chita+.” 41  Kounye a, pandan Farizyen yo rasanble, Jezi mande yo+: 42  “Ki sa nou panse de Kris la? Pitit kiyès li ye?” Yo di l: “Pitit David+.” 43  Li mande yo: “Ebyen, kòman lespri Bondye fè pouse David+ rele l Seyè, lè l te di: 44  ‘Jewova* di Seyè m nan: “Chita adwat mwen jiskaske mwen mete ènmi w yo anba pye w+”’? 45  Ebyen, si David rele l Seyè, kòman l fè pitit li+?” 46  Pèsonn pa t ka reponn li yon mo, e depi jou sa a, pèsonn pa t oze poze l kesyon ankò.

Nòt anba paj

Oswa: “moun ki bò tab”.