Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Matye 21​:​1-46

SA K LADAN L

  • Yo resevwa Jezi tankou yon wa (1-11)

  • Jezi pwòpte tanp lan (12-17)

  • Malediksyon pou pye fig frans lan (18-22)

  • Yo mande Jezi kiyès ki ba l otorite li genyen an (23-27)

  • Egzanp de pitit gason yo (28-32)

  • Egzanp kiltivatè ki asasen yo (33-46)

    • Yo voye wòch prensipal ki nan kwen an jete (42)

21  Pandan yo t ap pwoche toupre Jerizalèm, e yo rive Betfaje, sou Mòn Oliv, Jezi voye de nan disip li yo+,  li di yo: “Al nan bouk k ap gade nou la a. Kou nou rive, n ap jwenn yon manman bourik ki mare e ki gen yon ti bourik avè l. Demare yo, mennen yo ban mwen.  Si yon moun di nou yon bagay, se pou n di l: ‘Seyè a bezwen yo.’ Lè sa a, l ap voye yo tousuit.”  Se konsa sa te pase vre, pou sa pwofèt la te di a te ka reyalize. Li te di:  “Di vil Siyon: ‘Gade! Wa w la ap vin jwenn ou+. Li gen tanperaman dou+, epi li monte sou yon bourik, wi, sou yon ti bourik, pitit yon bèt ki konn pot chay+.’”  Se konsa, disip yo ale, e yo fè sa Jezi te mande yo fè a+.  Yo mennen manman bourik la ansanm ak ti bourik la, yo mete rad yo sou do bèt yo, e li chita sou yo*+.  Pifò moun nan foul la ouvè rad yo atè sou wout la+, pandan gen lòt moun ki t ap koupe branch bwa pou yo gaye atè sou wout la.  Anplis, tout foul moun yo, ni sa ki t ap mache devan l, ni sa ki te dèyè l, t ap di byen fò: “N ap priye w, Bondye, sove Pitit David la+! Benediksyon pou moun ki vini nan non Jewova* a+! Ou menm ki anwo nan syèl la, n ap priye w, sove l+!” 10  Epi, pandan l ap antre Jerizalèm, tout vil la te chofe, yo t ap di: “Ki moun sa a?” 11  Foul moun yo t ap di: “Se Jezi, pwofèt ki te gen pou vini an+, moun Nazarèt ki nan Galile a!” 12  Jezi antre nan tanp lan, li mete tout moun ki t ap vann nan tanp lan ak tout moun ki t ap achte ladan l yo deyò, e li chavire tab kanbis yo ak ban moun ki t ap vann pijon yo+. 13  E li di yo: “Men sa ki ekri: ‘Y ap rele kay mwen an yon kay pou moun vin lapriyè+.’ Men nou menm, nou fè l tounen yon gwòt ki chaje ak vòlè+.” 14  Epi, te gen avèg ak moun ki enfim nan pye ki te vin jwenn li nan tanp lan, e li geri yo. 15  Lè prèt an chèf yo ak espè nan Lalwa yo wè bèl bagay li te fè yo, e lè yo wè tigason yo nan tanp lan k ap di byen fò: “N ap priye w, sove Pitit David la+!”, yo vin vekse+. 16  Yo di l: “Ou tande sa y ap di?” Jezi di yo: “Wi. Nou pa t janm li pawòl ki di: ‘Se nan bouch timoun piti ak tibebe ou fè louwanj soti pou ou+’?” 17  E li kite yo la. Apre sa, li kite vil la, l al Betani, e se la li pase nuit lan+. 18  Pandan l ap retounen nan vil la byen bonè nan maten, li te grangou+. 19  Li wè yon pye fig frans sou wout la e l al ladan l, men li pa jwenn anyen, sof fèy yo+. Li di pyebwa a: “Ou pa gendwa janm bay fwi ankò+.” Epi, pye fig frans lan seche menm kote a. 20  Lè disip yo wè sa, yo sezi, yo di: “Kòman pye fig frans lan fè seche menm kote a+?” 21  Jezi reponn yo, li di: “Anverite m ap di nou sa: Si nou gen lafwa e nou pa gen dout, nonsèlman n ap fè sa m sot fè pye fig frans lan, men tou, menmsi nou di mòn sa a: ‘Leve, al lage kò w nan lanmè’, sa ap fèt+. 22  E tout bagay nou mande nan lapriyè, depi nou gen lafwa, n ap resevwa yo+.” 23  Apre li fin antre nan tanp lan, prèt an chèf yo ak ansyen yo vin bò kote l pandan l t ap anseye, yo di: “Kote w jwenn otorite pou w fè bagay sa yo? Epi, kiyès ki ba w otorite sa a+?” 24  Jezi reponn yo, li di: “Mwen menm tou, m ap mande nou yon sèl bagay. Si nou reponn mwen, m ap di nou tou ki kote m jwenn otorite pou m fè bagay sa yo. 25  Ki kote Jan te jwenn otorite pou l batize moun? Nan men Bondye* oswa nan men lèzòm?” Yo kòmanse rezone youn ak lòt, yo di: “Si nou di: ‘Nan men Bondye’, l ap di nou: ‘Si se sa, poukisa nou pa t kwè nan li+?’ 26  Men, si nou di: ‘Nan men lèzòm’, fòk nou fè atansyon ak foul la, paske yo tout pran Jan pou yon pwofèt.” 27  Se sa k fè yo reponn Jezi, yo di: “Nou pa konnen.” Li menm bò kote pa l, li di yo: “Mwen menm tou, mwen pap di nou ki kote m jwenn otorite pou m fè bagay sa yo. 28  “Ki sa nou panse? Te gen yon mesye ki te gen de pitit. L al jwenn premye a, li di l: ‘Pitit mwen, al travay nan jaden rezen an jodi a.’ 29  Pitit la reponn, li di: ‘Mwen pa prale.’ Men, apre sa, li regrèt epi l ale. 30  Mesye a al jwenn dezyèm pitit li a, li di l menm bagay la. Pitit la reponn, li di: ‘Mwen prale, papa.’ Men, li pa ale. 31  Kiyès nan yo de a ki fè volonte papa l?” Yo reponn: “Premye a.” Jezi di yo: “Anverite m ap di nou sa: Pèseptè yo ak pwostitye yo pran devan nou nan Wayòm Bondye a. 32  Paske, Jan te vini pou l montre nou chemen ki dwat la, men nou pa t kwè nan li. Men, pèseptè yo ak pwostitye yo te kwè nan li+, e nou menm, malgre nou te wè sa, nou pa t repanti pou nou vin kwè nan li. 33  “Men yon lòt egzanp: Gen yon mesye ki gen tè ki fè yon jaden rezen+. Li fè yon lantouray pou bare l, li fouye yon basen pou kraze rezen yo e li bati yon gerit+. Apre sa, li kite jaden an nan men kèk kiltivatè pou travay li, epi li vwayaje al nan peyi etranje+. 34  Lè sezon rekòt la rive, li voye esklav li kot kiltivatè yo pou yo voye rezen pa l ba li. 35  Men, kiltivatè yo pran esklav yo, yo bat youn, yo touye youn, e yo touye yon lòt ak kout wòch+. 36  Li voye lòt esklav ankò, li voye plis pase premye gwoup esklav la, men kiltivatè yo fè yo menm bagay la+. 37  Finalman, li voye pitit gason l lan kote yo, li di tèt li: ‘Y ap respekte pitit gason m nan.’ 38  Lè kiltivatè yo wè pitit la, youn di lòt: ‘Men eritye a+! Vini, annou touye l pou eritaj li a ret pou nou!’ 39  Vrèmanvre, yo pran l, yo mennen l pa deyò jaden rezen an, e yo touye l+. 40  Kounye a, lè mèt jaden rezen an vini, ki sa l ap fè kiltivatè sa yo?” 41  Yo di l: “Etandone yo mechan, l ap detwi yo nèt e l ap kite jaden rezen an nan men lòt kiltivatè, e kiltivatè sa yo ap ba l fwi pa l lè fwi yo bon.” 42  Jezi di yo: “Èske nou pa t janm li sa yon pasaj nan Ekriti yo di? Li di: ‘Wòch moun k ap bati yo te jete a, se li menm ki vin tounen wòch prensipal ki nan kwen an*+. Se Jewova* ki fè sa rive, e se yon bèl bagay sa ye nan je nou+’. 43  Se poutèt sa, men sa m ap di nou: Y ap retire Wayòm Bondye a nan men nou, e se yon nasyon k ap pwodui fwi Wayòm nan y ap bay li. 44  Mete sou sa, moun ki tonbe sou wòch sa a ap kraze+. E kèlkeswa moun wòch sa a tonbe sou li, wòch la ap fè l tounen poud+.” 45  Lè prèt an chèf yo ak Farizyen yo tande egzanp li bay yo, yo wè se avèk yo li t ap pale+. 46  Se sa k fè yo te vle met men sou* li. Men, yo te pè foul moun yo, paske moun yo te pran l pou yon pwofèt+.

Nòt anba paj

Sanble “yo” a gen rapò ak rad yo.
Lit.: “Nan syèl la”.
Lit.: “vin tounen tèt kwen an”.
Oswa: “vle arete”.