Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Matye 17​:​1-27

SA K LADAN L

  • Aparans Jezi chanje (1-13)

  • Lafwa tankou yon grenn moutad (14-21)

  • Jezi anonse ankò li gen pou l mouri (22, 23)

  • Yo peye enpo ak pyès monnen yo pran nan bouch yon pwason (24-27)

17  Sis jou apre, Jezi pran Pyè, Jak ak Jan, frè Jak la, li mennen yo sou yon mòn byen wo poukont yo+.  Epi, aparans li chanje devan yo, figi l vin klere tankou solèy la, e rad sou li vin ap briye* tankou limyè+.  Apre sa, yo wè Moyiz ak Eli ki parèt devan yo k ap pale avèk Jezi.  Lè sa a, Pyè di Jezi: “Seyè, se yon bon bagay lefètke nou la a. Si w vle, m ap monte twa tant, youn pou ou, youn pou Moyiz e youn pou Eli.”  Pandan li toujou ap pale, gen yon nyaj klere ki kouvri yo ak lonbray li, epi gen yon vwa ki soti nan nyaj la ki di: “Men Pitit Gason m nan, pitit mwen renmen anpil la, li menm mwen pran plezi nan li a+. Koute l+.”  Lè disip yo tande sa, yo tonbe fas atè, e yo vin pè anpil.  Lè sa a, Jezi pwoche, li manyen yo, li di: “Leve. Nou pa bezwen pè.”  Lè yo leve tèt yo, yo pa wè pèsonn, sof Jezi.  Pandan y ap desann mòn nan, Jezi ba yo lòd, li di: “Pa rakonte pèsonn vizyon an toutotan Bondye pa leve Pitit lòm nan sot nan lanmò+.” 10  Men, disip yo poze l yon kesyon, yo di l: “Ebyen, poukisa espè nan Lalwa yo di Eli dwe vini anvan+?” 11  Li reponn yo, li di: “Se vre Eli ap vini anvan e l ap met tout bagay nan lòd+. 12  Men, m ap di nou sa: Eli vini deja, men yo pa t rekonèt li, e yo te fè l sa yo vle+. Se menm jan an tou, Pitit lòm nan pral soufri anba men yo+.” 13  Lè sa a, disip yo vin konprann se de Jan ki te konn batize moun nan li t ap pale yo. 14  Lè yo rive bò kot yon foul moun+, gen yon mesye ki pwoche kote l, ki met ajenou devan l e ki di l: 15  “Seyè, gen pitye pou pitit gason m nan, paske li fè malkadi e sante l pa bon ditou. Lè kriz la pran l, souvan, li tonbe nan dife oubyen nan dlo+. 16  Mwen mennen l bay disip ou yo, men yo pa ka geri l.” 17  Jezi reponn, li di: “O! Nou se yon jenerasyon moun ki pa gen lafwa e ki kòwonpi+. Pandan konbyen tan m ap oblije rete avèk nou? Pandan konbyen tan m ap oblije sipòte nou? Mennen tigason an ban mwen.” 18  Epi, Jezi pale fèm ak demon an, e demon an soti sou tigason an. Menm lè a, tigason an geri+. 19  Tousuit apre, disip yo al jwenn Jezi apa, yo di l: “Sa k fè nou pa t ka chase demon an?” 20  Li di yo: “Paske nou manke lafwa. Anverite m ap di nou sa: Si lafwa nou gwosè yon grenn moutad, n ap di mòn sa a: ‘Deplase sot la a al lòtbò’, e l ap deplase. E pa gen anyen k ap enposib pou nou+.” 21  *—— 22  Pandan yo te rasanble nan Galile, Jezi di yo: “Yo gen pou yo trayi Pitit lòm nan, pou yo livre l nan men lèzòm+, 23  e y ap touye l, epi sou twazyèm jou a Bondye ap leve l+.” Sa te fè yo tris anpil. 24  Lè yo fin rive Kapènawòm, mesye ki t ap ranmase enpo pou tanp lan* pwoche kot Pyè e yo di l: “Èske anseyan nou an pa peye enpo pou tanp lan+?” 25  Li di: “Wi, li peye.” Men, lè l antre nan kay la, Jezi pale anvan l, li di l: “Sa w panse, Simon? Nan men ki moun wa ki sou latè yo resevwa taks oubyen enpo? Nan men pitit yo, oubyen nan men etranje?” 26  Lè l di: “Nan men etranje”, Jezi di l: “Donk, pitit yo pa gen pou yo peye enpo. 27  Men, pou nou pa fè yo pale nou mal+, al nan lanmè a, lage zen w, epi premye pwason w pran an, ouvri bouch li, w ap jwenn yon pyès monnen ann ajan*. Pran l, epi ba yo l pou mwen avè w.”

Nòt anba paj

Oswa: “vin blan”.
Yo pa jwenn vèsè sa a nan kèk ansyen maniskri. Sa montre li pa fè pati Ekriti Bondye enspire yo. Gade Apendis A3.
Lit.: “de drak” ki egal lajan yo te konn peye yon moun pou anviwon de jounen travay.
Lit.: “yon estatè”. Se te yon pyès monnen ki te egal kat drak. Gade Apendis B14.