Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Matye 10​:​1-42

SA K LADAN L

  • Non 12 apot yo (1-4)

  • Enstriksyon pou fè travay predikasyon an (5-15)

  • Disip yo ap jwenn pèsekisyon (16-25)

  • Pito nou pè Bondye pase nou pè lèzòm (26-31)

  • Se pa lapè Jezi vin mete, men se divizyon (32-39)

  • Lè moun resevwa disip Jezi yo (40-42)

10  Li fè 12 disip li yo vin jwenn li, li ba yo pouvwa sou movèzespri+, pou yo chase yo e pou yo geri tout kalite maladi ak tout kalite enfimite.  Men non 12 apot yo+: toudabò, Simon, ki rele Pyè tou+, ak Andre+, frè l la; ansuit, Jak ansanm ak frè l la, Jan, de pitit Zebede+;  Filip ak Batèlmi+; Toma+ ak Matye+, pèseptè a; Jak ki pitit Alfe a, ak Tade;  Simon yo rele Kananeyen an*, ak Jida Iskaryòt ki t apral trayi Jezi pi devan+.  Jezi voye yo 12 la, e men lòd li ba yo+: “Pa al kot moun ki nan nasyon yo e pa antre nan okenn vil samariten+.  Men, ale sèlman kot mouton ki pèdi ki fè pati pèp Izrayèl la+.  Toutpandan nou prale, preche. Men sa pou nou di: ‘Wayòm syèl la vin pi pre+.’  Geri moun ki malad+. Resisite moun ki mouri. Geri moun ki gen lèp. Chase demon. Se gratis nou te resevwa, se gratis pou nou bay.  Pa chèche gen ni lò, ni ajan, ni kuiv pou nou mete nan bous nou konn met nan senti nou+. 10  Pa chèche gen ni sak pou pwovizyon pou vwayaj la, ni de rad, ni sandal, ni baton+. Paske, ouvriye a merite pou yo ba l manje+. 11  “Nan kèlkeswa vil oswa bouk nou antre, chèche yon moun ladan l ki dispoze akeyi nou, rete lakay li jiskaske nou ale+. 12  Lè n ap antre nan yon kay, salye moun nan kay la. 13  Si moun nan kay la byen akeyi nou, se pou lapè nou swete yo a vin sou yo+. Men, si yo pa byen akeyi nou, se pou lapè nou an retounen vin jwenn nou. 14  Kèlkeswa kote yo pa resevwa nou oswa yo pa koute pawòl nou, lè n ap kite kay sa a oswa vil sa a, souke pye nou pou n retire pousyè ladan l*+. 15  Anverite m ap di nou sa: L ap pi fasil pou moun peyi Sodòm ak Gomò yo+ sipòte nan Jou Jijman an pase pou moun vil sa a. 16  “Gade! M ap voye nou tankou mouton nan mitan lou. Kidonk, se pou nou pridan tankou sèpan e se pou nou inosan tankou pijon+. 17  Pran prekosyon nou ak moun yo. Paske, y ap rele nou nan tribinal+, e y ap bat nou ak kout fwèt+ nan sinagòg yo+. 18  Epi, y ap mennen nou devan gouvènè, devan wa+ poutèt mwen. Sa ap ban nou okazyon pou nou bay ni yo menm ni nasyon yo temwayaj+. 19  Men, lè yo mennen nou devan tribinal, pa enkyete nou pou fason n ap gen pou nou pale oswa pou sa n ap gen pou nou di, paske n ap konnen sa n ap gen pou nou di a lè lè a rive+. 20  Paske, se pa nou menm sèlman k ap pale, men se lespri Papa nou k ap pale nan nou+. 21  Mete sou sa, yon frè pral livre frè l pou yo touye l, e yon papa pral livre pitit li. Pitit ap leve kont manman yo ak papa yo e y ap fè touye yo+. 22  Epi, tout moun ap rayi nou poutèt non mwen+. Men, moun ki andire jiska lafen, se moun sa a k ap sove+. 23  Lè yo pèsekite nou nan yon vil, kouri al nan yon lòt+. Paske, anverite m ap di nou sa: Nou pap gentan fin pase nan tout vil Izrayèl yo anvan Pitit lòm nan vini. 24  “Yon elèv pa siperyè moun k ap anseye l la, e yon esklav pa siperyè mèt li+. 25  Si yon elèv vin tankou moun k ap anseye l la, sa sifi pou li+. E si yon esklav vin tankou mèt li, sa sifi pou li. Si yo rele mèt kay la Beyèlzeboub*+, se pa moun lakay li yo pap rele konsa! 26  Se sa k fè, nou pa bezwen pè yo. Paske, pa gen anyen ki kouvri ki pap vin dekouvri e pa gen anyen ki sekrè moun pap vin konnen+. 27  Sa m di nou nan fènwa, di l nan limyè, e sa m di nou nan zòrèy, preche tout moun li an piblik+. 28  Pinga nou pè moun ki ka touye kò a, men ki pa ka touye nanm nan*+, okontrè, se pou nou pè Sila a ki ka detwi ni nanm nan ni kò a nan Jeyèn* nan+. 29  Èske yo pa vann de tikit pou yon ti pyès monnen ki pa gen anpil valè*? Epoutan, pa gen youn ladan yo k ap tonbe atè san Papa nou pa konnen+. 30  Men nou menm, ata branch cheve nan tèt nou li konte. 31  Se sa k fè nou pa bezwen pè, nou gen plis valè pase yon bann tikit+. 32  “Donk, tout moun ki deklare devan lèzòm li konnen m+, mwen menm tou, m ap deklare devan Papa m ki nan syèl la mwen konnen moun sa a+. 33  Men, nenpòt moun ki nye m devan lèzòm, mwen menm tou, m ap nye l devan Papa m ki nan syèl la+. 34  Pinga nou panse se lapè mwen vin met sou latè. Se pa lapè mwen vin mete, men se divizyon*+. 35  Paske, mwen vin met divizyon ant yon pitit gason ak papa l, e yon pitit fi ap kont manman l, yon bèlfi ap kont bèlmè l+. 36  Wi, ènmi yon moun se pral moun lakay li. 37  Yon moun ki gen plis afeksyon pou papa l oswa pou manman l pase m pa merite pou l disip mwen, e yon moun ki gen plis afeksyon pou pitit gason l oswa pou pitit fi l pase m pa merite pou l disip mwen+. 38  E kèlkeswa moun ki pa pran poto soufrans* li pou l suiv mwen, li pa merite pou l disip mwen+. 39  Nenpòt moun k ap chèche sove lavi l*, l ap pèdi l, e nenpòt moun ki pèdi lavi l* poutèt mwen, l ap jwenn li+. 40  “Yon moun ki resevwa nou, li resevwa m tou, e yon moun ki resevwa m, li resevwa Sila a ki voye m nan tou+. 41  Yon moun ki resevwa yon pwofèt paske se yon pwofèt, l ap jwenn menm rekonpans ak yon pwofèt+. Menm jan an tou, yon moun ki resevwa yon moun ki jis paske se yon moun ki jis, l ap jwenn menm rekonpans ak yon moun ki jis. 42  E kèlkeswa moun ki bay youn nan piti sa yo menm yon sèl vè dlo fre pou l bwè poutèt li se disip mwen, anverite m ap di nou sa: Moun sa a pa gendwa pèdi rekonpans li+.”

Nòt anba paj

Oswa: “yo rele moun ki zele a”.
Moun ki te fè jès sa a te montre li pa responsab sa k rive moun ki nan kay sa a oswa nan vil sa a.
Se yon non yo bay Satan, chèf demon yo.
Oswa: “lavi a”. Sa vle di espwa pou moun nan gen lavi ankò.
Lit.: “pou yon asaryon”. Gade Apendis B14.
Lit.: “epe”.
Oswa: “sove nanm li”.
Oswa: “pèdi nanm li”.