Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Matye

Chapit

Sa k ladan l

 • 1

  • Lis fanmi kote Jezi Kris soti (1-17)

  • Jezi fèt (18-25)

 • 2

  • Vizit astwològ yo (1-12)

  • Jozèf kouri al ann Ejip (13-15)

  • Ewòd touye tigason yo (16-18)

  • Jozèf retounen Nazarèt (19-23)

 • 3

  • Jan ki konn batize moun nan ap preche (1-12)

  • Batèm Jezi (13-17)

 • 4

  • Dyab la vin tante Jezi (1-11)

  • Jezi kòmanse preche nan Galile (12-17)

  • Jezi rele premye disip li yo (18-22)

  • Jezi preche, li anseye e li geri moun (23-25)

 • 5

  • DISKOU SOU MÒN NAN (1-48)

   • Jezi kòmanse anseye sou mòn nan (1, 2)

   • Nèf bagay ki fè moun byennere (3-12)

   • Disip yo se sèl ak limyè (13-16)

   • Jezi te vin akonpli Lalwa (17-20)

   • Konsèy sou fè kòlè (21-26), sou fè adiltè (27-30), sou divòs (31, 32), sou fè sèman (33-37), sou fè vanjans (38-42), sou renmen ènmi (43-48)

 • 6

  • DISKOU SOU MÒN NAN (1-34)

   • Pa chèche fè wè nou jis (1-4)

   • Fason pou nou priye (5-15)

    • Modèl priyè a (9-13)

   • Fè jèn (16-18)

   • Trezò sou tè a ak trezò nan syèl la (19-24)

   • Sispann bay tèt nou pwoblèm (25-34)

    • Kontinye chèche Wayòm nan an premye (33)

 • 7

  • DISKOU SOU MÒN NAN (1-27)

   • Sispann jije (1-6)

   • Kontinye mande, kontinye chèche e kontinye frape (7-11)

   • Règ annò a (12)

   • Pòt ki jis la (13, 14)

   • Aksyon yo ap fè moun rekonèt yo (15-23)

   • Kay ki sou wòch karyann ak kay ki sou sab (24-27)

  • Foul moun yo ret bouch ouvè devan fason Jezi anseye (28, 29)

 • 8

  • Jezi geri yon moun ki gen lèp (1-4)

  • Lafwa yon ofisye (5-13)

  • Jezi geri anpil moun nan Kapènawòm (14-17)

  • Fason pou nou suiv Jezi (18-22)

  • Jezi kalme yon tanpèt (23-27)

  • Jezi voye demon yo nan kochon yo (28-34)

 • 9

  • Jezi geri yon mesye ki paralize (1-8)

  • Jezi rele Matye vin suiv li (9-13)

  • Yo poze Jezi kesyon sou fè jèn (14-17)

  • Pitit fi Jayiris la; yon fi touche rad Jezi (18-26)

  • Jezi geri moun ki avèg ak moun ki bèbè (27-34)

  • Rekòt la anpil, men pa gen anpil travayè (35-38)

 • 10

  • Non 12 apot yo (1-4)

  • Enstriksyon pou fè travay predikasyon an (5-15)

  • Disip yo ap jwenn pèsekisyon (16-25)

  • Pito nou pè Bondye pase nou pè lèzòm (26-31)

  • Se pa lapè Jezi vin mete, men se divizyon (32-39)

  • Lè moun resevwa disip Jezi yo (40-42)

 • 11

  • Jezi pale an byen de Jan ki konn batize moun nan (1-15)

  • Yo kondane yon jenerasyon ki rebèl (16-24)

  • Jezi louwe Papa l paske li fè moun ki gen imilite favè (25-27)

  • Jouk Jezi a fè moun jwenn fòs (28-30)

 • 12

  • Jezi se “Seyè saba a” (1-8)

  • Jezi geri yon mesye ki gen men l pòk (9-14)

  • Sèvitè Bondye renmen an (15-21)

  • Se grasa lespri sen Jezi chase demon (22-30)

  • Peche ki pa gen padon (31, 32)

  • Yo rekonèt yon pyebwa grasa fwi li bay (33-37)

  • Siy Jonas la (38-42)

  • Lè movèzespri a retounen (43-45)

  • Manman Jezi ak frè Jezi yo (46-50)

 •  13

  • EGZANP SOU WAYÒM NAN (1-52)

   • Moun ki soti al simen semans lan (1-9)

   • Rezon ki fè Jezi sèvi ak egzanp (10-17)

   • Jezi esplike egzanp moun k al simen semans lan (18-23)

   • Egzanp ble ak move zèb la (24-30)

   • Grenn moutad la ak ledven an (31-33)

   • Jezi sèvi ak egzanp pou pwofesi a ka reyalize (34, 35)

   • Jezi esplike egzanp ble ak move zèb la (36-43)

   • Trezò yo sere a ak bèl pèl la (44-46)

   • Filè pwason an (47-50)

   • Bagay ki nèf ak bagay ki la lontan nan trezò a (51, 52)

  • Yo pa aksepte Jezi nan peyi l (53-58)

 • 14

  • Yo koupe tèt Jan ki konn batize moun nan (1-12)

  • Jezi bay plis pase 5 000 moun manje (13-21)

  • Jezi mache sou dlo (22-33)

  • Jezi geri moun nan peyi Jenezarèt (34-36)

 • 15

  • Jezi fè konnen tradisyon lèzòm yo pa bon (1-9)

  • Se sa ki sot nan kè yon moun ki sal li (10-20)

  • Gwo lafwa yon dam ki moun peyi Fenisi genyen (21-28)

  • Jezi geri anpil maladi (29-31)

  • Jezi bay plis pase 4 000 moun manje (32-39)

 • 16

  • Moun yo mande yon siy (1-4)

  • Ledven Farizyen yo ak ledven Sadiseyen yo (5-12)

  • Kle Wayòm nan (13-20)

   • Kongregasyon an ap bati sou yon mas wòch (18)

  • Jezi anonse li gen pou l mouri (21-23)

  • Vrè disip yo (24-28)

 • 17

  • Aparans Jezi chanje (1-13)

  • Lafwa tankou yon grenn moutad (14-21)

  • Jezi anonse ankò li gen pou l mouri (22, 23)

  • Yo peye enpo ak pyès monnen yo pran nan bouch yon pwason (24-27)

 • 18

  • Moun ki pi enpòtan nan Wayòm nan (1-6)

  • Obstak pou fè moun bite (7-11)

  • Egzanp mouton ki pèdi a (12-14)

  • Fason pou nou fè frè nou tounen nan bon chemen (15-20)

  • Egzanp esklav ki pa vle padone a (21-35)

 • 19

  • Maryaj ak divòs (1-9)

  • Don seliba (10-12)

  • Jezi beni timoun yo (13-15)

  • Yon jèn mesye ki rich poze Jezi kesyon (16-24)

  • Sakrifis moun fè pou Wayòm nan (25-30)

 • 20

  • Travayè yo nan jaden rezen an resevwa menm kantite lajan (1-16)

  • Jezi anonse ankò li gen pou l mouri (17-19)

  • Yo mande pou yo gen gwo pozisyon nan Wayòm nan (20-28)

   • Jezi se yon ranson pou libere anpil moun (28)

  • Jezi geri de avèg (29-34)

 • 21

  • Yo resevwa Jezi tankou yon wa (1-11)

  • Jezi pwòpte tanp lan (12-17)

  • Malediksyon pou pye fig frans lan (18-22)

  • Yo mande Jezi kiyès ki ba l otorite li genyen an (23-27)

  • Egzanp de pitit gason yo (28-32)

  • Egzanp kiltivatè ki asasen yo (33-46)

   • Yo voye wòch prensipal ki nan kwen an jete (42)

 • 22

  • Egzanp resepsyon maryaj la (1-14)

  • Bondye ak Seza (15-22)

  • Kesyon sou rezirèksyon (23-33)

  • De pi gwo kòmandman yo (34-40)

  • Èske Kris la se pitit David? (41-46)

 • 23

  • Pa imite espè nan Lalwa yo ak Farizyen yo (1-12)

  • Malè pou espè nan Lalwa yo ak Farizyen yo (13-36)

  • Pawòl tris Jezi di sou Jerizalèm (37-39)

 • 24

  • SIY PREZANS KRIS LA (1-51)

   • Lagè, rate manje, tranblemanntè (7)

   • Yo pral preche bon nouvèl la (14)

   • Gwo tribilasyon an (21, 22)

   • Siy Pitit lòm nan (30)

   • Pye fig frans lan (32-34)

   • Menm jan sa te ye nan epòk Noye a (37-39)

   • Kontinye veye (42-44)

   • Esklav fidèl la ak esklav ki mechan an (45-51)

 •  25

  • SIY PREZANS KRIS LA (1-46)

   • Egzanp dis vyèj yo (1-13)

   • Egzanp talan yo (14-30)

   • Mouton yo ak kabrit yo (31-46)

 • 26

  • Prèt yo fè konplo pou yo touye Jezi (1-5)

  • Yon dam vide yon luil santi bon sou Jezi (6-13)

  • Jezi fete dènye fèt Pak la epi yo trayi l (14-25)

  • Soupe Seyè a (26-30)

  • Jezi fè konnen Pyè pral nye l (31-35)

  • Jezi priye nan jaden Jetsemane (36-46)

  • Yo arete Jezi (47-56)

  • Sanedren an jije l (57-68)

  • Pyè nye Jezi (69-75)

 • 27

  • Yo mennen Jezi bay Pilat (1, 2)

  • Jida pann tèt li (3-10)

  • Jezi devan Pilat (11-26)

  • Yo pase l nan rizib an piblik (27-31)

  • Yo kloure l sou yon poto nan Gòlgota (32-44)

  • Lanmò Jezi (45-56)

  • Antèman Jezi (57-61)

  • Yo met gad veye tonm nan (62-66)

 • 28

  • Bondye resisite Jezi (1-10)

  • Yo peye sòlda yo pou yo bay manti (11-15)

  • Jezi bay lòd pou yo fè disip (16-20)