Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Mak

Chapit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sa k ladan l

 • 1

  • Jan ki konn batize moun nan ap preche (1-8)

  • Batèm Jezi (9-11)

  • Satan tante Jezi (12, 13)

  • Jezi kòmanse preche nan Galile (14, 15)

  • Jezi rele premye disip yo (16-20)

  • Jezi chase yon movèzespri (21-28)

  • Jezi geri anpil moun nan Kapènawòm (29-34)

  • Jezi al priye nan yon zòn ki izole (35-39)

  • Jezi geri yon moun ki gen lèp (40-45)

 • 2

  • Jezi geri yon moun ki paralize (1-12)

  • Jezi rele Levi (13-17)

  • Kesyon sou fè jèn (18-22)

  • Jezi se ‘Seyè saba a’ (23-28)

 • 3

  • Jezi geri yon mesye ki gen men l pòk (1-6)

  • Yon gwo foul moun bò lanmè a (7-12)

  • Non 12 apot yo (13-19)

  • Move pawòl sou lespri sen (20-30)

  • Manman Jezi ak frè Jezi yo (31-35)

 • 4

  • EGZANP KONSÈNAN WAYÒM NAN (1-34)

   • Moun ki soti al simen semans lan (1-9)

   • Rezon ki fè Jezi sèvi ak egzanp (10-12)

   • Jezi esplike egzanp moun ki al simen semans lan (13-20)

   • Moun pa met lanp anba pànye (21-23)

   • Mezi nou mezire a (24, 25)

   • Moun ki al simen semans, epi ki al dòmi an (26-29)

   • Grenn moutad la (30-32)

   • Jezi sèvi ak egzanp (33, 34)

  • Jezi kalme yon tanpèt (35-41)

 • 5

  • Jezi voye demon yo nan kochon yo (1-20)

  • Pitit fi Jayiris la; yon dam touche rad Jezi (21-43)

 • 6

  • Yo pa aksepte Jezi nan peyi l (1-6)

  • Jezi bay 12 apot yo fòmasyon pou fè travay predikasyon an (7-13)

  • Jan ki konn batize moun nan mouri (14-29)

  • Jezi bay plis pase 5 000 moun manje (30-44)

  • Jezi mache sou dlo (45-52)

  • Gerizon nan Jenezarèt (53-56)

 • 7

  • Jezi fè konnen tradisyon lèzòm yo pa bon (1-13)

  • Se sa ki sot nan kè yon moun ki sal li (14-23)

  • Yon dam ki moun peyi Fenisi gen lafwa (24-30)

  • Jezi geri yon mesye ki soud (31-37)

 • 8

  • Jezi bay plis pase 4 000 moun manje (1-9)

  • Moun yo mande yon siy (10-13)

  • Ledven Farizyen yo ak ledven Ewòd la (14-21)

  • Jezi geri yon mesye ki avèg nan Betsayida (22-26)

  • Pyè idantifye Kris la (27-30)

  • Jezi anonse li gen pou l mouri (31-33)

  • Vrè disip yo (34-38)

 • 9

  • Aparans Jezi chanje (1-13)

  • Jezi geri yon tigason ki gen movèzespri sou li (14-29)

   • Tout bagay posib pou moun ki gen lafwa (23)

  • Jezi anonse ankò li gen pou l mouri (30-32)

  • Disip yo ap diskite pou yo konnen kiyès nan yo ki pi enpòtan (33-37)

  • Nenpòt moun ki pa kont nou, li pou nou (38-41)

  • Obstak ki fè moun bite (42-48)

  • “Se pou nou gen sèl nan nou” (49, 50)

 • 10

  • Maryaj ak divòs (1-12)

  • Jezi beni timoun yo (13-16)

  • Yon mesye ki rich poze Jezi kesyon (17-25)

  • Sakrifis moun fè pou Wayòm nan (26-31)

  • Jezi anonse ankò li gen pou l mouri (32-34)

  • Jak ak Jan mande pou yo gen gwo pozisyon (35-45)

   • Jezi se yon ranson pou libere anpil moun (45)

  • Jezi geri Batime ki te avèg (46-52)

 • 11

  • Yo resevwa Jezi tankou yon wa (1-11)

  • Malediksyon pou pye fig frans lan (12-14)

  • Jezi pwòpte tanp lan (15-18)

  •  Leson sou pye fig frans ki seche a (19-26)

  • Yo mande Jezi kiyès ki ba l otorite li genyen an (27-33)

 • 12

  • Egzanp kiltivatè ki asasen yo (1-12)

  • Bondye ak Seza (13-17)

  • Kesyon sou rezirèksyon an (18-27)

  • De pi gwo kòmandman yo (28-34)

  • Èske Kris la se pitit David? (35-37a)

  • Avètisman kont espè nan Lalwa yo (37b-40)

  • De pyès monnen vèv ki pòv la te bay yo (41-44)

 • 13

  • FEN SISTÈM NAN (1-37)

   • Lagè, tranblemanntè, rate manje (8)

   • Fòk yo preche bon nouvèl la (10)

   • Gwo tribilasyon an (19)

   • Pitit lòm nan ap vini (26)

   • Egzanp pye fig frans lan (28-31)

   • Kontinye veye (32-37)

 • 14

  • Prèt yo fè konplo pou yo touye Jezi (1, 2)

  • Yon dam vide luil santi bon sou Jezi (3-9)

  • Jida trayi Jezi (10, 11)

  • Dènye fèt Pak la (12-21)

  • Soupe Seyè a (22-26)

  • Jezi anonse Pyè pral nye l (27-31)

  • Jezi priye nan jaden Jetsemane (32-42)

  • Yo arete Jezi (43-52)

  • Sanedren an jije l (53-65)

  • Pyè nye Jezi (66-72)

 • 15

  • Yo mennen Jezi bay Pilat (1-15)

  • Yo pase l nan rizib an piblik (16-20)

  • Yo kloure l sou yon poto nan Gòlgota (21-32)

  • Lanmò Jezi (33-41)

  • Antèman Jezi (42-47)

 • 16

  • Bondye resisite Jezi (1-8)