Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Lik 9​:​1-62

SA K LADAN L

 • Jezi bay 12 apot yo fòmasyon pou fè travay predikasyon an (1-6)

 • Ewòd boulvèse akoz Jezi (7-9)

 • Jezi bay plis pase 5 000 moun manje (10-17)

 • Pyè idantifye Kris la (18-20)

 • Jezi anonse li gen pou l mouri (21, 22)

 • Vrè disip yo (23-27)

 • Aparans Jezi chanje (28-36)

 • Jezi geri yon tigason ki gen movèzespri sou li (37-43a)

 • Jezi anonse ankò li gen pou l mouri (43b-45)

 • Disip yo ap diskite pou yo konnen kiyès nan yo ki pi enpòtan (46-48)

 • Yon moun ki pa kont nou, li pou nou (49, 50)

 • Moun nan yon bouk nan Samari rejte Jezi (51-56)

 • Fason pou nou suiv Jezi (57-62)

9  Apre sa, li rele 12 apot yo, li ba yo pouvwa ak otorite sou tout demon+ e li ba yo pouvwa pou yo geri maladi+.  Epi, li voye yo al preche Wayòm Bondye a e li voye yo geri moun malad.  Epi, li di yo: “Pa pote anyen pou vwayaj la, ni baton, ni sak pou pwovizyon, ni pen, ni lajan*. Pinga n al ak de rad nonplis*+.  Depi nou antre nan yon kay, rete la jis nou kite zòn nan+.  E kèlkeswa kote moun yo pa resevwa nou, souke pye nou pou n retire pousyè ladan l* lè n ap kite vil sa a. Sa ap sèvi kòm yon temwayaj pou yo+.”  Epi, yo derape, y al nan tout tèritwa yo, yo sot nan yon bouk al nan yon lòt, yo t ap anonse bon nouvèl la e yo te geri moun tout kote yo pase+.  Twouve, Ewòd*, chèf tèritwa a*, aprann tout bagay k ap pase yo. Sa te boulvèse l anpil, paske gen kèk moun ki t ap di Bondye leve Jan sot nan lanmò+.  Gen lòt ki t ap di l se Eli ki parèt, e gen lòt ki t ap di l se youn nan pwofèt nan tan lontan yo ki leve+.  Ewòd di: “Mwen te koupe tèt Jan+. Moun sa a m ap tande tout bagay sa yo sou li a, kiyès li ye menm?” Se sa k fè li t ap chèche wè moun sa a+. 10  Lè apot yo retounen, yo rakonte Jezi tout sa yo te fè+. Lè sa a, li pran yo avè l, yo ale poukont yo nan yon vil ki rele Betsayida+. 11  Men, lè foul moun yo aprann sa, yo suiv li. Li resevwa yo avèk jantiyès, li kòmanse pale avèk yo konsènan Wayòm Bondye a e li geri moun ki te bezwen gerizon+. 12  Apre sa, li vin kòmanse fè nwa. Epi, 12 apot yo vin kote l, yo di l: “Voye moun yo ale, pou yo ka al nan bouk ki ozalantou yo ak nan zòn andeyò yo pou yo chèche yon kote pou yo rete e pou yo jwenn manje pou yo manje, paske la a nou nan yon zòn izole+.” 13  Men, li di yo: “Nou mèt ba yo manje+.” Yo di li: “Se sèlman senk pen ak de pwason nou gen la a, amwenske petèt nou ta al achte manje pou tout pèp sa a.” 14  Anfèt, te gen anviwon 5 000 gason. Li di disip li yo: “Fè yo chita, fè yo fè gwoup ki gen anviwon 50 moun ladan yo.” 15  Yo fè sa vrèman, yo fè yo tout chita. 16  Epi, li pran senk pen yo ak de pwason yo, li gade syèl la, li priye sou yo*. Apre sa, li kase yo e li kòmanse bay disip li yo pou yo bay moun yo. 17  Konsa, tout moun manje vant plen, e disip yo ranmase rès ki rete yo, yo plen 12 pànye+. 18  Yon jou, pandan li te poukont li ap priye, disip yo vin kote l. Epi, li poze yo yon kesyon, li mande yo: “Kiyès foul moun yo di mwen ye+?” 19  Yo reponn li: “Gen moun ki di ou se Jan ki te konn batize moun nan, gen lòt ki di ou se Eli, gen lòt ankò ki di ou se youn nan pwofèt nan tan lontan yo ki leve+.” 20  Apre sa, li di yo: “Men, e nou menm, kiyès nou di mwen ye?” Pyè reponn: “Ou se Kris Bondye voye a+.” 21  Epi, li mande yo yon fason ki fèm pou yo pa di pèsonn moun sa+. 22  Men, li di yo: “Fòk Pitit lòm nan soufri anpil, e ansyen yo, prèt an chèf yo ak espè nan Lalwa yo gen pou yo rejte l, e yo gen pou yo touye l+, men sou twazyèm jou a, li gen pou l leve+.” 23  Apre sa, li di yo tout: “Si yon moun vle suiv mwen, se pou l nye tèt li+, se pou l pran poto soufrans* li jou apre jou e se pou l kontinye suiv mwen+. 24  Paske, nenpòt moun ki vle sove lavi l*, l ap pèdi l. Men, nenpòt moun ki pèdi lavi li* poutèt mwen, se moun sa a k ap sove lavi l*+. 25  Anfèt, ki sa yon moun ap jwenn si l gen lemonnantye, men li pèdi lavi l* oswa l fè tèt li mal+? 26  Paske, nenpòt moun ki wont fè konnen li se disip mwen e ki wont montre l kwè nan pawòl mwen yo, mwen menm, Pitit lòm nan, m ap wont di moun sa a se disip mwen lè m rive nan glwa m, nan glwa Papa m ak nan glwa zanj ki sen yo+. 27  Men, m ap di nou anverite: Gen kèk nan moun ki kanpe la a ki pap mouri toutotan yo pa wè Wayòm Bondye a+.” 28  Vrèmanvre, anviwon uit jou apre l fin di pawòl sa yo, li pran Pyè, Jan ak Jak, li monte nan mòn nan avèk yo pou l priye+. 29  E pandan l ap priye, figi l te vin chanje, rad li te vin klere e yo te vin tou blan. 30  Epi, gen de mesye ki te vin ap pale avè l, se te Moyiz ak Eli. 31  Yo t ap briye, e yo te kòmanse pale avè l sou ale li gen pou l ale a, sa ki te gen pou rive nan Jerizalèm+. 32  Twouve, dòmi te vle al ak Pyè ansanm ak mesye ki te avè l yo. Men, lè yo vin reveye, yo wè glwa li+, e yo wè de mesye ki te kanpe avèk li yo. 33  E pandan de mesye yo pral kite Jezi, Pyè di Jezi konsa: “Anseyan, se yon bon bagay lefètke nou la a. Ebyen, annou monte twa tant, youn pou ou, youn pou Moyiz e youn pou Eli.” Li pa t konn sa l t ap di a. 34  Men, pandan l ap di bagay sa yo, gen yon nyaj ki parèt e ki kòmanse kouvri yo. Etan nyaj la ap vlope yo, yo vin pè. 35  Epi, gen yon vwa+ ki soti nan nyaj la ki di: “Se Pitit Gason m, li menm mwen chwazi a+. Koute l+.” 36  Etan vwa a ap pale a, Jezi vin twouve l poukont li. Men, disip yo te ret an silans, e pandan kèk tan, yo pa t rakonte pèsonn bagay yo te wè yo+. 37  Nan demen, lè yo desann mòn nan, gen yon gwo foul moun ki vin rankontre l+. 38  Epi, gen yon mesye nan foul la ki di byen fò: “Anseyan, m ap sipliye w pou w fè yon gade pitit gason m nan pou mwen, paske se yon sèl pitit la mwen genyen+. 39  Gen yon movèzespri, lè l antre sou li, menm kote a li fè l rele, li fè l pran kriz, bouch tigason an fè kim. E se anba redi li kite l lè l fin maltrete l. 40  Mwen te mande disip ou yo pou yo chase demon an, men yo pa t kapab.” 41  Jezi reponn: “O! Nou se yon jenerasyon moun ki pa gen lafwa e ki kòwonpi+. Pandan konbyen tan m ap oblije rete avèk nou? Pandan konbyen tan m ap oblije sipòte nou? Mennen pitit gason w lan la a+.” 42  Men, pandan tigason an ap pwoche, demon an fese l atè, li fè yon gwo kriz pran l ki sakaje l byen sakaje. Sepandan, Jezi pale di ak movèzespri a, li geri tigason an, epi li remèt li bay papa l. 43  Tout moun te rete bouch ouvè devan kokenn pisans Bondye genyen. Pandan yo tout te sezi pou tout bagay li t ap fè yo, li di disip li yo: 44  “Tande byen sa m pral di nou la a epi sonje yo: Yo gen pou yo trayi Pitit lòm nan e pou yo livre l nan men lèzòm+.” 45  Men, yo pa t konprann pawòl sa a. Anfèt, li pa t klè pou yo dekwa pou yo pa t ka wè. E yo te pè poze l kesyon sou sa. 46  Apre sa, yo vin ap diskite youn ak lòt pou yo konnen kiyès nan yo ki te pi enpòtan+. 47  Etandone Jezi te konnen rezònman ki nan kè yo, li pran yon timoun piti, li fè l kanpe bò kote l, 48  epi li di yo: “Nenpòt moun ki resevwa tipitit sa a poutèt non mwen, se mwen li resevwa tou, e nenpòt moun ki resevwa m resevwa Sila a ki voye m nan tou+. Paske, yon moun ki aji tankou moun ki gen mwens enpòtans pami nou tout, se li ki enpòtan+.” 49  Lè sa a, Jan di: “Anseyan, nou te wè yon moun k ap sèvi ak non w pou l chase demon, nou te eseye anpeche l fè sa, paske li pap suiv ou ansanm avèk nou+.” 50  Men, Jezi di l: “Pa eseye anpeche l, paske nenpòt moun ki pa kont nou, li pou nou.” 51  Kòm jou pou Jezi te monte nan syèl la t ap pwoche*+, li met tèt li dwat pou l al Jerizalèm. 52  Sa l fè, li voye kèk mesaje devan. Yo ale, e yo antre nan yon bouk ki nan Samari pou yo fè preparasyon pou li. 53  Men, yo pa t resevwa l+, paske l te byen deside* al Jerizalèm. 54  Lè disip Jak ak disip Jan wè sa+, yo di: “Seyè, èske w vle nou mande pou dife sot nan syèl la tonbe sou yo pou detwi yo+?” 55  Men, li vire e li pale byen sevè ak yo. 56  Epi, y al nan yon lòt bouk. 57  Twouve, etan l sou wout, gen yon moun ki di l: “M ap suiv ou kèlkeswa kote w ale.” 58  Men, Jezi di l: “Rena yo gen twou yo, e zwazo nan syèl la gen nich yo, men Pitit lòm nan pa gen kote pou l poze tèt li+.” 59  Apre sa, li di yon lòt mesye: “Suiv mwen.” Mesye a reponn li: “Seyè, kite m al antere papa m anvan+.” 60  Li di mesye a: “Kite mò yo+ antere mò yo, men ou menm, al anonse Wayòm Bondye a toupatou+.” 61  Gen yon lòt ankò ki di: “M ap suiv ou, Seyè. Men, anvan sa, kite m al di moun lakay mwen orevwa.” 62  Jezi di l: “Pa gen yon moun ki mete men l nan yon chari e k ap gade bagay ki dèyè+ ki merite antre nan Wayòm Bondye a+.”

Nòt anba paj

Lit.: “ni ajan”.
Oswa: “ak yon rad anplis”.
Moun ki te fè jès sa a te montre li pa responsab sa k rive moun nan.
Anpalan de Ewòd Antipas. Gade Lis mo yo esplike yo.
Lit.: “tetrak la”.
Lit.: “li beni yo”.
Oswa: “nanm li”.
Oswa: “nanm li”.
Oswa: “nanm li”.
Oswa: “nanm li”.
Lit.: “t ap rive nan bout yo”.
Lit.: “paske fas li te fikse pou l”.