Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Lik 6​:​1-49

SA K LADAN L

  • Jezi se “Seyè saba a” (1-5)

  • Jezi geri yon mesye ki gen men l pòk (6-11)

  • Non 12 apot yo (12-16)

  • Jezi anseye moun e li geri yo (17-19)

  • Kè kontan ak malè (20-26)

  • Renmen ènmi nou yo (27-36)

  • Sispann jije moun (37-42)

  • Se grasa fwi yon pyebwa bay y ap rekonèt li (43-45)

  • Kay ki byen bati; kay ki pa gen fondasyon solid (46-49)

6  Twouve, yon jou saba, pandan li t ap pase nan mitan kèk jaden ble, disip li yo kase kèk grap ble+, yo fwote yo nan men yo e yo manje yo+.  Gen kèk Farizyen, lè yo wè sa, yo di: “Poukisa n ap fè yon bagay moun pa gen dwa fè nan jou saba a+?”  Men, Jezi reponn yo: “Nou pa janm li sa David te fè lè li menm ak mesye ki te ansanm avè l yo te grangou+?  Li te antre nan kay Bondye a, yo te ba l pen yo te konn prezante devan Bondye yo, li te manje e li te bay mesye ki te avè l yo kèk ladan yo, alòske se prèt yo sèlman ki gen dwa manje yo+.”  Apre sa, Jezi di yo: “Pitit lòm nan se Seyè saba a+.”  Yon lòt jou saba+, li antre nan sinagòg la e li kòmanse anseye. Gen yon mesye ki te la ki te gen men dwat li pòk*+.  Espè nan Lalwa yo ak Farizyen yo t ap suiv Jezi pou yo wè si l ap geri mesye a jou saba a, pou yo ka jwenn yon rezon pou yo akize l.  Men, li menm, li te konnen rezònman yo t ap fè+, epoutan, li di mesye ki gen men l pòk la*: “Leve, vin kanpe nan mitan nou.” Epi, mesye a leve, li vin kanpe.  Apre sa, Jezi di yo: “Ban m mande nou yon bagay: Èske jou saba yon moun gen dwa fè byen oubyen l gen dwa fè mal? Èske l gen dwa sove yon vi* oubyen detwi l+?” 10  Apre l fin gade yo tout, li di mesye a: “Lonje men w.” Mesye a fè sa vre, epi men an geri. 11  Lè sa a, yo vin move anpil e yo kòmanse pale youn ak lòt pou yo konnen sa pou yo fè ak Jezi. 12  Yon jou, li soti l al nan mòn nan pou l priye+ e li pase tout nuit lan ap priye Bondye+. 13  Lè l fè jou, li rele disip li yo, li chwazi 12 ladan yo e li ba yo non apot tou+. 14  Te gen Simon, li te konn rele l Pyè tou, te gen Andre, frè Simon an, te gen Jak, Jan, Filip+, Batèlmi, 15  Matye, Toma+, Jak ki pitit Alfe a, Simon yo te konn rele “moun ki zele a”, 16  te gen Jida ki pitit Jak ak Jida Iskaryòt ki te vin tounen yon trèt. 17  Epi, li desann avèk yo, l al kanpe yon kote ki plat, e te gen yon pakèt disip li ki te la ansanm ak yon gwo foul moun ki te soti toupatou nan Jide, nan Jerizalèm, e ki te soti nan vil Ti ak vil Sidon, de vil ki bò lanmè. Yo tout te vini pou yo tande l e pou l geri yo anba maladi yo genyen. 18  Menm moun movèzespri t ap toumante te jwenn gerizon. 19  E tout moun yo t ap chèche touche l, paske li te gen yon pisans ki t ap sot sou li+ ki te geri yo tout. 20  Epi, li gad disip li yo, li kòmanse di: “Byennere nou menm ki pòv, paske Wayòm Bondye a se pou nou+. 21  “Byennere nou menm ki grangou kounye a, paske nou pral satisfè+. “Byennere nou menm k ap kriye kounye a, paske nou pral ri+. 22  “Nou byennere lè moun rayi nou+ poutèt Pitit lòm nan, lè yo mete nou deyò nan mitan yo+, lè yo joure nou e lè yo sal non nou kòmkwa nou se moun ki mechan. 23  Jou sa a, nou mèt rejwi, nou mèt vole anlè ak kè kontan, paske nou gen yon gwo rekonpans nan syèl la. Epitou, se menm bagay yo zansèt moun sa yo te konn fè pwofèt yo+. 24  “Men, malè pou nou, nou menm ki rich+, paske nou deja gen tout sa n vle+. 25  “Malè pou nou, nou menm ki gen tout sa n bezwen kounye a, paske nou pral grangou. “Malè pou nou, nou menm k ap ri kounye a, paske nou pral nan lapenn, nou pral kriye+. 26  “Malè pou nou lè tout moun ap pale an byen de nou+, paske se konsa zansèt moun sa yo te fè pou fo pwofèt yo. 27  “Men, nou menm k ap koute, men sa m di nou: Kontinye renmen ènmi nou, kontinye fè byen pou moun ki rayi nou+, 28  kontinye mande Bondye pou l beni moun k ap ban nou madichon e kontinye priye pou moun k ap manke nou dega+. 29  Si yon moun frape w sou yon bò figi, ba l lòt bò a tou. E si yon moun pran rad sou ou, kite l pran rad ou met pa anba rad sou ou a tou+. 30  Si yon moun mande w, ba li+. E si yon moun pran afè w, pa mande l yo ankò. 31  “Epitou, sa nou ta renmen moun fè pou nou, se menm bagay la nou dwe fè pou yo+. 32  “Si se moun ki renmen nou nou renmen sèlman, ki merit nou gen pou sa? Paske, menm moun k ap pratike peche yo renmen moun ki renmen yo+. 33  E si se pou moun ki fè byen pou nou nou fè byen sèlman, ki merit nou gen pou sa? Menm moun k ap pratike peche yo fè menm bagay la. 34  Epitou, si se moun nou konnen k ap remèt nou nou prete* sèlman, ki merit nou gen pou sa+? Menm moun k ap pratike peche yo prete moun k ap pratike peche menm jan avèk yo, paske yo konnen y ap remèt yo sa yo te prete yo a. 35  Men, nou menm, kontinye renmen ènmi nou, epi kontinye fè byen. Kontinye prete moun san nou pa espere anyen anretou+. Lè sa a, n ap gen yon gwo rekonpans e n ap vin pitit Sila a ki nan pi gwo pozisyon an, paske li bon ni ak moun ki engra, ni ak moun ki mechan+. 36  Kontinye gen mizèrikòd, menm jan Papa nou gen mizèrikòd+. 37  “Anplis de sa, sispann jije, e yo pap jije nou ditou+. Sispann kondane, e yo pap kondane nou ditou. Kontinye padone* moun, e y ap padone* nou+. 38  Pran abitid bay, e moun ap ban nou+. Y ap byen plen mezi a vide nan rad nou, y ap foule l, y ap sekwe l, e l ap ranvèse. Paske, se ak mezi nou mezire a y ap mezire pou nou tou.” 39  Apre sa, li ba yo yon egzanp tou, li di yo: “Èske yon avèg ka mennen yon lòt avèg? Toule de t ap tonbe nan twou, pa vre+? 40  Yon elèv* pa siperyè mèt li, men, yon moun yo anseye kòrèkteman ap vin tankou mèt li. 41  Donk, poukisa w ap gade pay ki nan je frè w la, men ou pa wè gwo bout bwa ou gen nan je w la+? 42  Kòman w ka fè di frè w la: ‘Frè m, kite m retire pay ki nan je w la pou ou’, alòske ou pa wè gwo bout bwa ki nan je pa w la? Ipokrit! Retire gwo bout bwa ki nan je w la anvan, apre sa, w a wè klè ki jan pou w retire pay ki nan je frè w la. 43  “Paske, pa gen okenn bon pyebwa k ap bay fwi pouri e pa gen okenn pyebwa ki pouri k ap bay bon fwi+. 44  Paske, se fwi yon pyebwa bay k ap fè yo rekonèt li+. Pa egzanp, moun pa keyi fig frans nan pye pikan, ni yo pa koupe grap rezen nan ti pye pikan. 45  Yon bon moun rale bon bagay sot nan bon bagay li gen sere nan kè l, men yon moun mechan rale move bagay sot nan sa li gen sere nan kè l. Paske, pawòl ki sot nan bouch yon moun montre tout sa l gen nan kè l+. 46  “Poukisa menm n ap rele m ‘Seyè! Seyè!’, epi nou pa fè sa m di+? 47  Nenpòt moun ki vin jwenn mwen, ki tande pawòl mwen e ki fè sa m di, mwen pral montre nou ak kiyès li sanble+: 48  Li sanble ak yon moun k ap bati yon kay, ki fouye fon pou l fè fondasyon kay la sou wòch karyann. Konsa, lè gen inondasyon, rivyè desann, dlo frape kay la, men, dlo a pa fò ase pou l souke l, paske li te byen bati+. 49  Yon lòt bò, yon moun ki tande pawòl mwen, men ki pa fè anyen+, li sanble ak yon moun ki bati kay li sou tè, san li pa fè fondasyon. Lè dlo rivyè a frape kay la, menm kote a, kay la tonbe e li kraze nèt.”

Nòt anba paj

Oswa: “mesye ki te la ki te paralize nan men”.
Oswa: “mesye ki paralize a”.
Oswa: “yon nanm”.
Se prete san enterè.
Oswa: “Kontinye libere”.
Oswa: “e y ap libere”.
Oswa: “Yon disip”.