Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Lik 1​:​1-80

SA K LADAN L

  • Pou Teyofil (1-4)

  • Gabriyèl anonse nesans Jan ki konn batize moun nan (5-25)

  • Gabriyèl anonse nesans Jezi (26-38)

  • Mari vizite Elizabèt (39-45)

  • Mari bay Jewova glwa (46-56)

  • Nesans Jan, ak non li (57-66)

  • Pwofesi Zakari a (67-80)

1  Piske anpil moun te chèche rasanble enfòmasyon sou evènman ki te rive yo, yon seri evènman moun ki nan mitan nou yo kwè ladan yo nèt+,  jan moun ki te temwen bagay sa yo depi nan kòmansman an+ e ki t ap preche mesaj la te transmèt nou yo+,  mwen menm tou, piske mwen te chèche konnen tout bagay avèk presizyon depi nan kòmansman, mwen deside ekri yo pou ou, sonnekselans Teyofil, jan yo te pase a, youn apre lòt+,  pou w ka byen konnen bagay yo anseye w yo se laverite+.  Nan tan Ewòd*+, wa Jide, te gen yon prèt ki te rele Zakari, ki te nan gwoup prèt ki sot nan fanmi Abija yo+, ki te gen yon madanm, yon desandan Arawon, ki te rele Elizabèt.  Toule de te jis nan je Bondye, yo te mache san repwòch selon tout kòmandman ak tout lwa Jewova te bay yo.  Men, yo pa t gen pitit, paske Elizabèt pa t ka fè pitit, e yo toule de te gen bon ti laj.  Twouve, pandan Zakari t ap fè sèvis li antanke prèt, nan travay gwoup pa l la te gen pou l fè+ devan Bondye,  se te tou pa l pou l antre anndan tanp Jewova* a+ pou l ofri lansan, selon koutim prèt yo te genyen depi byen lontan+. 10  Epi, tout foul moun yo t ap priye deyò a nan lè pou yo ofri lansan an. 11  Gen yon zanj Jewova* ki parèt devan l, zanj lan kanpe adwat lotèl yo konn boule lansan an. 12  Lè Zakari wè l, li vin boulvèse, e laperèz anpare l. 13  Men, zanj lan di l: “Ou pa bezwen pè, Zakari, paske Bondye tande siplikasyon w yo. Elizabèt, madanm ou, ap fè yon pitit gason pou ou. Ou dwe rele l Jan+. 14  Ou pral gen kè kontan e ou pral rejwi anpil, e anpil moun ap kontan lè l fèt+. 15  Paske, l ap vin yon moun enpòtan nan je Jewova*+. Men, li pa dwe bwè ni diven, ni okenn lòt bwason ki gen alkòl+. L ap ranpli ak lespri sen, menm anvan l fèt*+. 16  E l ap fè anpil nan pitit Izrayèl yo tounen vin jwenn Jewova*, Bondye yo a+. 17  Epitou, l ap mache devan Bondye avèk menm lespri e avèk menm pisans Eli te genyen an+, pou l fè kè papa yo vin menm jan ak kè timoun yo+, pou l fè moun ki dezobeyisan yo vin gen sajès* moun ki jis yo genyen, dekwa pou l prepare yon pèp pou Jewova*+.” 18  Zakari di zanj lan: “Ki jan pou m fè kwè sa w di a ap fèt vre? Paske mwen fin granmoun e madanm mwen gen yon bon ti laj.” 19  Zanj lan di: “Yo rele m Gabriyèl+. Mwen kanpe devan Bondye+. Li voye m vin pale avè w pou m anonse w bon nouvèl sa yo. 20  Gade! Poutèt ou pa kwè nan pawòl mwen di w yo, pawòl ki gen pou akonpli nan tan ki fikse pou sa a, w ap bèbè, ou pap ka pale pou jis jou bagay sa yo fèt.” 21  Pandan tan sa a, pèp la t ap tann Zakari e yo te sezi poutèt li te fè tout tan sa a anndan tanp lan. 22  Lè l sot deyò, li pa t ka pale avèk yo. Lè sa a, yo vin konprann se yon vizyon li fèk sot fè nan tanp lan. Li te tonbe fè yo siy, men, li pa t ka pale. 23  Lè jou sèvis li t ap fè nan tanp lan fini, l al lakay li. 24  Kèk jou annapre, Elizabèt, madanm li, vin ansent. Li fè senk mwa li pa sot deyò. Li di: 25  “Se fason sa a Jewova* aji avè m nan jou sa yo. Li vire gade m pou l retire lawont mwen an devan lèzòm+.” 26  Pandan li te sou sizyèm mwa li, Bondye voye zanj Gabriyèl+ nan yon vil nan Galile ki rele Nazarèt 27  kot yon jèn fi vyèj+ ki te fiyanse ak yon mesye yo te rele Jozèf, ki se desandan David. Jèn fi vyèj la te rele Mari+. 28  Epi, pandan zanj lan ap antre lakay Mari, li di l: “Bonjou, ou menm yo fè yon gwo favè. Jewova* avè w.” 29  Men, pawòl zanj lan te di a te boulvèse Mari anpil e li t ap mande tèt li ki kalite salitasyon sa a ye. 30  Epi zanj lan di l: “Ou pa bezwen pè, Mari, paske Bondye fè w favè. 31  Gade! W ap vin ansent, w ap fè yon pitit gason+, e ou dwe rele l Jezi+. 32  L ap vin yon moun enpòtan+, y ap rele l Pitit Sila a ki nan pi gwo pozisyon an+. Jewova* Dye ap ba li twòn David, papa l+. 33  Li va dirije tout kay Jakòb la antanke wa pou toutan, e Wayòm li an pap janm fini+.” 34  Men, Mari di zanj lan konsa: “Kòman sa ap fè rive, piske mwen pa gen relasyon seksyèl ak okenn gason+?” 35  Zanj lan reponn, li di l: “Lespri sen ap vin sou ou+ e pisans Sila a ki nan pi gwo pozisyon an ap kouvri w. Se pou rezon sa a, y ap rele timoun k ap fèt la sen+ e y ap rele l Pitit Bondye+. 36  Epi, gade! Elizabèt, fanmi w, moun te di ki pa ka fè pitit la ansent yon tigason tou, pandan l tou granmoun nan. Kounye a, li sou sizyèm mwa li. 37  Paske, pa gen yon pawòl* Bondye di ki enposib pou l reyalize+.” 38  Apre sa, Mari di: “Mwen se esklav Jewova*! Se pou sa rive m jan w di a.” Epi, zanj lan kite l li ale. 39  Se konsa, san pèdi tan, Mari leve l ale nan zòn ki gen mòn nan peyi a, nan yon vil ki nan tèritwa tribi Jida. 40  Li antre lakay Zakari, epi li salye Elizabèt. 41  Lè Elizabèt tande Mari salye l, tibebe a sote nan vant li, e Elizabèt vin ranpli ak lespri sen. 42  Epi, li di byen fò: “Pami tout fi ki genyen, ou se yon fi ki beni, e pitit ki nan vant ou an beni tou! 43  Kòman m fè gen kalite privilèj sa a, pou manman Seyè m nan vin wè m? 44  Paske, ou wè, lè m tande salitasyon w lan, tibebe ki nan vant mwen an sote tèlman l kontan. 45  Epitou, ou menm fi ki kwè a, se pou w kontan, paske tout bagay Jewova* voye di w yo ap fèt nèt.” 46  Epi, Mari di: “Nanm mwen* ap fè louwanj pou Jewova*+ 47  e kè m pa ka pa kontan anpil grasa Bondye, Sovè m nan+. 48  Paske li voye je l gade esklav li a ki nan yon kondisyon ki ba+. Paske, depi kounye a, tout jenerasyon pral deklare m byennere+. 49  Paske Toupisan an fè gwo bagay pou mwen, e non li se yon non ki sen+. 50  E jenerasyon apre jenerasyon, li fè moun ki gen lakrentif pou li yo mizèrikòd+. 51  Li aji ak fòs ponyèt li. Li gaye moun ki montre yo gen ògèy nan entansyon yo gen nan kè yo+. 52  Li desann moun ki gen pouvwa yo sou twòn yo+ e li leve moun ki ba yo+. 53  Li bay moun ki nan grangou yo bon bagay jis yo satisfè nèt+ e li voye moun ki rich yo ale ak men yo vid. 54  Li vin ede Izrayèl, sèvitè l la, pou l montre li sonje pwomès li te fè pou l demontre mizèrikòd+ 55  pou Abraram ak desandan l yo* pou toutan, jan li te di zansèt nou yo+ sa.” 56  Se konsa, Mari te pase anviwon twa mwa ak Elizabèt. Apre sa, li retounen lakay li. 57  Twouve, lè a te rive pou Elizabèt akouche e li te fè yon pitit gason. 58  Vwazen yo ak fanmi l tande jan Jewova* te montre li gen mizèrikòd pou li e yo rejwi avè l+. 59  Sou uityèm jou a, yo sikonsi tibebe a+ e yo t apral rele l Zakari, menm non ak papa l. 60  Men, manman l reponn: “Non. Se Jan l ap rele.” 61  Lè sa a, yo di l: “Pa gen okenn moun nan fanmi w ki gen non sa a.” 62  Epi, yo pale an siy ak papa a pou yo mande l ki jan l vle yo rele tipitit la. 63  Se konsa, li mande pou yo ba l yon ti tablo e li ekri sou li: “Se Jan ki non l+.” Lè sa a, yo tout sezi. 64  Menm kote a, li vin ka pale ankò e li kòmanse pale+, li fè louwanj pou Bondye. 65  Tout moun nan vwazinaj la vin gen yon sèl laperèz, e moun kòmanse pale bagay sa yo nan tout zòn ki gen mòn nan peyi Jide. 66  Epi, tout moun ki tande pawòl sa a kenbe l nan kè yo, yo di: “Ki sa tipitit sa a ap ye?” Paske, Jewova* te avè l vre. 67  Apre sa, Zakari, papa tipitit la, vin ranpli ak lespri sen e li bay yon pwofesi, li di: 68  “Benediksyon pou Jewova*, Bondye Izrayèl la+, paske li vire gade pèp li a pou l delivre l+. 69  Li fè yon kòn k ap pote delivrans*+ parèt pou nou nan kay David, sèvitè l la+. 70  Sa ann amoni ak sa li te di nan tan lontan pa mwayen pwofèt li yo ki sen+. 71  Li te di nou li t ap delivre nou anba ènmi nou yo e anba men tout moun ki rayi nou yo+. 72  Epi, l ap fè sa l te di zansèt nou yo l ap fè a, l ap fè pèp la mizèrikòd e l ap sonje alyans li an ki sen+, 73  sètadi sèman li te fè Abraram, zansèt nou an+, 74  pou l ban nou privilèj, lè nou fin delivre anba men ènmi yo, pou nou ba li yon sèvis sakre san kè sote, 75  pou nou fè sa yon fason ki fidèl e ki dwat devan l pandan tout lavi nou. 76  Men, kanta pou ou, pitit mwen, y ap rele w pwofèt Sila a ki nan pi gwo pozisyon an, paske ou pral mache devan Jewova* pou w prepare wout la pou li+, 77  pou w fè pèp li a konnen l ap sove yo lè li padone peche yo+, 78  paske, Bondye nou an gen kè sansib. Grasa kè sansib li genyen an, n ap wè yon limyè k ap sot anwo k ap klere nou tankou douvanjou 79  pou l klere moun ki chita nan fènwa yo, ki nan lonbray lanmò yo+, e pou l fè nou mache nan chemen lapè.” 80  Epi, tipitit la te grandi e lespri l te devlope anpil. Li te rete nan dezè a jis jou li parèt aklè devan pèp Izrayèl la.

Nòt anba paj

Oswa: “depi nan vant manman l”.
Oswa: “vin gen sajès ki bay bon rezilta”.
Oswa: “pa gen anyen”.
Oswa: “Tout mwen menm”. Gade Lis mo yo esplike yo.
Lit.: “semans li”.
Oswa: “Li fè yon sovè ki pisan”. Gade “Kòn” nan Lis mo yo esplike yo.