• 1

  • Pou Teyofil (1-4)

  • Gabriyèl anonse nesans Jan ki konn batize moun nan (5-25)

  • Gabriyèl anonse nesans Jezi (26-38)

  • Mari vizite Elizabèt (39-45)

  • Mari bay Jewova glwa (46-56)

  • Nesans Jan, ak non li (57-66)

  • Pwofesi Zakari a (67-80)

 • 2

  • Nesans Jezi (1-7)

  • Plizyè zanj parèt devan bèje yo (8-20)

  • Yo sikonsi tipitit la e yo pirifye tèt yo (21-24)

  • Simeyon wè Kris la (25-35)

  • Àn ap pale de tipitit la (36-38)

  • Yo retounen Nazarèt (39, 40)

  • Jezi gen 12 an e li nan tanp lan (41-52)

 • 3

  • Travay Jan kòmanse (1, 2)

  • Jan preche moun yo pou yo batize (3-20)

  • Batèm Jezi (21, 22)

  • Lis fanmi kote Jezi Kris soti (23-38)

 • 4

  • Dyab la tante Jezi (1-13)

  • Jezi kòmanse preche nan Galile (14, 15)

  • Yo pa aksepte Jezi nan Nazarèt (16-30)

  • Jezi nan sinagòg la nan Kapènawòm (31-37)

  • Jezi geri bèlmè Simon ak lòt moun ankò (38-41)

  • Foul moun yo vin jwenn Jezi yon kote ki izole (42-44)

 • 5

  • Jezi fè yon mirak, e yo pran anpil pwason; premye disip yo (1-11)

  • Jezi geri yon moun ki gen lèp (12-16)

  •  Jezi geri yon moun ki paralize (17-26)

  • Jezi rele Levi (27-32)

  • Kesyon sou fè jèn (33-39)

 • 6

  • Jezi se “Seyè saba a” (1-5)

  • Jezi geri yon mesye ki gen men l pòk (6-11)

  • Non 12 apot yo (12-16)

  • Jezi anseye moun e li geri yo (17-19)

  • Kè kontan ak malè (20-26)

  • Renmen ènmi nou yo (27-36)

  • Sispann jije moun (37-42)

  • Se grasa fwi yon pyebwa bay y ap rekonèt li (43-45)

  • Kay ki byen bati; kay ki pa gen fondasyon solid (46-49)

 • 7

  • Lafwa yon ofisye (1-10)

  • Jezi resisite pitit gason yon vèv nan vil Nayin (11-17)

  • Jezi fè lwanj pou Jan ki konn batize moun nan (18-30)

  • Jezi kondane yon jenerasyon ki rebèl (31-35)

  • Jezi padone yon fi k ap mennen movèz vi (36-50)

   • Egzanp mesye ki dwe yo (41-43)

 • 8

  • Kèk medam ki te akonpaye Jezi (1-3)

  • Egzanp moun ki soti al simen semans lan (4-8)

  • Rezon ki fè Jezi sèvi ak egzanp (9, 10)

  • Jezi esplike egzanp moun ki soti al simen semans lan (11-15)

  • Yo pap kouvri yon lanp (16-18)

  • Manman Jezi ak frè Jezi yo (19-21)

  • Jezi kalme yon tanpèt (22-25)

  • Jezi voye demon yo nan kochon yo (26-39)

  • Pitit fi Jayiris la; yon dam touche rad Jezi (40-56)

 • 9

  • Jezi bay 12 apot yo fòmasyon pou fè travay predikasyon an (1-6)

  • Ewòd boulvèse akoz Jezi (7-9)

  • Jezi bay plis pase 5 000 moun manje (10-17)

  • Pyè idantifye Kris la (18-20)

  • Jezi anonse li gen pou l mouri (21, 22)

  • Vrè disip yo (23-27)

  • Aparans Jezi chanje (28-36)

  • Jezi geri yon tigason ki gen movèzespri sou li (37-43a)

  • Jezi anonse ankò li gen pou l mouri (43b-45)

  • Disip yo ap diskite pou yo konnen kiyès nan yo ki pi enpòtan (46-48)

  • Yon moun ki pa kont nou, li pou nou (49, 50)

  • Moun nan yon bouk nan Samari rejte Jezi (51-56)

  • Fason pou nou suiv Jezi (57-62)

 • 10

  • Jezi voye 70 disip (1-12)

  • Malè pou vil ki pa vle repanti yo (13-16)

  • Lè 70 disip yo retounen (17-20)

  • Jezi bay Papa l louwanj paske Papa l fè moun ki piti yo favè (21-24)

  • Egzanp bon Samariten an (25-37)

  • Jezi vizite Mat ak Mari (38-42)

 • 11

  • Fason pou nou priye (1-13)

   • Modèl priyè a (2-4)

  • Se grasa lespri sen Jezi chase demon (14-23)

  • Lè movèzespri a retounen (24-26)

  • Vrè kè kontan an (27, 28)

  • Siy Jonas la (29-32)

  • Lanp kò a (33-36)

  • Malè pou chèf relijye ipokrit yo (37-54)

 • 12

  • Ledven Farizyen yo (1-3)

  • Pito nou pè Bondye pase nou pè lèzòm (4-7)

  • Moun ki deklare li konnen Kris (8-12)

  • Egzanp yon mesye rich ki sòt (13-21)

  • Sispann bay tèt nou pwoblèm (22-34)

   • Ti twoupo a (32)

  • Ret je klè (35-40)

  • Entandan fidèl la ak yon entandan ki pa fidèl (41-48)

  • Se pa lapè Jezi vin mete, men se divizyon (49-53)

  • Nou bezwen egzamine tan n ap viv la (54-56)

  • Rezoud pwoblèm nou gen ak lòt moun (57-59)

 • 13

  • Si nou pa repanti, n ap peri (1-5)

  • Egzanp pye fig frans ki pa bay fwi a (6-9)

  • Yon jou saba, Jezi geri yon dam ki domaje (10-17)

  • Egzanp grenn moutad la ak ledven an (18-21)

  • Efò yon moun dwe fè pou l antre nan pòt ki jis la (22-30)

  • “Rena sa a”, anpalan de Ewòd (31-33)

  • Pawòl tris Jezi di sou Jerizalèm (34, 35)

 • 14

  • Yon jou saba, Jezi geri yon mesye kò l te anfle (1-6)

  • Pa met tèt nou byen wo lè yo envite nou yon kote (7-11)

  •  Envite moun ki pa ka remèt nou sa nou fè pou yo (12-14)

  • Egzanp envite ki t ap chèche eskiz yo (15-24)

  • Sa sa mande pou moun vin disip Jezi (25-33)

  • Sèl ki pèdi gou l (34, 35)

 • 15

  • Egzanp mouton ki pèdi a (1-7)

  • Egzanp pyès monnen ki pèdi a (8-10)

  • Egzanp pitit gason ki te pèdi a (11-32)

 • 16

  • Egzanp entandan ki pa jis la (1-13)

   • ‘Moun ki fidèl nan bagay ki piti ap fidèl nan bagay ki gwo’ (10)

  • Lalwa ak Wayòm Bondye a (14-18)

  • Egzanp mesye ki rich la ak Laza (19-31)

 • 17

  • Bagay ki fè moun peche; padon ak lafwa (1-6)

  • Nou se esklav ki pa vo anyen (7-10)

  • Jezi geri dis moun ki gen lèp (11-19)

  • Wayòm Bondye a ap vini (20-37)

   • Wayòm Bondye a “nan mitan nou” (21)

   • “Sonje madan Lòt” (32)

 • 18

  • Egzanp vèv ki pa t sispann al kot jij la (1-8)

  • Farizyen an ak pèseptè a (9-14)

  • Jezi rele timoun yo (15-17)

  • Yon chèf rich poze Jezi kesyon (18-30)

  • Jezi anonse ankò li gen pou l mouri (31-34)

  • Jezi fè yon moun k ap mande ki te avèg vin wè ankò (35-43)

 • 19

  • Jezi vizite Zache (1-10)

  • Egzanp dis min yo (11-27)

  • Yo resevwa Jezi tankou yon wa (28-40)

  • Jezi kriye pou Jerizalèm (41-44)

  • Jezi pwòpte tanp lan (45-48)

 • 20

  • Yo mande Jezi kiyès ki ba l otorite li genyen an (1-8)

  • Egzanp kiltivatè ki asasen yo (9-19)

  • Bondye ak Seza (20-26)

  • Kesyon sou rezirèksyon (27-40)

  • Èske Kris la se pitit David? (41-44)

  • Avètisman Jezi bay kont espè nan Lalwa yo (45-47)

 • 21

  • De ti pyès monnen vèv la (1-4)

  • SIY BAGAY KI GEN POU RIVE YO (5-36)

   • Lagè, gwo tranblemanntè, epidemi, rate manje (10, 11)

   • Lame yo monte kan toutotou Jerizalèm (20)

   • Tan ki fikse pou nasyon yo (24)

   • Pitit lòm nan ap vini (27)

   • Egzanp pye fig frans lan (29-33)

   • Rete je klè (34-36)

  • Jezi ap anseye nan tanp lan (37, 38)

 • 22

  • Prèt yo fè konplo pou yo touye Jezi (1-6)

  • Preparasyon pou dènye fèt Pak la (7-13)

  • Soupe Seyè a (14-20)

  • “Moun k ap trayi m nan ansanm avè m sou tab la” (21-23)

  • Gwo diskisyon pou yo konnen kiyès nan yo ki pi enpòtan (24-27)

  • Jezi fè yon alyans ak apot li yo pou yon wayòm (28-30)

  • Jezi fè konnen Pyè pral nye l (31-34)

  • Enpòtans pou nou pare; de epe (35-38)

  • Priyè Jezi te fè sou Mòn Oliv la (39-46)

  • Yo arete Jezi (47-53)

  • Pyè nye Jezi (54-62)

  • Yo pase Jezi nan rizib (63-65)

  • Yo jije Jezi devan Sanedren an (66-71)

 • 23

  • Yo mennen Jezi devan Pilat ak Ewòd (1-25)

  • Yo pann Jezi ak de bandi sou poto (26-43)

   • “W ap avè m nan Paradi a” (43)

  • Lanmò Jezi (44-49)

  • Antèman Jezi (50-56)

 • 24

  • Jezi resisite (1-12)

  • Sou wout ki mennen Emayis la (13-35)

  • Jezi parèt devan disip yo (36-49)

  • Jezi monte nan syèl (50-53)