Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Levitik 5​:​1-19

SA K LADAN L

  • Yon seri peche ak ofrann yo dwe fè pou peche sa yo (1-6)

    • Di peche lòt moun fè (1)

  • Ofrann moun ki pòv ka fè (7-13)

  • Sakrifis yon moun bay ki montre li koupab pou peche li fè san l pa fè espre (14-19)

5  “‘Si yon moun* wè yon moun fè yon peche, oswa li aprann yon moun te fè yon peche, men li pa fè konn sa lè l tande y ap mande pou moun vin temwaye*+ konsènan peche a, moun sa a ap koupab e l ap peye pou sa.  “‘Si yon moun* manyen kèlkeswa bagay ki pa pwòp la, kit se kadav yon bèt nan bwa ki pa pwòp, kit se kadav yon bèt ki pa pwòp ki viv bò kot moun, oswa kadav yon bèt ki pa pwòp ki viv an gwoup ak bèt parèy li*+, moun sa a pa pwòp e li koupab menmsi li pa konn sa.  Si yon moun te manyen yon bagay ki pa pwòp+ ki kapab fè l vin pa pwòp e li pa t konn sa, men annapre li vin konn sa, li koupab.  “‘Si yon moun* fè sèman san l pa reflechi e li di l ap fè yon bagay, kit se yon bon bagay, kit se yon move bagay, kèlkeswa sa l ye a, epi apre sa li wè li te fè sèman san l pa t reflechi, moun sa a koupab*+.  “‘Si moun nan koupab akoz li fè youn nan bagay sa yo, se pou l fè konnen+ peche l fè a.  Mete sou sa, l ap vin ak yon bèt pou l ofri Jewova kòm sakrifis ki montre li koupab pou peche l fè a+. L ap bay yon ti femèl mouton oubyen yon jenn femèl kabrit kòm sakrifis pou peche l la. Apre sa, prèt la ap ofri bèt la pou moun nan ka jwenn padon pou peche l la.  “‘Men, si moun nan pa gen ase lajan pou l achte yon mouton, l ap ofri Jewova de toutrèl oswa de jenn pijon+ kòm sakrifis ki montre li koupab pou peche l fè a. Y ap ofri youn ladan yo kòm yon sakrifis pou peche e lòt la kòm yon sakrifis pou yo boule nèt+.  L ap pote yo bay prèt la k ap ofri sa k pou peche a an premye apre l fin kase kou l san l pa rache tèt la.  L ap voye enpe nan san sakrifis pou peche a sou arebò lotèl la e l ap vide rès la nan pye lotèl la+. Se yon sakrifis pou peche. 10  L ap ofri lòt la kòm yon sakrifis yo boule nèt jan sa dwe fèt la+. Prèt la ap ofri sakrifis la pou peche moun nan fè a pou moun nan ka vin pwòp e moun nan ap jwenn padon pou peche a+. 11  “‘Si moun nan pa gen ase lajan pou l achte de toutrèl oswa de jenn pijon, l ap ofri yon dizyèm efa*+ bon farin kòm ofrann pou peche a. Li pap melanje l ak luil, ni li pap mete lansan blan sou li, paske se yon ofrann pou peche. 12  L ap pote l bay prèt la e prèt la ap pran yon ponyen ladan l kòm yon echantiyon pou l boule sou lotèl la anlè sakrifis yo boule pou Jewova a. Se yon ofrann pou peche. 13  Prèt la ap ofri l pou kèlkeswa peche moun nan fè pami peche sa yo pou moun nan ka vin pwòp e moun nan ap jwenn padon pou peche a+. Rès ofrann nan ap pou prèt la+, menm jan ak ofrann manje angren an+.’” 14  Jewova kontinye pale ak Moyiz, li di l: 15  “Si yon moun* montre li pa fidèl lè l peche kont bagay sakre Jewova yo san l pa fè espre+, li dwe vin ak yon mal mouton ki pa gen okenn domaj pou Jewova kòm sakrifis ki montre li koupab+. Prèt la ap fè konnen konbyen chekèl* ajan mouton an vo, dapre chekèl ki nan kote ki sakre a*+. 16  L ap peye pou peche li te fè ki gen rapò ak kote ki sakre a e l ap ajoute 20 pousan pri mouton an sou kòb la+. Moun nan dwe bay prèt la lajan an yon fason pou prèt la ka ofri mouton moun nan bay kòm sakrifis ki montre li koupab pou peche l fè a pou moun nan ka vin pwòp+, e moun nan ap jwenn padon pou peche a+. 17  “Si yon moun* peche lè l fè nenpòt nan bagay Jewova bay lòd pou moun pa fè yo, menmsi l pa t konnen l te peche, li koupab kanmenm, e l ap peye pou sa l fè a+. 18  Li dwe vin ak yon mal mouton ki pa gen okenn domaj pou l bay prèt la kòm sakrifis ki montre li koupab+. Se prèt la k ap fikse pri mouton pou l bay la. Apre sa, prèt la ap ofri l pou peche moun nan te fè san l pa t konnen an pou moun nan ka vin pwòp, e moun nan ap jwenn padon pou peche a. 19  Se yon sakrifis ki montre yon moun koupab. Se sèten moun sa a koupab poutèt li peche kont Jewova.”

Nòt anba paj

Oswa: “nanm”.
Lit.: “tande yon vwa k ap bay madichon”. Petèt se te yon anons kote yo te bay moun ki te fè peche a madichon oubyen yo te anonse malè ki t ap rive yon moun ki te wè sa moun nan te fè a e ki pa vin temwaye.
Oswa: “nanm”.
Mo ebre a gen rapò ak ti bèt ki viv an gwoup ki gen zèl, ki viv nan dlo, oswa ki mache sou tè.
Oswa: “nanm”.
Sanble se paske moun nan pa respekte pawòl li.
Oswa: “anviwon twa ti mamit edmi”. Yon efa egal 22 lit. Gade Apendis B14.
Oswa: “nanm”.
Yon chekèl egal 11,4 g. Gade Apendis B14.
Oswa: “dapre chekèl sakre a”.
Oswa: “nanm”.