Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Levitik 19​:​1-37

SA K LADAN L

 • Divès lwa sou fason pou moun rete sen (1-37)

  • Bon fason pou moun fè rekòt (9, 10)

  • Konsiderasyon pou moun ki soud ak moun ki avèg (14)

  • Pa pale moun mal (16)

  • Pa kenbe moun sou kè (18)

  • Pa fè maji e pa chèche pale ak mò (26, 31)

  • Pa fè tatwaj sou kò yo (28)

  • Respekte granmoun yo (32)

  • Fason pou moun boule ak etranje (33, 34)

19  Annapre, Jewova pale ak Moyiz, li di l:  “Pale ak tout Izrayelit yo. Men sa w ap di yo: ‘Nou dwe sen, paske mwen menm, Jewova, Bondye nou an, mwen sen+.  “‘Nou chak dwe respekte* manman nou ak papa nou+ e nou dwe obsève saba m yo+. Mwen se Jewova, Bondye nou an.  Pa al sèvi dye ki san valè yo+, e pinga nou fonn metal pou nou fè dye pou n adore+. Mwen se Jewova, Bondye nou an.  “‘Si n ap ofri Jewova yon sakrifis kominyon*+, nou dwe ofri sakrifis la yon fason k ap fè nou jwenn favè l+.  Nou dwe manje vyann bèt la nan jou nou te fè sakrifis la ak nan demen. Men, si gen rès ki rete nan twazyèm jou a, nou dwe boule l+.  Si gen moun ki manje ladan l nan twazyèm jou a, se yon zak derespektan e Bondye pap aksepte sakrifis la.  Moun ki manje l la koupab e l ap peye pou sa l fè a, paske li pa respekte yon bagay ki apa pou Jewova. Yo dwe retire* moun* sa a nan mitan pèp la.  “‘Lè n ap rekòlte jaden nou nan peyi a, nou pa dwe fin rekòlte tout sa ki toupre lizyè jaden nou an e nou pa dwe ranmase sa ki rete apre nou fin fè rekòt la+. 10  Epitou, nou pa dwe tounen al pran grap rezen ki rete nan jaden rezen nou, ni sa ki te tonbe atè nan jaden an. Nou dwe kite yo pou pòv*+ yo e pou etranje k ap viv nan mitan nou yo. Mwen se Jewova, Bondye nou an. 11  “‘Nou pa dwe vòlè+, nou pa dwe twonpe moun+, nou pa dwe aji yon fason ki malonèt youn ak lòt. 12  Nou pa dwe fè sèman nan non m+ alòske se manti n ap bay. Si nou fè sa, n ap sal non Bondye nou an. Mwen se Jewova. 13  Pinga nou eksplwate pwochen nou+ e pinga nou dechèpiye pèsonn+. Si n pran yon moun pou travay pou nou, nou pa dwe kite lajan l lan fè tout nuit lan nan men nou pou se demen maten nou peye l+. 14  “‘Nou pa dwe madichonnen yon moun ki soud, nou pa dwe mete yon bagay devan yon moun ki avèg+ pou nou fè l tonbe, e nou dwe gen lakrentif pou Bondye nou an+. Mwen se Jewova. 15  “‘Nou pa dwe aji yon fason ki enjis lè n ap fè jijman. Nou pa dwe montre nou gen patipri pou moun ki pòv la, ni nou pa dwe montre nou gen patipri pou moun ki rich la+. Nou dwe jije pwochen nou avèk jistis. 16  “‘Nou pa dwe ap mache pale moun mal nan mitan pèp la+. Nou pa dwe chèche fè yo touye yon pwochen nou*+. Mwen se Jewova. 17  “‘Nou pa dwe rayi frè nou nan kè nou+. Nou dwe fè tout sa n kapab pou n blame yon pwochen nou+ pou nou pa konplis nan peche li fè. 18  “‘Nou pa dwe tire revanj+, ni nou pa dwe kenbe yon moun nan pèp la sou kè. Nou dwe renmen pwochen nou menm jan nou renmen tèt nou+. Mwen se Jewova. 19  “‘Men lòt kòmandman mwen ban nou pou n obeyi: Nou pa dwe kwaze de bèt ki pa menm. Nou pa dwe simen de semans+ ki pa menm nan jaden nou, ni nou pa dwe mete yon rad ki fèt ak twal ki tise ak de kalite fil+. 20  “‘Si yon gason kouche ak yon fi ki se yon esklav, alòske yo te pwomèt yon lòt gason fi sa a, men, lòt gason an potko peye* pou fi a e fi a potko lib, se pou yo pini yo. Men, yo pa dwe touye yo, paske fi a potko lib. 21  Gason ki te kouche ak fi a dwe pote bèt l ap ofri Jewova kòm sakrifis ki montre li koupab la devan antre tant reyinyon an. L ap pote yon mal mouton kòm sakrifis ki montre li koupab+. 22  Prèt la ap ofri mouton moun nan bay kòm sakrifis ki montre li koupab la pou l ka chèche jwenn padon nan men Jewova pou peche moun nan fè a. E Bondye ap padone peche a. 23  “‘Lè nou rive nan peyi a e nou plante nenpòt pyebwa ki bay fwi, lè li donnen, okòmansman n ap konsidere fwi l yo kòm yon bagay ki pa pwòp nou pa dwe manje. Nou pap gen dwa manje anyen ladan l pandan twazan. 24  Men, nan katriyèm ane a, fwi l yo ap vin sen e n ap ka ofri yo bay Jewova ak kè kontan+. 25  Nan senkyèm ane a, n ap ka manje fwi li bay yo, l ap donnen e n ap rekòlte anpil. Mwen se Jewova, Bondye nou an. 26  “‘Nou pa dwe manje anyen ki gen san+. “‘Nou pa dwe ap chèche konnen lavni, ni fè maji+. 27  “‘Nou pa dwe koupe cheve ki bò tèt nou, ni nou pa dwe koupe pwent bab nou*+. 28  “‘Nou pa dwe filange kò nou pou yon moun* ki mouri+ e nou pa dwe fè tatwaj sou nou. Mwen se Jewova. 29  “‘Nou pa dwe dezonore pitit fi nou pou n ta fè l vin yon pwostitye+, pou peyi a pa vin sal akoz pwostitye yo e pou l pa vin chaje ak konduit deregle+. 30  “‘Nou dwe obsève saba m yo+ e nou dwe montre n gen respè* pou tanp mwen an. Mwen se Jewova. 31  “‘Pinga n al kot moun ki konn chèche pale ak mò+, e pinga n al kot divinò+, yon fason pou yo pa lakòz nou vin pa pwòp. Mwen se Jewova, Bondye nou an. 32  “‘Nou dwe leve kanpe devan moun ki gen cheve blan+ e nou dwe onore granmoun yo+. Nou dwe gen lakrentif pou Bondye nou an+. Mwen se Jewova. 33  “‘Si yon etranje ap viv avèk nou nan peyi a, nou pa dwe maltrete l+. 34  Nou dwe konsidere etranje k ap viv avèk nou yo tankou Izrayelit parèy nou+, nou dwe renmen yo menm jan nou renmen tèt nou, paske nou te etranje nan peyi Ejip+. Mwen se Jewova, Bondye nou an. 35  “‘Nou pa dwe sèvi ak fo mezi, kit n ap mezire longè yon bagay, kit n ap peze yon bagay, kit n ap mezire ki kantite l ye+. 36  Nou dwe sèvi ak bon balans, ak pwa ki egzak, ak efa ki egzak* e ak hin ki egzak*+. Mwen se Jewova, Bondye nou an, ki te fè nou soti nan peyi Ejip.  37  Nou dwe obeyi tout lwa m yo ak tout kòmandman m yo+. Mwen se Jewova.’”

Nòt anba paj

Lit.: “gen krentif pou”.
Oswa: “ofrann lapè”.
Oswa: “touye”.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “moun ki nan mizè”.
Se kapab tou: “Nou pa dwe rete san n pa fè anyen lè lavi pwochen nou an danje”.
Oswa: “bay yon ranson”.
Sanble y ap pale la a de kèk bagay moun lòt pèp yo te konn fè. Sa pa t vle di Izrayelit yo pa t ka koupe pwent bab yo menm.
Oswa: “nanm”. La a, mo ebre a, nèfèch, gen rapò ak yon moun ki mouri.
Lit.: “krentif”.
Oswa: “ak bon mamit”. Yon efa egal 22 lit. Gade Apendis B14.
Oswa: “ak bon veso pou mezire likid”. Yon hin egal 3,67 lit. Gade Apendis B14.