Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Levitik 14​:​1-57

SA K LADAN L

  • Pirifikasyon pou lèp (1-32)

  • Pirifikasyon kay ki enfekte (33-57)

14  Jewova kontinye pale ak Moyiz, li di l:  “Men lwa yo dwe suiv nan ka yon moun ki gen lèp jou y ap fè konnen li pwòp la, jou yo mennen l bay prèt la+:  Prèt la ap soti pa deyò kan an e l ap egzamine moun nan. Si moun ki gen lèp la geri anba maladi lèp la,  prèt la ap ba l lòd pou l vin ak de zwazo ki pwòp* ki vivan, ansanm ak bwa sèd, yon moso twal wouj vif ak yon branch izòp pou moun nan ka vin pwòp+.  Prèt la ap bay lòd pou yo touye youn nan zwazo yo pa anlè yon veso ki fèt an tè ki gen dlo sous ladan l.  Men, l ap pran zwazo ki vivan an ansanm ak bwa sèd la, twal wouj vif la ak branch izòp la, l ap tranpe tout nan san zwazo yo te touye pa anlè dlo sous la.  Apre sa, l ap voye enpe san sèt fwa sou moun k ap pirifye tèt li anba lèp la, l ap fè konnen moun nan pwòp, epi l ap lage zwazo ki vivan an nan savann nan+.  “Moun k ap pirifye tèt li a dwe lave rad li, li dwe raze tout cheve l ak tout plim sou kò l, li dwe benyen epi l ap vin pwòp. Apre sa, li ka rantre nan kan an. Men, l ap fè sèt jou san l pa rantre anba tant li.  Sou setyèm jou a, l ap raze tout cheve nan tèt li, tout bab li ak tout sousi l. Apre l fin fè sa, l ap lave rad li, l ap benyen epi l ap pwòp. 10  “Sou uityèm jou a, l ap pran de jenn mal mouton ki pa gen okenn domaj, yon femèl mouton+ ki pa gen okenn domaj ki gen apeprè ennan, yon tyè efa* bon farin ki melanje ak luil kòm ofrann manje angren+, ansanm ak yon lòg* luil+. 11  Prèt ki fè konnen moun k ap pirifye tèt li a pwòp la ap prezante moun sa a ansanm ak ofrann li pote yo devan Jewova, devan antre tant reyinyon an. 12  Prèt la ap pran youn nan jenn mal mouton yo, l ap ofri l kòm sakrifis ki montre moun nan koupab+ ansanm ak boutèy luil la. L ap balanse yo devan Jewova kòm yon ofrann ki balanse+. 13  Apre sa, l ap touye mouton an nan yon kote ki sakre, kote yo abitye touye ni bèt yo bay kòm sakrifis pou peche yo, ni bèt yo bay kòm sakrifis yo boule nèt yo+. Paske, menm jan ak sakrifis pou peche a, sakrifis yon moun bay poutèt li koupab la se pou prèt la li ye+. Se yon bagay ki sen anpil+. 14  “Apre sa, prèt la ap pran enpe nan san bèt moun k ap pirifye tèt li a ofri kòm sakrifis ki montre li koupab la, l ap mete l sou pwent zòrèy dwat moun nan, sou pous men dwat li e sou gwo zòtèy pye dwat li. 15  Epitou, prèt la ap pran boutèy luil la e l ap vide enpe nan luil la+ nan pla men goch pa l. 16  Apre sa, prèt la ap tranpe youn nan dwèt ki nan men dwat li nan luil ki nan pla men goch li a e l ap voye enpe nan luil la sèt fwa avèk dwèt li devan Jewova. 17  Epi, prèt la ap mete enpe nan rès luil ki nan pla men l lan sou pwent zòrèy dwat moun k ap pirifye tèt li a, sou pous men dwat li e sou gwo zòtèy pye dwat li, menm kote li te mete san bèt moun nan te ofri kòm sakrifis ki montre li koupab la. 18  Prèt la ap mete rès luil ki nan pla men l lan sou tèt moun k ap pirifye tèt li a, apre sa prèt la ap chèche jwenn padon nan men Jewova pou moun nan+. 19  “Prèt la ap touye bèt moun k ap pirifye tèt li a bay kòm sakrifis pou peche a+ pou l ka jwenn padon pou moun nan e l ap touye bèt li bay kòm sakrifis pou yo boule nèt la. 20  Apre sa, prèt la ap ofri bèt li bay kòm sakrifis pou yo boule nèt la ansanm ak ofrann manje angren an+ sou lotèl la, l ap chèche jwenn padon pou moun nan+, e moun nan ap vin pwòp+. 21  “Men, si moun nan pòv e li pa gen ase mwayen, l ap pran yon jenn mal mouton pou l bay kòm sakrifis ki montre li koupab, pou l bay kòm ofrann ki balanse yon fason pou l ka jwenn padon pou peche l yo. L ap pran yon dizyèm efa* bon farin ki melanje ak luil kòm ofrann manje angren, yon lòg luil, 22  de toutrèl oswa de jenn pijon, selon mwayen l. Youn ap sèvi kòm sakrifis pou peche e lòt la ap sèvi kòm sakrifis yo boule nèt+. 23  Sou uityèm jou a+, l ap pote yo bay prèt la devan antre tant reyinyon an, devan Jewova, pou prèt la ka fè konnen li pwòp+. 24  “Prèt la ap pran jenn mal mouton moun nan bay kòm sakrifis ki montre li koupab la+ ak boutèy luil la, l ap balanse yo devan Jewova kòm yon ofrann ki balanse+. 25  Apre sa, prèt la ap touye jenn mouton moun nan bay kòm sakrifis ki montre li koupab la, l ap pran enpe nan san mouton an, l ap mete l sou pwent zòrèy dwat moun k ap pirifye tèt li a, sou pous men dwat li ak sou gwo zòtèy pye dwat li+. 26  Prèt la ap vide enpe nan luil la nan pla men goch pa l+ 27  epi l ap sèvi avèk youn nan dwèt ki nan men dwat li pou l voye enpe nan luil ki nan pla men goch li a sèt fwa devan Jewova. 28  Apre sa, prèt la ap mete enpe nan luil ki nan pla men l lan sou pwent zòrèy dwat moun k ap pirifye tèt li a, sou pous men dwat li e sou gwo zòtèy pye dwat li, menm kote li te mete san sakrifis ki montre moun nan koupab la. 29  Epitou, prèt la ap mete rès luil ki ret nan pla men l lan sou tèt moun k ap pirifye tèt li a pou l ka chèche jwenn padon nan men Jewova pou moun nan. 30  “L ap ofri youn nan toutrèl yo oswa youn nan jenn pijon li te bay selon mwayen l yo+ 31  kòm sakrifis pou peche e l ap ofri lòt la kòm sakrifis yo boule nèt+, ansanm ak ofrann manje angren an. Epi, prèt la ap chèche jwenn padon nan men Jewova pou moun k ap pirifye tèt li a+. 32  “Lwa sa a se lwa ki konsène moun ki gen maladi lèp e ki pa gen mwayen an. Yo dwe suiv lwa sa a nan jou y ap fè konnen moun nan pwòp la.” 33  Apre sa, Jewova di Moyiz ak Arawon: 34  “Lè nou rive nan peyi Kanaran+, peyi m ap ban nou kòm byen pa nou an+, si mwen ta kite maladi lèp tonbe sou yon kay nan peyi nou an+, 35  mèt kay la dwe al di prèt la: ‘Gen yon maladi ki parèt nan kay mwen an.’ 36  Anvan prèt la al egzamine kay la, prèt la ap bay lòd pou yo retire tout bagay ki nan kay la nèt yon fason pou l pa di se tout bagay ki nan kay la ki pa pwòp. Apre sa, prèt la ap antre nan kay la pou l enspekte l. 37  L ap egzamine kote ki gen maladi a. Si l wè gen yon seri kote ki manje nan mi kay la ki gen yon ti koulè jòn vèt oswa wouj e si l wè yo parèt pi fon pase rès mi an, 38  l ap soti nan kay la e l ap fèmen l pou sèt jou+. 39  “Sou setyèm jou a, prèt la ap tounen pou l egzamine kay la. Si l wè maladi a gaye nan mi kay la, 40  l ap bay lòd pou yo retire tout wòch ki kontamine yo e pou yo jete yo pa deyò vil la, kote yo jete bagay ki pa pwòp yo. 41  Apre sa, l ap fè yo byen grate tout anndan kay la e l ap fè yo jete tout vye krepisaj ak mòtye yo retire yo pa deyò vil la, kote yo jete bagay ki pa pwòp yo. 42  Apre sa, y ap mete lòt wòch nan plas wòch yo retire yo, l ap fè yo itilize yon lòt mòtye e l ap fè yo randui kay la. 43  “Men, si maladi a parèt ankò nan kay la apre yo fin retire wòch yo, apre yo fin grate l epi yo fin randui l, 44  prèt la ap antre nan kay la pou l egzamine l. Si maladi a gaye nan kay la, se yon lèp+ ki grav ki nan kay la. Kay la pa pwòp.  45  Lè sa a, prèt la ap fè yo kraze kay la. Y ap pran wòch ki te nan kay la, planch yo, ak tout krepisaj ak mòtye ki te ladan l yo, y ap soti pa deyò vil la avèk yo e y ap jete yo kote yo jete bagay ki pa pwòp yo+. 46  Men, kèlkeswa moun ki antre nan kay la pandan yo fèmen l+ lan, moun sa a pap pwòp rive jis nan aswè+. 47  Kèlkeswa moun ki kouche nan kay la oswa ki dòmi ladan l, moun sa a dwe lave rad li. 48  “Men, si prèt la vini e li wè maladi a pa gaye nan kay la apre yo fin randui l la, prèt la ap fè konnen kay la pwòp, paske, maladi a pa la ankò. 49  Pou l ka pirifye kay ki pa pwòp la*, l ap pran de zwazo, yon moso bwa sèd, yon moso twal wouj vif ak yon branch izòp+. 50  L ap touye youn nan zwazo yo pa anlè yon veso ki fèt an tè ki gen dlo sous ladan l. 51  L ap pran bwa sèd la, branch izòp la, moso twal wouj vif la ak zwazo ki vivan an, l ap tranpe tout nan san zwazo li te touye pa anlè dlo sous la e l ap voye enpe nan san an sèt fwa+ sou kay la. 52  L ap pirifye kay ki pa pwòp la* ak san zwazo a, dlo sous la, zwazo ki vivan an, bwa sèd la, branch izòp la ak moso twal wouj vif la. 53  Apre sa, l ap lage zwazo ki vivan an pa deyò vil la, nan savann nan. Prèt la ap pirifye kay la e kay la ap vin pwòp. 54  “Lwa sa a se lwa ki konsène kèlkeswa ka maladi lèp ki ta parèt nan po tèt yon moun oswa nan bab li+, 55  nan yon rad+ oswa nan yon kay+, 56  e ki konsène kote ki anfle sou po yon moun, kal ak tach ki parèt sou po yon moun+, 57  pou yo ka konnen si yon bagay pa pwòp oswa si l pwòp+. Lwa sa a se lwa ki konsène maladi lèp+.”

Nòt anba paj

Sa vle di zwazo yo ka ofri Bondye kòm sakrifis. Gade Lis mo yo esplike yo.
Oswa: “anviwon de gwo mamit”. Yon efa egal 22 lit. Gade Apendis B14.
Oswa: “yon boutèy”. Yon lòg egal 0,31 lit. Gade Apendis B14.
Oswa: “anviwon twa ti mamit edmi”. Yon efa egal 22 lit. Gade Apendis B14.
Lit.: “pirifye kay la anba peche”.
Lit.: “pirifye kay la anba peche”.