Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Kolosyen 2​:​1-23

SA K LADAN L

  • Kris se sekrè sakre Bondye a (1-5)

  • Veye pou pèsonn pa twonpe nou (6-15)

  • Reyalite a se nan Kris li ye (16-23)

2  Se sa k fè mwen vle nou konprann ki kalite gwo konba m ap mennen pou nou, pou moun Lawodise yo+ e pou tout moun ki pa wè m an pèsòn yo*,  yon fason pou kè yo ka konsole+, pou yo ka byen ini ansanm nan lanmou+, dekwa pou yo ka gen yon richès total, sa vle di yon konpreyansyon ki klè e ki sèten, dekwa pou yo rive gen yon konesans egzak sou sekrè sakre Bondye a, anpalan de Kris+.  Se nan li tout trezò sajès ak konesans byen sere+.  Mwen di sa pou pèsonn pa twonpe nou ak rezònman y ap fè pou yo konvenk nou.  Menmsi mwen pa bò kote nou, mwen avèk nou nan lespri m, e mwen kontan wè jan nou gen lòd+, jan lafwa nou fèm nan Kris+.  Se sa k fè, piske nou te aksepte Kris Jezi, Seyè a, se pou nou kontinye mache ann inyon avèk li,  pou nou anrasinen nan li, pou nou bati nan li+, pou nou vin fèm nan lafwa+, jan yo te anseye nou an, e se pou nou pa sispann di Bondye mèsi+.  Veye pou pèsonn pa pran nou nan pyèj* ak filozofi ak twonpri ki san valè+ ki chita sou tradisyon lèzòm, sou bagay monn nan baze sou yo, e ki pa baze sou Kris.  Paske, se nan li tout kalite Bondye genyen yo parèt aklè*+. 10  Kidonk, nou vin gen tout bagay nèt grasa li, li menm ki chèf tout gouvènman ak tout otorite+. 11  Nan relasyon nou gen avè l, nou te sikonsi tou. Men, sikonsizyon sa a pa t fèt ak men. Se yon sikonsizyon ki retire kò peche a+, se sikonsizyon pa Kris la+. 12  Paske, nou te antere avè l nan batèm li+, e grasa relasyon nou gen avè l, yo te resisite nou tou ansanm avè l+, grasa lafwa nou genyen nan sa Bondye akonpli ak pisans li, li menm ki leve l sot nan lanmò+. 13  Mete sou sa, byenke nou te mouri nan fot nou yo ak nan eta nou te ye nan kò nou ki pa t sikonsi, Bondye ban nou lavi ansanm avèk li+. Avèk bonte, Li padone tout fot nou yo+, 14  Li efase dokiman ki ekri alamen an+, dokiman se dekrè ki te ladan l+ e ki te opoze ak nou an+, e Li retire l lè Li kloure l sou poto soufrans*+ lan. 15  Li dezabiye gouvènman yo ak otorite yo, li ekspoze yo an piblik kòm pèdan, li mennen yo nan yon kòtèj laviktwa+ pa mwayen poto soufrans lan*. 16  Kidonk, pinga pèsonn jije nou pou sa n ap manje ak sa n ap bwè+, ni pou yon fèt, ni pou kesyon obsève nouvèl lin+ oswa yon saba+. 17  Bagay sa yo se lonbray bagay ki gen pou vini yo+, men reyalite a se nan Kris li ye+. 18  Pa kite pèsonn ki pran plezi nan yon fo imilite ak nan adorasyon zanj pran rekonpans lan+ nan men nou. Moun sa yo “ensiste sou*” vizyon yo fè, yo gonfle ak ògèy san rezon valab paske yo reflechi tankou lèzòm pechè, 19  e yo pa rete atache ak tèt la+, anpalan de sila a ki pèmèt tout kò a jwenn sa l bezwen pou l byen ini ansanm pa mwayen jwenti ak ligaman li genyen, e ki fè l grandi grasa Bondye+. 20  Si nou mouri ansanm ak Kris anrapò ak bagay monn nan baze sou yo, poukisa n ap viv kòmsi nou toujou fè pati monn nan+? Poukisa n ap soumèt tèt nou ankò anba dekrè ki di+: 21  “Pa pran, pa goute, pa manyen”, 22  sa ki gen rapò ak yon seri bagay k ap fini lè yo sèvi avèk yo, selon kòmandman ak ansèyman lèzòm+? 23  Byenke bagay sa yo parèt gen sajès ladan yo, paske moun yo oblije tèt yo fè yon fòm adorasyon, yo gen yon fo imilite, e yo maltrete kò yo+, an reyalite, bagay sa yo pa itil anyen pou konbat dezi lachè.

Nòt anba paj

Lit.: “pa t wè figi mwen nan lachè”.
Oswa: “pa pote nou ale tankou jibye”.
Lit.: “tout kalite Bondye genyen yo abite sou fòm kò”.
Se kapab tou: “pa mwayen li”.
Se yon ekspresyon ki soti nan seremoni payen yo te konn fè lè y ap inisye moun.