Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jozye 18​:​1-28

SA K LADAN L

  • Rès tè yo separe nan Silo (1-10)

  • Eritaj tribi Benjamen an (11-28)

18  Annapre, tout pèp Izrayèl la te rasanble nan Silo+ e se nan zòn sa a yo te monte tant reyinyon an+, paske yo te gentan pran peyi a+.  Men, te gen sèt tribi pami pèp Izrayèl la ki potko resevwa eritaj pa yo.  Se sa k fè Jozye te di Izrayelit yo: “Konbyen tan n ap pran anvan nou pran peyi Jewova, Bondye zansèt nou yo, ban nou an+?  Ban m twa gason nan chak tribi pou m voye al gade peyi a. Yo dwe al mache nan tout peyi a pou yo trase l, pou yo ka separe eritaj yo genyen an. Apre sa, yo dwe retounen vin jwenn mwen.  Yo dwe separe peyi a ant yo menm e yo dwe fè l fè sèt pòsyon+. Tribi Jida a ap rete nan tèritwa pa l la nan sid+, e desandan Jozèf yo ap rete nan tèritwa pa yo nan nò+.  Men, nou menm, n ap trase peyi a fè sèt pòsyon, epi n ap pote plan an ban mwen pou m ka fè tiraj osò+ pou nou devan Jewova, Bondye nou an.  Men, Levit yo pap gen eritaj pami nou+, paske se sèvis y ap fè antanke prèt pou Jewova a ki eritaj pa yo+. Tribi Gad la ak tribi Ribenn nan ansanm ak mwatye nan tribi Manase a+ deja resevwa eritaj pa yo nan lès Rivyè Jouden an, eritaj Moyiz, sèvitè Jewova a, te ba yo a.”  Epi, mesye yo te prepare yo pou y ale. Men lòd Jozye te bay mesye ki t apral trase peyi a: “Ale nan tout peyi a, epi trase l. Apre sa, retounen vin jwenn mwen pou m fè tiraj osò pou nou isit la devan Jewova nan Silo+.”  Lè sa a, mesye yo ale, yo vwayaje nan tout peyi a, epi yo trase l vil pa vil, yo fè l fè sèt pòsyon, ansuit, yo anrejistre yo nan yon woulo. Apre sa, yo retounen vin jwenn Jozye nan kan an, nan Silo. 10  Epi, Jozye fè tiraj osò pou yo nan Silo, devan Jewova+. Se la Jozye te separe peyi a bay tribi Izrayèl yo, li te ba yo chak pòsyon pa yo+. 11  Premye pòsyon an te vin pou moun nan tribi Benjamen an, selon fanmi kote yo soti, e tèritwa kote pòsyon pa yo a te ye a te ant tèritwa desandan Jida yo+ ak tèritwa desandan Jozèf yo+. 12  Nan nò, fwontyè tèritwa yo a te kòmanse bò Rivyè Jouden an, li pase nan nò ti mòn Jeriko a+, li monte sou mòn nan, nan direksyon lwès, e li kontinye ale nan Dezè Bètavenn+. 13  Epi, fwontyè a kontinye ale Louz, nan pati sid ti mòn Louz la, sètadi Betèl+. Li desann Atawòtada+, sou mòn ki nan sid Bètowon Anba a+. 14  Epi, li pase nan lwès, li vire nan sid, li soti nan mòn ki anfas Bètowon ki mennen nan sid la. L al bout Kiriyatbaal, sètadi Kiriyatjeyarim+, yon vil ki pou tribi Jida a. Se sa ki pati lwès fwontyè a. 15  Nan sid, fwontyè a te soti depi nan pwent Kiriyatjeyarim, li kontinye nan direksyon lwès. Li te rive nan sous dlo Neftowa a+. 16  Li desann al nan pwent mòn ki anfas Vale pitit gason Inon an+, ki nan Vale* Refayim nan+, nan direksyon nò, e li desann al nan Vale Inon an, rive bò ti mòn moun Jebis yo+, nan direksyon sid, apre sa, li desann Ennwogèl+. 17  Li pase nan nò pou l al Ennchemèch, ansuit, li pase Gelilòt, ki anfas pant Adoumim nan+, epi li desann bò wòch+ Bowan an. Bowan+ se te yon desandan Ribenn. 18  Fwontyè a kontinye al nan nò ti mòn ki anfas Araba a, epi li desann Araba. 19  Apre sa, fwontyè a kontinye al nan nò ti mòn Bètogla a+, epi l al bout nan nò antre Lanmè Sale*+ ak nan pati sid lanbouchi Rivyè Jouden an. 20  Rivyè Jouden an se te fwontyè tèritwa desandan Benjamen yo nan lès. Se sa ki te eritaj desandan Benjamen yo, selon fanmi kote yo soti, e se fwontyè sa yo ki te antoure tèritwa yo a. 21  Men vil ki te pou moun nan tribi Benjamen an, selon fanmi kote yo soti: Jeriko, Bètogla, Emèkkesis, 22  Bètaraba+, Semarayim, Betèl+, 23  tèritwa Avim yo, Para, Ofra, 24  Kefaramoni, Ofni ak Geba+. Sa te fè 12 vil ak ti vil ki sou kont vil sa yo. 25  Epitou, te gen Gabawon+, Rama, Beyewòt, 26  Mispe, Kefira, Mosa, 27  Rekèm, Jipeyèl, Tareyala, 28  Sela+, Ayelèf, Jebis*, sètadi Jerizalèm+, Gibeya+ ak Kiriyat. Sa te fè 14 vil ak ti vil ki sou kont vil sa yo. Se tèritwa sa yo ki te eritaj desandan Benjamen yo, selon fanmi kote yo soti.

Nòt anba paj

Oswa: “Plèn”.
Anpalan de Lanmè Mòt.
Lit.: “moun Jebis”.