Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Jozye 15​:​1-63

SA K LADAN L

  • Eritaj tribi Jida a (1-12)

  • Pitit fi Kalèb la resevwa yon pòsyon tè (13-19)

  • Vil Jida yo (20-63)

15  Tèritwa ki te vin+ pou fanmi ki nan tribi Jida yo apre tiraj osò a te rive nan fwontyè Edòm+, nan Dezè Zin, nan pwent sid Negèb.  Pati sid fwontyè tèritwa yo a soti depi nan pwent Lanmè Sale*+,  li pase nan sid, l al sou pant Akrabim nan+, li travèse rive nan Dezè Zin, epi li monte sot nan sid rive Kadèsbaneya+, li travèse rive Ezwon, li monte Ada e li vire nan direksyon Kareka.  Apre sa, li kontinye al Azmon+, li rive nan Ravin Ejip+ e li bout bò Lanmè* a. Se fwontyè sa a yo te genyen nan direksyon sid.  Pati lès fwontyè yo a se te Lanmè Sale rive nan lanbouchi Rivyè Jouden an, e nan direksyon nò, fwontyè a te kòmanse nan pwent lanmè a, nan lanbouchi Rivyè Jouden an+.  Fwontyè a monte Bètogla+ e li pase nan nò Bètaraba+. Epi, li monte rive bò wòch Bowan an. Bowan+ se te yon desandan Ribenn.  Apre sa, fwontyè a monte pase Debi nan Vale* Akò+, li vire nan nò nan direksyon Gilgal+, ki anfas pant Adoumim nan, nan sid ravin nan. Li pase bò dlo Ennchemèch la+, epi l al bout Ennwogèl+.  Fwontyè a pase nan Vale pitit gason Inon an+, li pase sou ti mòn kote moun Jebis yo+ rete a, nan direksyon sid, sètadi Jerizalèm+. Epi, li pase nan lwès sou tèt mòn ki anfas Vale Inon an, nan dènye bout Vale Refayim yo, nan nò.  Epitou, li soti sou tèt mòn nan li rive nan sous dlo Neftowa a+ e li pase nan vil ki sou Mòn Efwon yo. Li pase Baala, sètadi Kiriyatjeyarim+. 10  Li vire Baala nan direksyon lwès, li rive sou Mòn Seyi e li travèse pant Mòn Jeyarim nan, nan nò, sa vle di Kesalon. Epi, li desann Bètchemèch+, li travèse l al Timna+. 11  Fwontyè a pase sou pant Ekwon an+, nan nò, l al pase Chikewon, li travèse Mòn Baala, li rive Jabneyèl, epi l al bout nan lanmè a. 12  Pati lwès fwontyè a te rive arebò Gwo Lanmè a*+. Se fwontyè ki te antoure tèritwa desandan Jida yo, selon fanmi kote yo soti. 13  Jozye te bay Kalèb+, pitit gason Jefoune a, yon pòsyon tè pami desandan Jida yo, dapre lòd Jewova te ba li. Li te ba li Kiriyataba, sètadi Ebwon+. (Aba se te zansèt Anak.) 14  Epi, Kalèb te mete toule twa pitit gason Anak yo+ deyò nan peyi a: Chechayi, Ayiman ak Talmayi+. 15  Annapre, li monte al atake moun ki abite Debi yo+. (Anvan sa, se Kiriyatsefè yo te rele Debi.) 16  Epi, Kalèb di: “Gason k al atake Kiriyatsefè e ki pran vil sa a, m ap ba l Aksa, pitit fi m nan, pou vin madanm li.” 17  Otnyèl+, pitit gason Kenaz+ ki frè Kalèb, pran vil la. Konsa, Kalèb ba l Aksa+, pitit fi l la, pou vin madanm li. 18  Pandan Aksa t apral kay mari l, li te fè mari l mande papa l yon tè. Epi, li desann bourik li te chita sou li a*. Lè sa a, Kalèb mande l: “Sa w vle+?” 19  Li reponn: “Tanpri, fè m yon kado. Piske w ban m yon moso tè nan zòn sid*, ban m Goulòtmayim* tou.” Se konsa, li te ba li Goulòt Anwo ak Goulòt Anba. 20  Se te eritaj sa a tribi Jida a te resevwa, selon fanmi kote yo soti. 21  Men vil ki nan dènye bout tèritwa tribi Jida a, nan sid fwontyè Edòm+: Kabseyèl, Edè, Jagou, 22  Kina, Dimona, Adada, 23  Kedès, Azò, Yitnan, 24  Zif, Telèm, Beyalòt, 25  Azòradata, Keriyòtezwon, sètadi Azò, 26  Amam, Chema, Molada+, 27  Azagada, Echmon, Bètpelèt+, 28  Azachwal, Beyècheba+, Bizyotya, 29  Baala, Iyim, Ezèm, 30  Èltolad, Kesil, Òma+, 31  Ziklag+, Madmana, Sansana, 32  Lebayòt, Chilim, Ayin ak Rimon+. Sa te fè 29 vil antou, ansanm ak ti vil ki sou kont vil sa yo. 33  Men vil ki te nan Chefela yo+: Echtawòl, Sora+, Achna, 34  Zanowa, Ennganim, Tapwa, Enam, 35  Jamout, Adoulam+, Soko, Azeka+, 36  Chaarayim+, Aditayim ak Gedera ansanm ak Gedewotayim*. Sa te fè 14 vil ak ti vil ki sou kont vil sa yo. 37  Epitou, te gen Senan, Adacha, Migdalgad, 38  Dileyan, Mispe, Jokteyèl, 39  Lakis+, Boskat, Eglon, 40  Kabon, Lamam, Kitlich, 41  Gedewòt, Bètdagon, Naama ak Makeda+. Sa te fè 16 vil ak ti vil ki sou kont vil sa yo. 42  Ansuit, te gen Libna+, Etè, Achan+, 43  Jifta, Achna, Nezib, 44  Keyila, Akzib ak Marecha. Sa te fè nèf vil ak ti vil ki sou kont vil sa yo. 45  Epi, te gen Ekwon ak vil ozalantou l yo ansanm ak ti vil ki sou kont li yo. 46  Soti nan lwès Ekwon ak tout zòn ki arebò Achdòd yo ansanm ak ti vil ki sou kont vil sa yo. 47  Achdòd+ ak vil ki ozalantou l yo ansanm ak ti vil ki sou kont li yo. Gaza+ ak vil ki ozalantou l yo ansanm ak ti vil ki sou kont li yo, desann nan Ravin Ejip, rive bò Gwo Lanmè a* ak zòn ki arebò l yo+. 48  Men vil ki nan zòn ki gen mòn yo: Chami, Jati+, Soko, 49  Dana, Kiriyatsana, sètadi Debi, 50  Anab, Echtemo+, Anim, 51  Gochenn+, Olon ak Gilo+. Sa te fè 11 vil ak ti vil ki sou kont vil sa yo. 52  Epi, te gen Arabi, Douma, Echan, 53  Janoum, Bètapwa, Afeka, 54  Oumta, Kiriyataba, sètadi Ebwon+, ak Siyò. Sa te fè nèf vil ak ti vil ki sou kont vil sa yo. 55  Ansuit, te gen Mawon+, Kamèl, Zif+, Jouta, 56  Jizreyèl, Jokdeyam, Zanowa, 57  Kayin, Gibeya ak Timna+. Sa te fè dis vil ak ti vil ki sou kont vil sa yo. 58  Epitou, te gen Aloul, Bètsou, Gedò, 59  Maarat, Bètanòt ak Èltekon. Sa te fè sis vil ak ti vil ki sou kont vil sa yo. 60  Epi, te gen Kiriyatbaal, sètadi Kiriyatjeyarim+, ak Raba. Sa te fè de vil ak ti vil ki sou kont vil sa yo. 61  Men vil ki te nan dezè a: Bètaraba+, Midin, Sekaka, 62  Nibchan, Vil Sèl la ak Enngedi+. Sa te fè sis vil ak ti vil ki sou kont vil sa yo. 63  Kanta pou moun Jebis+ ki te abite Jerizalèm yo+, desandan Jida yo pa t kapab mete yo deyò+. Se sa k fè yo kontinye abite Jerizalèm ansanm ak moun Jida yo jis jodi a.

Nòt anba paj

Anpalan de Lanmè Mòt.
Anpalan de Gwo Lanmè a, Lanmè Meditèrane.
Oswa: “Plèn”.
Anpalan de Lanmè Meditèrane.
Se kapab tou: “li te bat men l pandan l sou bourik la”.
Oswa: “nan Negèb”.
Sa vle di: “Basen (Bòl) dlo”.
Se kapab tou: “Gedera ak pak mouton l yo”.
Anpalan de Lanmè Meditèrane.