Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jeremi 48​:​1-47

SA K LADAN L

  • Pwofesi kont Mowab (1-47)

48  Men sa Jewova, Chèf lame yo, Bondye Izrayèl la, di konsènan Mowab+: “Malè pou Nebo+, paske yo detwi l!Yo pran Kiryatayim+ e lawont tonbe sou moun ki ladan l yo.Lawont tonbe sou moun ki nan refij ki bay sekirite a*. Yo kraze l+.  Yo pa fè lwanj pou Mowab ankò.Yo fè konplo nan Esbon+ pou yo lage l atè. Yo di:‘Vini, annou detwi l pou l pa yon nasyon ankò.’O Madmenn, ou menm tou, se pou w ret an silans,Paske, gen yon epe ki dèyè w.   Yo tande yon rèl ki soti nan Owonayim+.Yo tande bri destriksyon ak kraze brize.   Yo kraze Mowab.Ti pitit li yo ap rele.   Moun ap kriye san rete sou ti mòn ki mennen Loukit la tank y ap monte.Moun k ap desann sot Owonayim yo tande moun k ap rele poutèt malè ki rive a+.   Kouri pou nou ka sove lavi* nou!Se pou nou vin menm jan ak yon pye jenevriye nan dezè a.   Kòm se nan sa w ap fè yo ou kwè e se nan trezò w genyen yo ou met konfyans ou,Ou menm tou y ap pran w.Y ap mennen Kemòch+ ann egzilAnsanm ak prèt li yo ak chèf k ap sèvi l yo.   Moun k ap fè destriksyon an ap vin nan chak vil,Pa gen yon vil k ap chape+.L ap detwi vale a,L ap ratibwaze tè plat la*, jan Jewova di sa ap fèt la.   Mete yon poto pou montre moun Mowab yo wout la,Paske, pandan y ap kraze l la, moun yo ap chape poul yo.Moun ap pè lè yo wè sa k rive vil li yoKi pap gen moun ladan yo+. 10  Malè pou moun ki fè travay Jewova ba l fè a avèk neglijans!Malè pou moun ki pa sèvi ak epe l pou l fè san koule! 11  Depi lè moun Mowab yo jèn y ap viv ak kè poze.Yo tankou diven ki ret poze ak tout ma ladan l,Ki pa janm sot nan yon veso al nan yon lòt.Yo pa janm al ann egzil.Se sa k fè gou yo ret menm jan anE sant yo pa chanje. 12  “‘Kidonk, gade! gen jou k ap vini’, se sa Jewova di, ‘kote m ap voye moun pou kapote yo. Y ap chavire yo, y ap vide tout sa yo gen nan veso yo, e y ap kraze gwo krich yo fè miyèt moso. 13  Lè sa a, moun Mowab yo ap wont pou Kemòch, menm jan moun Izrayèl yo wont pou Betèl, kote yo te met konfyans yo a+. 14  Ki jan nou fè di: “Nou se sòlda vanyan ki pare pou lagè+”?’ 15  ‘Yo detwi Mowab,Yo anvayi vil li yo+,Yo touye jèn gason li genyen ki pi bon yo+.’Se sa Wa a, Sila a ki rele Jewova, Chèf lame yo, di+. 16  Malè k ap tonbe sou moun Mowab yo ap tonbe sou yo talè konsa.Lè pou yo detwi yo a ap prese vini+. 17  Tout moun ki toutotou yo ap oblije gen pitye pou yo,Wi, tout moun ki konn non yo.Di yo: ‘Gade jan yo kase baton ki djanm nan, baton ki bèl la!’ 18  Se pou w pèdi glwa w te genyen an,E se pou w chita tou swaf*, o Dibon+!Paske, moun ki te detwi Mowab la vin atake w,E l ap kraze kote w genyen ki byen pwoteje yo+. 19  Nou menm ki abite Awoyè, kanpe bò wout la, epi ret gade+.Mande gason k ap kouri met deyò yo ak fi k ap chape poul yo: “Ki sa k pase?” 20  Lawont tonbe sou Mowab e laperèz anvayi l.Se pou nou rele akoz nou nan lapenn.Fè konn sa nan Anon+, fè konnen yo detwi Mowab. 21  “Jou jijman an rive sou tè ki plat la*+, sou Olon, Jahaz+ ak Mefaat+, 22  sou Dibon+, Nebo+ ak Bètdiblatayim, 23  sou Kiryatayim+, Bètgamoul ak Bètmeyon+, 24  sou Keriyòt+ ak Bozra e sou tout vil nan peyi Mowab yo, ni sa k lwen, ni sa k pre. 25  ‘Yo kraze fòs* Mowab,Yo kase ponyèt li.’ Se sa Jewova di. 26  ‘Se pou yo fè l sou+, paske se ak Jewova l ap fè gwo kòlèt+.Mowab ap woule nan vomi l,E y ap pase l nan rizib. 27  Èske nou pa t pase Izrayèl nan rizib+?Èske nou te jwenn li nan mitan moun k ap vòlèKi fè nou t ap souke tèt nou pou nou pase l nan rizib e ki fè nou te pale l mal? 28  Nou menm ki rete Mowab, se pou nou kite vil nou yo e se pou n al viv sou tèt mas wòch.Se pou nou vin tankou pijon k al fè nich yo arebò falèz yo.’” 29  “Nou tande jan Mowab gen ògèy. Li gen anpil ògèy.Nou tande jan li awogan, jan li fyè, jan l pran tèt li pou yon pakèt afè, jan l gen ògèy nan kè l+.” 30  “‘Mwen konnen l fache anpil,’ se sa Jewova di,‘Men, pawòl anlè l ap di yo pap itil anyen.Li pap fè anyen vre. 31  Se sa k fè mwen pral rele akoz m ap gen lapenn pou Mowab.M ap rele pou tout moun Mowab yoE m ap plenn pou moun Kiyerès yo+. 32  O pye rezen Sibma a+,M ap kriye pou ou plis pase jan m te kriye pou Jazè+.Bèl branch rezen w yo travèse lanmè a,Yo rive nan lanmè a, yo rive jis Jazè.Moun k ap fè destriksyon an ravajeFwi w genyen ki bon nan sezon ete yo ansanm ak rekòt rezen w yo+. 33  Pap gen rejwisans e pap gen kè kontan ankò ni nan jaden ki gen pye fwi yo,Ni nan peyi Mowab+.Mwen fè diven sispann koule nan près diven yo.Pap gen moun k ap rele ak kè kontan ankò pandan y ap kraze rezen ak pye yo.Rèl y ap fè a, se ap yon lòt rèl+.’” 34  “‘Moun tande rèl ki fèt Esbon+ an jis Eleyale+ ak Jahaz+.Moun tande rèl ki fèt Sowa a jis Owonayim+Ak Eglatchelichiya.Menm dlo Nimrim yo gen pou yo disparèt+. 35  M ap fè moun sispann pote ofrann pou yo ofriNan kote ki wo yo konn fè adorasyon an,’ se sa Jewova di,‘E m ap fè moun sispann ofri dye yo sakrifis nan peyi Mowab. 36  Kè m pap manke pa plenn* pou Mowab tankou yon flit*+.L ap plenn* tankou yon flit* pou moun Kiyerès yo.Paske, richès li fè yo ap peri. 37  Paske, pa gen yon tèt ki pa chòv+,Tout mesye yo koupe bab yo.Pa gen yon men ki pa filange+,E moun yo gen twal sak sou ranch yo+!’” 38  “‘Sou tout tèt kay Mowab yoE sou tout plas piblik li yo,Sèl sa w tande se rèl.Paske, mwen kraze MowabTankou yon krich yo voye jete.’ Se sa Jewova di. 39  ‘Se pa ti pè l pè! Se pou nou rele akoz nou nan lapenn!Gade ki jan Mowab vire l ale tou wont!Kounye a, y ap pase Mowab nan rizib,Moun ki toutotou l yo pè akoz sa k rive a.’” 40  “Paske, men sa Jewova di:‘Gade! Menm jan ak yon èg ki plonje desann+,Se konsa l ap ouvè zèl li sou Mowab+. 41  Y ap pran vil li yoE y ap pran kote li genyen ki byen pwoteje yo.Lè sa a, kè sòlda Mowab yoAp tankou kè yon fi k ap akouche.’” 42  “‘Mowab pap egziste ankò antanke pèp+,Paske, se avèk Jewova li fè gwo kòlèt+. 43  Laperèz, twou a ak pyèj la devan nou,O nou menm ki abite Mowab.’ Se sa Jewova di. 44  ‘Nenpòt moun ki kouri pou sa ki bay laperèz la ap tonbe nan twou a,E nenpòt moun ki sot nan twou a ap pran nan pyèj la.’‘Paske, m ap fè jou pou m pini Mowab la rive sou li.’ Se sa Jewova di. 45  ‘Nan lonbray Esbon, moun ki chape yo ap san fòs.Paske, gen yon dife k ap limen nan Esbon,Gen yon dife k ap limen nan vil Siyon an+.Dife sa a ap boule fontèn tèt moun Mowab yoAk zo tèt gason k ap kraze brize yo+.’ 46  ‘Malè pou ou, o Mowab!Moun Kemòch yo+ peri.Paske, pitit gason w yo tounen prizonye,E yo mennen pitit fi w yo ann egzil+. 47  Men, nan dènye jou yo, m ap rasanble moun Mowab ki prizonye yo.’ Se sa Jewova di.‘Mesaj konsènan jijman Mowab la fini la+.’”

Nòt anba paj

Oswa: “ki nan kote ki wo ki gen sekirite a”.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “ratibwaze platon an”.
Se kapab tou: “chita sou tè sèk la”.
Oswa: “sou platon an”.
Lit.: “kòn”.
Oswa: “pa fè bri”.
Yon kalite flit yo te konn jwe nan antèman, yon moman kote moun nan tristès.
Oswa: “L ap fè bri”.
Yon kalite flit yo te konn jwe nan antèman.