Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jeremi 4​:​1-31

SA K LADAN L

  • Repantans pote anpil benediksyon (1-4)

  • Se nan nò malè a ap soti (5-18)

  • Jeremi tris anpil pou malè k ap vini an (19-31)

4  Men sa Jewova di: “O Izrayèl, si nou retounen,Wi, si nou retounen vin jwenn mwenE nou retire tout vye zidòl ki bay degoutans yo devan m,Nou pap tankou moun ki nan mawon ankò+.   Si nou fè sèman, e nou di:‘Menm jan li klè Jewova vivan, mwen fè sèman’, si nou di laverite, si nou fè sa ki jis ak sa ki dwat,Lè sa a, nasyon yo ap jwenn yon benediksyon grasa li*,E y ap vante tèt yo pou sa li fè+.”  Paske, men sa Jewova di moun Jida yo e men sa l di Jerizalèm: “Vire tè nou genyen nou pa kiltive yo,E sispann simen semans nan mitan pikan+.   Nou menm moun Jida yo ak moun ki rete Jerizalèm yo,Sikonsi tèt nou devan Jewova,Sikonsi kè nou+,Pou kòlè m pa monte tankou yon flanm dife,Wi, pou l pa monte tankou yon dife pèsonn pa ka etenn,Akoz move aksyon nou fè yo+.”   Fè konnen sa nan Jida, e fè konnen sa nan Jerizalèm.Rele epi sonnen kòn nan tout peyi a+.Rele byen fò epi di: “Rasanble ansanmEpi chape poul nou, al nan vil ki byen pwoteje yo+.   Mete yon siy* kanpe ki montre direksyon Siyon.Chèche pwoteksyon epi pa ret kanpe.”Paske, m ap fè yon malè soti nan nò+, wi, yon gwo malè.   Ènmi an soti tankou yon lyon ki te kache nan raje+.Sila ki pral detwi nasyon yo soti+,Li kite kote l te ye a pou l vin fè peyi nou an tounen yon kote ki fè moun sezi.L ap kraze vil nou yo. Pap gen moun ki ret ladan yo ankò+.   Kidonk, se pou nou met twal sak sou nou+,Se pou nou nan lapenn*, se pou nou rele,Paske Jewova an kòlè anpil kont nou toujou.   Men sa Jewova di: “Nan jou sa a,Wa a ak chèf yo ap dekouraje+.Prèt yo ap pè anpil e pwofèt yo ap sezi+.” 10  Lè sa a mwen di: “Elas, o Jewova, Seyè ki Souvren an! Ou twonpe pèp sa a+ ak Jerizalèm nèt lè w di: ‘N ap gen lapè+’, alòske se yon epe ki anba kou nou*.” 11  Nan epòk sa a, men sa y ap di pèp sa a ak Jerizalèm: “Gen yon van cho k ap soti nan mòn ki fin depafini ki nan dezè aKi gen pou l soufle sou pèp mwen an, sou pitit fi m nan*.Li pap vini pou l vannen grenn oswa pou l netwaye. 12  Se sou lòd mwen gwo van an ap sot nan kote sa yo.Kounye a, m ap ba yo santans yo. 13  Tande! L ap vini tankou nyaj k ap bay lapli.Charyo l yo tankou van tanpèt+.Cheval li yo pi rapid pase èg+.Malè pou nou paske y ap fini ak nou nèt! 14  O Jerizalèm, netwaye kè w, retire mechanste ladan l pou w ka sove+.Jis ki lè w ap kontinye gen move panse nan tèt ou? 15  Gen yon vwa k ap fè konnen nouvèl ki sot Dann nan+.L ap anonse malè k ap sot nan mòn Efrayim yo. 16  Wi, fè nasyon yo konn sa.Fè Jerizalèm konn sa tou.”“Gen santinèl* k ap soti nan yon peyi ki byen lwen,E yo gen pou yo rele byen fò lè y ap atake vil Jida yo. 17  Y ap atake Jerizalèm nan tout direksyon tankou gad ki nan savann+,Paske li te fè rebèl avè m+.” Se sa Jewova di. 18  “W ap peye pou konduit ou e pou aksyon w ap fè yo+.Se pa ti rèd malè ki tonbe sou ou a rèd.Paske, li frape w nan kè.” 19  Se pa ti soufri m ap soufri*! O, se pa ti soufri m ap soufri!M santi anpil doulè nan kè m*.Kè m ap bat fò.Mwen pa ka ret an silansPaske mwen* tande bri kòn nan,Mwen tande siyal pou lagè a*+. 20  Se kalamite sou kalamite y ap anonse,Paske, tout peyi a fin kraze nèt.Bridsoukou, yo kraze tant mwen yo.Nan yon bat je, yo detwi twal tant mwen yo+. 21  Pandan konbyen tan m ap kontinye wè siy* ki montre nan ki direksyon Siyon ye a,E m ap kontinye tande son kòn nan+? 22  Paske, pèp mwen an sòt+.Yo pa ban m regle anyen pou yo.Yo se yon pakèt pitit ki pa reflechi e ki san konprann.Lè se pou yo fè sa ki mal, yo fò*,Men yo pa konn kòman pou yo fè sa ki bon. 23  Mwen te gade peyi a, li te vid e li te fin depafini nèt+.Mwen te gade syèl la, e pa t gen limyè ladan l ankò+. 24  Mwen te gade mòn yo, yo t ap tranble,E ti mòn yo t ap souke+. 25  Mwen te gade e m te wè pa t gen moun ankò,E tout zwazo nan syèl la te vole y ale+. 26  Mwen te gade jaden ki te gen pye fwi yo, li te tounen yon dezè.Tout vil li yo te kraze+.Se Jewova ki te fè sa rive,Paske li te an kòlè anpil. 27  Paske, men sa Jewova te di: “Tout peyi a ap fin depafini nèt+,Men, mwen pap detwi l nèt. 28  Se poutèt sa peyi a pral nan lapenn+,E syèl la anlè a ap vin tou nwa+.Sa ap rive paske se sa m di. Mwen pran desizyon an,Mwen pap chanje lide*, mwen pap fè bak+. 29  Kou moun nan vil la tande bri kavalye yo ak moun k ap tire flèch yo,Yo tout chape poul yo+,Yo kouri al kache nan rakbwa,Epi yo monte sou gwo wòch yo+.Yo abandone tout vil yo,Pa gen yon moun ki abite ladan yo ankò.” 30  Kòm yo fin kraze w nèt kounye a, ki sa w ap fè?Ou te konn abiye ak rad wouj vif,Ou te konn mete bijou annò sou ou,Ou te konn mete makiyaj nwa sou do je w.Men, se pou granmesi w t ap fè tèt ou bèl+,Paske moun ki te anvi w yo vire do ba ou.Kounye a, se touye y ap chèche touye w*+. 31  Mwen tande yon bri ki tankou bri yon fi ki gen doulè,Mwen tande yon seri rèl ki tankou rèl yon fi k ap akouche premye pitit li.Se vwa vil Siyon* k ap chèche pran souf.Li ouvri de men l epi li di+:“Malè pou mwen paske m* bouke akoz asasen yo!”

Nòt anba paj

Anpalan de Jewova.
Oswa: “yon poto ki sèvi kòm siy”.
Oswa: “Se pou nou frape lestomak nou”.
Oswa: “ki rive nan nanm nou”.
Petèt, yo itilize ekspresyon sa a pou montre pitye oswa konpasyon.
Lit.: “moun k ap veye”. Sa vle di, moun k ap veye vil la pou yo konnen ki lè pou yo atake l.
Lit.: “Zantray mwen”.
Lit.: “doulè anndan mi kè m”.
Oswa: “Paske nanm mwen”.
Se kapab tou: “tande rèl moun k ap atake yo fè yo”.
Oswa: “wè poto ki sèvi kòm siy”.
Oswa: “yo gen sajès”.
Oswa: “pap regrèt”.
Oswa: “se nanm ou y ap chèche”.
Lit.: “vwa pitit fi Siyon an”.
Oswa: “paske nanm mwen”.