Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jeremi 32​:​1-44

SA K LADAN L

  • Jeremi achte yon teren (1-15)

  • Priyè Jeremi an (16-25)

  • Jewova reponn (26-44)

32  Nan 10yèm ane Sedesyas te wa nan Jida, sa vle di nan 18yèm ane Nebikadneza* te wa, Jewova te pale ak Jeremi+.  Lè sa a, lame wa Babilòn nan te ansèkle Jerizalèm e yo te fèmen pwofèt Jeremi nan Lakou Gad yo+, nan kay* wa Jida a.  Se Sedesyas, wa Jida a, ki te fèmen l la+. Li te di: “Poukisa se sa w pwofetize? Ou di: ‘Men sa Jewova di: “M ap lage vil sa a nan men wa Babilòn nan, l ap pran l+.  E Sedesyas, wa Jida a, pap chape anba men moun Kalde yo paske wè pa wè m ap lage l nan men wa Babilòn nan. L ap gen pou l pale avèk wa a fasafas, je nan je+.”’  ‘L ap mennen Sedesyas Babilòn e Sedesyas ap rete la jiskaske mwen deside sa m ap fè avè l.’ Se sa Jewova di. ‘Malgre w kontinye ap goumen ak moun Kalde yo, ou pap reyisi+.’”  Lè sa a, Jeremi di: “Jewova pale avè m, li di m:  ‘Anamèl, pitit gason tonton w*, Chaloum, gen pou l vin bò kote w pou l di w: “Achte teren mwen genyen Anatòt la+, paske, se ou menm an premye ki gen dwa pou w reyachte l+.”’”  Vrèmanvre, Anamèl, pitit gason tonton m nan, te vin bò kote m nan Lakou Gad yo, jan Jewova te di a, e l te di m: “Tanpri, achte teren mwen gen Anatòt la, nan tribi Benjamen an, paske, ou gen dwa pou w reyachte l pou l vin byen pa w. Se pou w achte l.” Lè sa a, mwen te vin konprann se Jewova ki te vle sa.  Kidonk, mwen te achte teren ki Anatòt la nan men Anamèl, pitit gason tonton m nan. Mwen te peze lajan an+ pou li. Se te sèt chekèl* ak dis pyès ann ajan. 10  Apre sa, mwen ekri kantite lajan an sou papye tè a+, mwen sele papye tè a, mwen rele moun pou sèvi kòm temwen+. Wi, mwen te peze lajan an sou balans. 11  Apre sa, mwen pran papye tè a, sa mwen te sele jan lalwa mande pou sa fèt la. Epitou, mwen pran sa ki pa t sele a. 12  Mwen bay Bawouk+, pitit gason Neriya+, ki se pitit gason Maseya, papye tè a devan Anamèl, pitit gason tonton m nan, devan temwen ki te siyen papye a e devan tout Juif ki te chita nan Lakou Gad yo+. 13  Apre sa, mwen bay Bawouk lòd devan yo, mwen di l: 14  “Men sa Jewova, Chèf lame yo, Bondye Izrayèl la, di: ‘Pran papye tè sa yo, papye tè ki montre mwen achte tè a, sa ki sele a ak sa k pa sele a epi mete yo nan yon veso an tè pou yo ka rete pandan lontan.’ 15  Paske, men sa Jewova, Chèf lame yo, Bondye Izrayèl la, di: ‘Moun gen pou yo achte kay ak tè ak jaden rezen ankò nan peyi sa a+.’” 16  Apre m fin bay Bawouk, pitit gason Neriya a, papye tè a, mwen priye Jewova, mwen di l: 17  “Elas, o Jewova, Seyè ki Souvren an! Se ou ki fè syèl la ak tè a avèk pouvwa w genyen an+, avèk fòs ponyèt ou. Pa gen anyen ki twò estrawòdinè pou ou, 18  ou menm ki demontre lanmou fidèl ou genyen an pou anpil moun, men ki pini pitit gason yo pou erè papa yo fè+, ou menm ki se vrè Dye a, ou menm ki gran e ki gen pisans, ou menm ki rele Jewova, Chèf lame yo. 19  Ou gen gwo objektif*, ou aji avèk pisans+, ou veye tout sa lèzòm ap fè+ pou w ka fè chak moun jwenn sa yo merite pou sa yo fè, wi, pou aksyon yo+. 20  Ou te fè yon seri mèvèy ak mirak nan peyi Ejip, e jis jodi a, moun konnen yo. Konsa w te vin gen gwo renome ann Izrayèl e pami lèzòm+, jan sa ye jodi a. 21  Ou te fè Izrayèl, pèp ou a, soti nan peyi Ejip ak fòs ponyèt ou. Ou te fè yon seri mèvèy ak gwo mirak e w te fè yon seri aksyon ki te fè moun pè+. 22  “Finalman, ou te ba yo peyi sa a, peyi ou te fè sèman ou t ap bay zansèt yo a+, yon peyi kote lèt ak siwo myèl ap koule+. 23  Yo te rantre nan peyi a epi yo pran l, men yo pa t koute vwa w, ni yo pa t obeyi lwa w yo. Yo pa t obeyi okenn nan kòmandman ou te bay yo. Se sa k fè w te fè tout malè sa yo tonbe sou yo+. 24  Gen yon seri gason ki vin atake vil la e ki bati gwo ranp pou yo pran l+. Se sèten epe+, grangou ak maladi+ ap lakòz vil la tonbe nan men moun Kalde ki vin atake l yo. Tout sa w te di yo rive, jan w wè sa jodi a. 25  Men, o Jewova, Seyè ki Souvren an, ou di m: ‘Achte teren sa a lajan kontan epi rele moun pou sèvi w temwen’, alòske vil sa a gen pou l tonbe kanmenm nan men moun Kalde yo.” 26  Lè sa a, Jewova pale ak Jeremi, li di l: 27  “Mwen menm, Jewova, mwen se Bondye tout moun*. Èske gen yon bagay ki twò estrawòdinè pou mwen? 28  Kidonk, men sa mwen menm, Jewova, mwen di: ‘M ap lage vil sa a nan men moun Kalde yo, nan men Nebikadneza*, wa Babilòn nan, e l ap pran l+. 29  Moun Kalde ki vin atake vil sa a gen pou yo antre ladan l e pou yo met dife ladan l+. Y ap boule l ansanm ak tout kay moun konn al kanpe sou tèt yo pou yo ofri Baal sakrifis e pou yo ofri lòt dye bwason pou yo fè m fache+.’ 30  “‘Paske, se sèlman sa ki mal nan je m moun Izrayèl yo ak moun Jida yo ap fè depi lè yo piti rive jis jodi a+. Pèp Izrayèl la kontinye ap fè m fache ak zidòl yo fè yo.’ Se sa Jewova di. 31  ‘Paske, depi jou yo te bati vil sa a rive jis jodi a se kòlè sèlman vil sa a fè m fè, se fache sèlman li fè m fache+. Se sa k fè yo dwe retire l devan m nan+. 32  Y ap retire l devan m nan poutèt tout bagay mal pèp Izrayèl la ak moun Jida yo fè. Yo tout, ni wa yo+, ni chèf yo+, ni prèt yo, ni pwofèt yo+, ni moun Jida yo, ni moun ki rete Jerizalèm yo fè m fache. 33  Yo te kontinye vire do ban mwen olye yo vire gade m+. Malgre mwen pa t sispann eseye anseye yo*, pa gen youn nan yo ki te koute pou yo ka jwenn disiplin+. 34  Yo mete zidòl ki bay degoutans yo genyen yo nan kay ki pote non m nan, yon fason pou yo montre yo pa gen respè pou li+. 35  Mete sou sa, yo bati kote ki wo pou yo adore Baal nan Vale pitit gason Inon an*+, pou yo ka boule* pitit gason yo ak pitit fi yo nan dife pou Molèk+, yon bagay mwen pa t ba yo lòd pou yo fè+ e sa pa t ap janm vin nan kè m* pou m ta mande yo fè yon move bagay konsa. Wi, peche Jida fè a grav.’ 36  “Se sa k fè, men sa Jewova, Bondye Izrayèl la, di konsènan vil sa a n ap di ki gen pou l tonbe anba men wa Babilòn nan akoz epe, grangou ak maladi: 37  ‘Mwen gen pou m pran yo nan tout peyi kote mwen te gaye yo lè m te an kòlè a, lè m te fache anpil la, e m ap rasanble yo+. M ap mennen yo tounen kote sa a e m ap fè yo abite an sekirite+. 38  Y ap vin pèp mwen e m ap vin Bondye yo+. 39  M ap fè yo gen yon sèl lide nan kè yo+, m ap fè yo suiv yon sèl chemen pou yo ka toujou gen lakrentif pou mwen. Se ap pou byen yo e pou byen pitit yo+. 40  M ap fè yon alyans avèk yo pou toutan+ pou m pa sispann fè byen pou yo+. M ap fè yo gen lakrentif pou mwen nan kè yo pou yo pa vire do ban mwen+. 41  M ap kontan fè anpil bon bagay pou yo+ e m ap plante yo byen plante nan peyi sa a+ ak tout kè m e ak tout nanm* mwen.’” 42  “Paske, men sa Jewova di: ‘Menm jan mwen fè gwo malè sa a tonbe sou pèp la, se konsa tou m ap fè yo jwenn tout bon bagay mwen pwomèt yo+. 43  Moun gen pou yo achte tè nan peyi sa a ankò+, menm lè pou kounye a n ap di: “Peyi a se yon dezè, li pa gen ni moun ni bèt ladan l. Yo lage l nan men moun Kalde yo.”’ 44  “‘Moun ap achte tè lajan kontan, y ap fè papye tè pou yo, y ap sele papye tè yo, y ap rele moun pou sèvi kòm temwen+. Y ap fè sa nan tout tribi Benjamen an, nan tout zòn ki toupre Jerizalèm yo, nan tout vil Jida yo+, nan vil ki nan zòn ki gen mòn nan, nan tout vil ki nan plèn yo+ ak nan tout vil ki nan sid yo, paske, m ap fè prizonye yo retounen+.’ Se sa Jewova di.”

Nòt anba paj

Lit.: “Nebikadreza”. Se yon lòt fason yo ekri l.
Oswa: “palè”.
Y ap pale de tonton kot papa.
Yon chekèl egal 11,4 g. Gade Apendis B14.
Lit.: “konsèy”.
Lit.: “tout chè”.
Lit.: “Nebikadreza”. Se yon lòt fason yo ekri l.
Lit.: “mwen te leve bonè e m te anseye yo”.
Gade “Jeyèn” nan Lis mo yo esplike yo.
Lit.: “pase”.
Oswa: “nan lide m”.