Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Jeremi

Chapit

Sa k ladan l

 • 1

  • Bondye nome Jeremi pwofèt (1-10)

  • Vizyon branch zanmann nan (11, 12)

  • Vizyon chodyè a (13-16)

  • Bondye bay Jeremi fòs pou travay li ba l fè a (17-19)

 • 2

  • Izrayèl abandone Jewova pou lòt dye (1-37)

   • Izrayèl tankou yon pye rezen mawon (21)

   • Rad li tache ak san (34)

 • 3

  • Degre Izrayèl vire do bay Bondye (1-5)

  • Izrayèl ak Jida koupab paske yo fè adiltè (6-11)

  • Bondye mande pèp la pou l repanti (12-25)

 • 4

  • Repantans pote anpil benediksyon (1-4)

  • Se nan nò malè a ap soti (5-18)

  • Jeremi tris anpil pou malè k ap vini an (19-31)

 • 5

  • Pèp la rejte disiplin Jewova (1-13)

  • Y ap detwi pèp la men yo pap elimine l nèt (14-19)

  • Jewova mande pèp la kont (20-31)

 • 6

  • Lè pou yo ansèkle Jerizalèm nan prèske rive (1-9)

  • Jewova an kòlè anpil kont Jerizalèm (10-21)

   • Y ap di: “Gen lapè!” alòske pa gen lapè vre (14)

  • Pèp k ap sot nan nò a ap atake yo yon fason ki fewòs (22-26)

  • Jeremi ap tankou moun k ap teste metal (27-30)

 • 7

  • Yo met nan tèt yo tanp Jewova a ap pwoteje yo (1-11)

  • Tanp lan ap vin tankou Silo (12-15)

  • Bondye kondane moun k ap adore l pou lafòm (16-34)

   • Yo adore “Rèn syèl la” (18)

   • Yo ofri timoun kòm sakrifis nan Vale pitit gason Inon an (31)

 • 8

  • Pèp la chwazi fè sa pifò moun ap fè (1-7)

  • Ki sajès ki genyen san pawòl Jewova? (8-17)

  • Jeremi nan lapenn pou Jida (18-22)

   • “Èske pa gen luil santi bon nan Galaad ankò?” (22)

 • 9

  • Jeremi tris anpil (1-3a)

  • Jewova mande Jida kont (3b-16)

  • Jeremi ap plenn sò Jida (17-22)

  • Vante tèt nou poutèt nou konnen Jewova (23-26)

 • 10

  • Pakèt dye nasyon yo parapò ak Bondye vivan an (1-16)

  • Y ap detwi yo e y ap mennen yo ann egzil talè konsa (17, 18)

  • Jeremi nan lapenn (19-22)

  • Priyè pwofèt la (23-25)

   • Se pa lòm ki pou deside ki kote l ap met pye l (23)

 • 11

  • Jida kraze alyans li gen ak Bondye a (1-17)

   • Kantite dye yo egal ak kantite vil yo (13)

  • Jeremi tankou yon timouton y ap mennen labatwa (18-20)

  • Moun ki sot nan vil Jeremi fèt la opoze avè l (21-23)

 • 12

  • Jeremi depoze plent li devan Bondye (1-4)

  • Jewova reponn (5-17)

 • 13

  • Senti an len ki gate a (1-11)

  • Gwo krich diven y ap kraze yo (12-14)

  • Moun Jida yo pa ka korije, yo pral ann egzil (15-27)

   • “Èske yon moun Etyopi ka chanje po l?” (23)

 • 14

  • Sechrès, gwo grangou ak epe (1-12)

  • Bondye kondane fo pwofèt yo (13-18)

  • Jeremi rekonèt pèp la peche (19-22)

 • 15

  • Jewova pap chanje jijman l lan (1-9)

  • Jeremi ap plenn sò l (10)

  • Jewova reponn (11-14)

  • Priyè Jeremi an (15-18)

   • Jeremi kontan manje pawòl Bondye yo (16)

  • Jewova bay Jeremi fòs (19-21)

 • 16

  • Jeremi pa dwe marye, li pa dwe ni kriye ni fete (1-9)

  • Bondye ap pini pèp la, apre sa l ap fè l retounen (10-21)

 •  17

  • Peche Jida a byen anrasinen (1-4)

  • N ap jwenn benediksyon si nou fè Jewova konfyans (5-8)

  • Kè a trèt (9-11)

  • Jewova, espwa pèp Izrayèl la (12, 13)

  • Priyè Jeremi an (14-18)

  • Konsidere jou saba a kòm yon jou ki sakre (19-27)

 • 18

  • Ajil la nan men atizan an (1-12)

  • Jewova bay pèp Izrayèl la do (13-17)

  • Yo fè yon konplo sou do Jeremi; priyè l la (18-23)

 • 19

  • Bondye mande Jeremi pou l kraze yon krich (1-15)

   • Yo ofri Baal timoun kòm sakrifis (5)

 • 20

  • Pachou fè yo bat Jeremi (1-6)

  • Jeremi pa ka sispann preche (7-13)

   • Mesaj Bondye tankou yon dife (9)

   • Jewova tankou yon sòlda ki fè moun pè (11)

  • Jeremi ap plenn sò l (14-18)

 • 21

  • Jewova pa dakò ak demann Sedesyas la (1-7)

  • Pèp la dwe chwazi lavi oswa lanmò (8-14)

 • 22

  • Mesaj jijman kont move wa yo (1-30)

   • Konsènan Chaloum (10-12)

   • Konsènan Jewoyakim (13-23)

   • Konsènan Koniya (24-30)

 • 23

  • Bon bèje yo ak move bèje yo (1-4)

  • Kè poze anba dominasyon ‘boujon ki renmen sa ki dwat la’ (5-8)

  • Yo kondane fo pwofèt yo (9-32)

  • “Chay” Jewova a (33-40)

 • 24

  • Bon fig frans yo ak fig frans ki pa bon yo (1-10)

 • 25

  • Jewova gen kont ak nasyon yo (1-38)

   • Nasyon yo ap sèvi wa Babilòn nan pandan 70 an (11)

   • Koup ki gen diven kòlè Bondye a (15)

   • Yon malè k ap tonbe sou nasyon yo youn apre lòt (32)

   • Moun Jewova touye yo (33)

 • 26

  • Yo menase Jeremi pou yo touye l (1-15)

  • Yo pa touye Jeremi (16-19)

   • Yo site pwofesi Miche a (18)

  • Pwofèt Ouriya (20-24)

 • 27

  • Jouk Babilòn nan (1-11)

  • Jeremi di Sedesyas pou l soumèt devan Babilòn (12-22)

 • 28

  • Jeremi ak Anànya, yon fo pwofèt (1-17)

 • 29

  • Lèt Jeremi pou moun ki ann egzil Babilòn yo (1-23)

   • Pèp Izrayèl la ap retounen apre 70 an (10)

  • Yon mesaj pou Chemaya (24-32)

 • 30

  • Pwomès pou fè pèp la retounen e pou l geri l (1-24)

 • 31

  • Rès moun Izrayèl yo ap retounen abite nan peyi a (1-30)

   • Rachèl ap kriye pou pitit li yo (15)

  • Yon nouvo alyans (31-40)

 • 32

  • Jeremi achte yon teren (1-15)

  • Priyè Jeremi an (16-25)

  • Jewova reponn (26-44)

 • 33

  • Pwomès konsènan chanjman ki pral genyen (1-13)

  • Sekirite anba dominasyon ‘boujon ki renmen sa ki dwat la’ (14-16)

  • Alyans ak David ak prèt yo (17-26)

   • Alyans konsènan lajounen ak lannuit lan (20)

 • 34

  • Mesaj jijman pou Sedesyas (1-7)

  • Yo pa respekte alyans ki pèmèt esklav yo jwenn libète (8-22)

 • 35

  • Desandan Rekab yo kite yon bèl egzanp obeyisans (1-19)

 • 36

  • Jeremi di pawòl pou yo ekri nan yon woulo (1-7)

  • Bawouk li sa ki nan woulo a byen fò (8-19)

  • Jewoyakim boule woulo a (20-26)

  • Yo ekri mesaj la ankò nan yon lòt woulo (27-32)

 • 37

  • Moun Kalde yo retire kò yo pou yon ti tan (1-10)

  • Jeremi nan prizon (11-16)

  • Sedesyas wè ak Jeremi (17-21)

   • Yo bay Jeremi pen (21)

 • 38

  • Yo mete Jeremi nan yon sitèn (1-6)

  • Ebèdmelèk sove lavi Jeremi (7-13)

  • Jeremi ankouraje Sedesyas rann tèt li (14-28)

 •  39

  • Jerizalèm tonbe (1-10)

   • Sedesyas chape poul li epi yo met men sou li (4-7)

  • Y ap pwoteje Jeremi (11-14)

  • Ebèdmelèk pap pèdi lavi l (15-18)

 • 40

  • Nebouzaradan libere Jeremi (1-6)

  • Yo met Gedalya dirije peyi a (7-12)

  • Konplo kont Gedalya (13-16)

 • 41

  • Izmayèl asasinen Gedalya (1-10)

  • Jowanan fè Izmayèl kouri pou li (11-18)

 • 42

  • Pèp la mande Jeremi pou l priye pou l mande direksyon (1-6)

  • Jewova reponn: “Pinga n al ann Ejip” (7-22)

 • 43

  • Pèp la pa obeyi, y al ann Ejip (1-7)

  • Jewova pale ak Jeremi ann Ejip (8-13)

 • 44

  • Jeremi anonse malè k ap rive Juif yo ann Ejip (1-14)

  • Pèp la pa koute avètisman Bondye a (15-30)

   • Yo adore “Rèn syèl la” (17-19)

 • 45

  • Mesaj Jewova pou Bawouk (1-5)

 • 46

  • Pwofesi kont Ejip (1-26)

   • Nebikadneza ap pot laviktwa sou Ejip (13, 26)

  • Pwomès Bondye fè pèp Izrayèl la (27, 28)

 • 47

  • Pwofesi kont moun Filisti yo (1-7)

 • 48

  • Pwofesi kont Mowab (1-47)

 • 49

  • Pwofesi kont desandan Amon yo (1-6)

  • Pwofesi kont Edòm (7-22)

   • Edòm pap egziste antanke nasyon ankò (17, 18)

  • Pwofesi kont Damas (23-27)

  • Pwofesi kont Keda ak Azò (28-33)

  • Pwofesi kont Elam (34-39)

 • 50

  • Pwofesi kont Babilòn (1-46)

   • Kouri kite Babilòn (8)

   • Pèp Izrayèl la ap retounen (17-19)

   • Dlo Babilòn yo ap seche (38)

   • Moun pap rete Babilòn ankò (39, 40)

 • 51

  • Pwofesi kont Babilòn (1-64)

   • Babilòn ap tonbe bridsoukou anba men wa Medi yo (8-12)

   • Yo jete yon woulo nan Rivyè Efrat la (59-64)

 • 52

  • Sedesyas revòlte kont Babilòn (1-3)

  • Nebikadneza ansèkle Jerizalèm (4-11)

  • Yo detwi vil la ak tanp lan (12-23)

  • Yo mennen pèp la al ann egzil nan peyi Babilòn (24-30)

  • Yo libere Jewoyakin nan prison (31-34)