• 1

  • Pawòl la te vin tounen chè (1-18)

  • Temwayaj Jan ki konn batize moun nan bay (19-28)

  • Jezi se Ti Mouton Bondye a (29-34)

  • Premye disip Jezi yo (35-42)

  • Filip ak Natanayèl (43-51)

 • 2

  • Maryaj nan Kana a; dlo tounen diven (1-12)

  • Jezi pwòpte tanp lan (13-22)

  • Jezi konn sa k nan lòm (23-25)

 • 3

  • Jezi ak Nikodèm (1-21)

   • Fèt yon lòt fwa ankò (3-8)

   • Bondye renmen monn nan (16)

  • Dènye temwayaj Jan bay sou Jezi (22-30)

  • Moun ki soti anwo a (31-36)

 • 4

  • Jezi ap pale ak dam ki moun Samari a (1-38)

   • Adore Bondye “avèk lespri ak laverite” (23, 24)

  • Anpil Samariten met lafwa nan Jezi (39-42)

  • Jezi geri pitit gason yon ofisye (43-54)

 • 5

  • Jezi geri yon mesye nan Betzata (1-18)

  • Papa Jezi ba l otorite (19-24)

  • Mò yo pral tande vwa Jezi (25-30)

  • Temwayaj sou Jezi (31-47)

 • 6

  • Jezi bay plis pase 5 000 moun manje (1-15)

  • Jezi mache sou dlo (16-21)

  • Jezi se “pen ki bay lavi a” (22-59)

  • Pawòl Jezi fè anpil moun estomake (60-71)

 • 7

  • Jezi nan fèt Tabènak yo (1-13)

  • Jezi ap anseye moun pandan fèt la (14-24)

  • Moun bay plizyè ide sou ki moun Kris la ye (25-52)

 • 8

  • Papa a bay temwayaj sou Jezi (12-30)

   • Jezi se “limyè pou monn nan” (12)

  • Pitit Abraram yo (31-41)

   • “Laverite ap libere nou” (32)

  • Pitit Dyab la genyen yo (42-47)

  • Jezi ak Abraram (48-59)

 • 9

  • Jezi geri yon mesye ki fèt avèg (1-12)

  • Farizyen yo poze mesye Jezi geri a kesyon (13-34)

  • Farizyen yo avèg (35-41)

 • 10

  • Bèje a ak pak mouton yo (1-21)

   • Jezi se bon bèje a (11-15)

   • “Mwen gen lòt mouton” (16)

  • Juif yo rankontre Jezi pandan fèt Dedikas la (22-39)

   • Anpil Juif refize kwè (24-26)

   • “Mouton m yo koute vwa m” (27)

   • Pitit Gason an ann inyon ak Papa a (30, 38)

  • Anpil moun pa lòtbò Rivyè Jouden an vin kwè (40-42)

 • 11

  • Laza mouri (1-16)

  • Jezi konsole Mat ak Mari (17-37)

  • Jezi resisite Laza (38-44)

  • Yo fè konplo pou yo touye Jezi (45-57)

 • 12

  • Mari vide luil sou pye Jezi (1-11)

  • Yo resevwa Jezi tankou yon wa (12-19)

  • Jezi anonse li gen pou l mouri (20-37)

  • Lefètke Juif yo pa t gen lafwa, sa reyalize yon pwofesi (38-43)

  • Jezi te vini pou l sove monn nan (44-50)

 • 13

  • Jezi lave pye disip li yo (1-20)

  • Jezi fè wè se Jida ki trèt la (21-30)

  • Yon nouvo kòmandman (31-35)

   • “Si nou gen lanmou nan mitan nou” (35)

  • Jezi fè konnen Pyè pral nye l (36-38)

 • 14

  • Jezi se sèl mwayen pou yon moun pwoche bò kot Papa a (1-14)

   • ‘Mwen se chemen an, verite a ak lavi a’ (6)

  • Jezi pwomèt l ap voye lespri sen (15-31)

   • “Papa a nan pi gwo pozisyon pase m” (28)

 • 15

  • Egzanp bon pye rezen an (1-10)

  • Jezi bay disip yo lòd pou yo demontre lanmou menm jan ak Kris (11-17)

   • ‘Pa gen yon pi gwo lanmou pase yon moun ki bay lavi l’ (13)

  • Monn nan rayi disip Jezi yo (18-27)

 •  16

  • Disip Jezi yo ka menm pèdi lavi yo (1-4a)

  • Travay lespri sen ap fè (4b-16)

  • Lapenn disip yo ap vin tounen kè kontan (17-24)

  • Jezi pot laviktwa sou monn nan (25-33)

 • 17

  • Dènye fwa Jezi priye pou apot li yo (1-26)

   • Aprann konnen Bondye ap fè nou gen lavi ki pap janm fini an (3)

   • Kretyen yo pa fè pati monn nan (14-16)

   • “Pawòl ou se laverite” (17)

   • “Mwen fè yo konnen non w” (26)

 • 18

  • Jida trayi Jezi (1-9)

  • Pyè rale epe l (10, 11)

  • Yo mennen Jezi bay Àn, ansyen gran prèt la (12-14)

  • Premye fwa Pyè nye Jezi (15-18)

  • Jezi devan Àn (19-24)

  • Dezyèm ak twazyèm fwa Pyè nye Jezi (25-27)

  • Jezi devan Pilat (28-40)

   • “Wayòm mwen an pa fè pati monn sa a” (36)

 • 19

  • Yo bat Jezi epi yo pase l nan rizib (1-7)

  • Pilat poze Jezi kesyon ankò (8-16a)

  • Yo kloure Jezi sou yon poto nan Gòlgota (16b-24)

  • Jezi bay yon moun responsab manman l (25-27)

  • Lanmò Jezi (28-37)

  • Antèman Jezi (38-42)

 • 20

  • Tonm nan vid (1-10)

  • Jezi parèt devan Mari, moun Magdala (11-18)

  • Jezi parèt devan disip li yo (19-23)

  • Toma doute, men apre sa li vin kwè (24-29)

  • Rezon ki fè yo ekri woulo sa a (30, 31)

 • 21

  • Jezi parèt devan disip li yo (1-14)

  • Pyè di Jezi li gen lanmou pou li (15-19)

   • “Bay ti mouton m yo manje” (17)

  • Sa k ap rive disip Jezi renmen an (20-23)

  • Dènye pawòl yo (24, 25)