Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Filipyen 1​:​1-30

SA K LADAN L

  • Salitasyon (1, 2)

  • Pòl di Bondye mèsi; priyè Pòl fè (3-11)

  • Malgre gen pwoblèm, bon nouvèl la ap pwogrese (12-20)

  • Viv se suiv Kris e mouri se yon avantaj (21-26)

  • Konpòte nou yon fason ki diy pou bon nouvèl la (27-30)

1  Mwen menm, Pòl, ak Timote, esklav Kris Jezi, m ap ekri tout moun ki sen nan vil Filip yo+, ki ann inyon ak Kris Jezi, ak siveyan yo ansanm ak sèvitè ministeryèl* yo+:  Mwen swete pou nou gen favè san parèy ak lapè ki soti nan Bondye, Papa nou an, ak nan Seyè a, Jezi Kris.  Mwen toujou di Bondye m nan mèsi chak fwa m sonje nou,  nan chak siplikasyon mwen fè pou nou tout. Se avèk jwa mwen fè siplikasyon m yo+  poutèt nou ede* bon nouvèl la avanse depi premye jou a pou jis kounye a.  Paske, men asirans mwen genyen: Sila a ki te kòmanse yon bon travay nan nou an ap kontinye travay sa a pou l fini l+ jis nan jou Kris Jezi a+.  Se tou nòmal pou m panse avè n nan sans sa a, paske nou nan kè m, nou tout k ap patisipe avè m nan favè san parèy la, kit se nan chenn ki mare m yo+, kit se nan defann bon nouvèl la e nan fè rekonèt li devan lajistis+.  Paske Bondye temwen jan m anvi wè nou tout ak yon afeksyon ki sot nan fon kè m tankou afeksyon Kris Jezi genyen an.  E men sa m ap kontinye mande nan priyè mwen: Se pou lanmou nou ogmante chak jou pi plis+ avèk konesans egzak+ e avèk yon konpreyansyon total+, 10  pou nou ka rekonèt bagay ki pi enpòtan yo+, dekwa pou nou ka san defo e pou nou pa tounen yon obstak pou lafwa lòt moun*+, jis nan jou Kris la, 11  e dekwa pou nou ka plen ak fwi jistis, grasa Jezi Kris+, pou glwa ak louwanj Bondye. 12  Kounye a, frè m yo, mwen ta renmen nou konnen bagay ki rive m yo vire nan avantaj bon nouvèl la. 13  Konsa, tout moun ki nan Gad Anperè a ak tout rès moun yo vin konnen+ se pou Kris mwen gen chenn ki mare m yo+. 14  Kounye a, pifò nan frè yo, ki nan sèvis Seyè a, montre yo gen plis kouraj toujou pou yo pale pawòl Bondye a san yo pa pè, piske chenn ki mare m yo fè yo vin gen asirans. 15  Se vre, gen moun se jalouzi ak konkirans ki pouse yo preche Kris, men gen lòt moun ki fè l ak bon entansyon. 16  Dezyèm gwoup moun yo, se lanmou yo gen lakay yo ki fè y ap anonse Kris, paske moun sa yo konnen yo te chwazi m pou m ka defann bon nouvèl la+. 17  Men, premye gwoup moun yo ap fè sa nan yon lespri polemik, yo pa fè l ak bon entansyon, paske yo vle ban m pwoblèm nan chenn ki mare m yo. 18  Ki rezilta sa bay? Okenn rezilta. Yon sèl bagay, sèke kèlkeswa jan sa ye, kit se sou blòf, kit se toutbon, y ap anonse Kris, e sa fè m rejwi. Anfèt, m ap toujou kontinye rejwi, 19  paske mwen konnen mwen pral delivre grasa siplikasyon nou+ e grasa èd lespri sen Jezi Kris bay la+. 20  Sa ann amoni ak tann m ap tann avèk enpasyans lan e sa ann amoni ak espere mwen espere anyen pap fè m wont lan. Men, mwen espere, lefètke mwen alèz pou m pale, Kris ap jwenn glwa pa mwayen mwen menm* kounye a, tankou jan sa te toujou konn fèt, kit se pa mwayen lavi, kit se pa mwayen lanmò+. 21  Paske nan ka pa m, si m ap viv, se pou Kris+, e si m mouri, se yon avantaj+. 22  Kounye a, si se pou m kontinye viv nan lachè, sa vle di travay mwen pwodui fwi. Epoutan, sa pou m chwazi a, mwen pa konnen l. 23  Li difisil pou m fè yon chwa ant de bagay sa yo, paske mwen ta renmen libere e mwen ta renmen ansanm ak Kris+, e se sèten se sa k pi bon lontan+. 24  Sepandan, li pi nesesè pou m rete nan lachè poutèt nou. 25  Donk, piske mwen pa gen dout sou sa, mwen konnen m ap rete e m ap kontinye rete avèk nou tout pou nou ka pwogrese e pou nou ka jwenn kè kontan nan lafwa nou genyen an, 26  yon fason pou gwo kè kontan nou genyen an ka vin anpil nan Kris Jezi grasa mwen, lè m ap la ansanm avèk nou ankò. 27  Sèlman, konpòte nou* yon fason ki diy pou bon nouvèl konsènan Kris la+, dekwa pou, kit mwen vin wè nou, kit mwen pa vin wè nou*, mwen ka tande pale de nou e mwen ka tande n ap kenbe fèm nan yon sèl espri, e nou fè yon sèl nanm*+ pou nou lite kòtakòt pou lafwa nan bon nouvèl la, 28  san nou pa kite advèsè nou yo kraponnen nou ditou. Sa a se yon prèv ki montre yo menm y ap detwi+, men nou menm n ap sove+. E se Bondye ki bay prèv sa a, 29  paske se nou menm yo bay privilèj nonsèlman pou nou mete lafwa nou nan Kris, men tou pou nou soufri pou li+. 30  Paske, menm batay nou te wè m ap mennen an+, e kounye a nou tande mwen toujou ap mennen an, se li menm tou n ap mennen.

Nòt anba paj

Oswa: “dyak”. Mo grèk la se dyakonòs.
Oswa: “nou patisipe nan fè”.
Lit.: “pou nou pa fè lòt moun bite”.
Oswa: “pa mwayen kò m”.
Oswa: “aji kòm sitwayen”.
Lit.: “kit mwen pa la”.
Oswa: “e nou ini”.