Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Ezayi 10​:​1-34

SA K LADAN L

  • Men Bondye kont Izrayèl (1-4)

  • Asiri, baton kòlè Bondye a (5-11)

  • Pinisyon Asiri ap jwenn (12-19)

  • Yon ti rès nan desandan Jakòb yo retounen (20-27)

  • Bondye pral jije Asiri (28-34)

10  Malè pou moun k ap fè lwa pou bay lòt moun pwoblèm+,Ki toujou ap fè dekrè pou fè moun abi,   Pou yo pa tande malere k ap defann dwa yo,Pou yo anpeche piti yo ki nan pèp mwen an jwenn jistis+.Yo piye byen fi ki pèdi mari yoE yo vòlè zafè timoun ki pa gen papa yo*+.   Ki sa nou pral fè jou yo pral regle avèk* nou an+,Lè y ap sot byen lwen pou yo vin detwi nou+?Kot kiyès n ap kouri al chèche èd+,E ki kote n ap kite richès* nou yo?   Pa gen anyen k ap rete, sof moun ki pou akoupi pami prizonye yoOswa moun ki dwe tonbe pami moun yo touye yo.Akoz tout bagay sa yo, kòlè l* pa bese,E men l ret lonje pou l pini yo+.   Men sa l di: “Gade! Men moun Asiri a+!Li se baton m ap itilize pou m montre kòlè m+,E m ap itilize baton ki nan men l lan pou m bay pinisyon.   M ap voye l kont yon nasyon ki vire do ban mwen+,Kont pèp ki fè m an kòlè a.M ap ba l lòd pou l met men sou anpil byen, pou l piye anpil bagayE pou l mache sou yo kòmsi se sou labou ki nan lari+.   Men, se pa entansyon sa a l ap genyen nan tèt li,E li pap gen plan konsa nan kè l.Paske, li gen nan kè l pou l kraze brize,E pou l detwi anpil nasyon, pa bann e pa pakèt.   Paske, men sa l di:‘Èske moun k ap sèvi m antanke prens yo se pa wa yo ye tou+?   Èske Kalno+ pa menm jan ak Kakemich+?Èske Amat+ pa menm jan ak Apad+?Èske Samari+ pa menm jan ak Damas+? 10  Mwen te met men sou wayòm k ap adore dye ki san valè yo,Yon seri wayòm ki te gen plis zidòl pase Jerizalèm ak Samari+. 11  Menm sa m te fè Samari ak dye ki san valè li te genyen yo,Èske se pa sa m ap fè Jerizalèm ak zidòl ki ladan l yo tou+?’ 12  “Mwen menm, Jewova, lè m fin fè tout travay mwen t ap fè sou Mòn Siyon ak nan Jerizalèm yo, m ap pini wa Asiri a pou radiyès li, pou ògèy li e pou fason li awogan lè l ap gade moun+. 13  Paske, men sa l di: ‘Se ak fòs ponyèt mwen, m ap fè saE m ap fè sa ak sajès mwen, paske mwen gen sajès.M ap retire fwontyè pèp yo+,M ap piye trezò yo genyen yo+,Epi, menm jan ak yon gason vanyan, m ap fè moun nan peyi sa yo soumèt devan m+. 14  Menm jan ak yon moun k al nan yon nich zwazo,M ap pran sa pèp yo genyen.Menm jan ak yon moun k ap ranmase ze zwazo kouri kite,M ap pran tout tè yo genyen!Pèsonn pap ouvri zèl yo, ni ouvè bouch yo pou yo di krik.’” 15  Èske yon rach ap pran pòz li se yon pakèt afè devan moun k ap koupe bwa avè l la?Èske yon goyin ap met tèt li pi wo pase moun k ap itilize l la?Èske yon bout bwa+ yon moun leve anlè ka balanse moun nan pasipala?Oubyen èske yon baton ka leve yon moun ki kenbe l? 16  Se sa k fè, vrè Seyè a, Jewova, Chèf lame yo,Ap fè mesye ki gra nan peyi Asiri yo fin depafini+,E l ap limen yon gwo flanm dife anba glwa peyi Asiri+. 17  Limyè pèp Izrayèl la+ ap tounen yon dife+,E Bondye Izrayèl la, Bondye ki sen an, ap tounen yon flanm dife.Dife a ap boule move zèb ak pye pikan Asiri yo yon sèl jou e l ap kankannen yo. 18  Bondye ap elimine bèl forè Asiri a ak bèl jaden l genyen yo nèt*,Tankou lè yon moun malad ap depafini+. 19  Kantite pyebwa k ap ret nan forè l laAp tèlman piti, menm yon timoun ap ka ekri kantite ki rete a. 20  Jou sa a, kantite moun k ap rete ann Izrayèl yoAk desandan Jakòb k ap chape yoPap chèche èd nan men moun ki te fè yo mal la ankò+.Men, y ap chèche èd nan men Jewova,Bondye Izrayèl la, Bondye ki sen an, e y ap fè sa ak tout kè yo. 21  Se sèlman yon ti rès,Rès desandan Jakòb yo, k ap tounen vin jwenn Bondye pisan an+. 22  Paske, byenke pèp ou a, o Izrayèl,Tankou grenn sab bò lanmè,Se sèlman yon ti rès ladan yo k ap retounen+.Bondye deja deside detwi pèp sa a+,E l ap lage pinisyon sou yo avèk jistis+. 23  Wi, se Jewova, Chèf lame yo, Seyè ki Souvren an, ki deside detwi pèp la,E sa pral fèt nan tout peyi a nèt+. 24  Se sa k fè, men sa Jewova, Chèf lame yo, Seyè ki Souvren an, di: “Nou menm pèp mwen ki abite Siyon, nou pa bezwen pè akoz moun Asiri a ki te konn bat nou ak baton+ e ki te konn ban nou kout makak menm jan Ejipsyen yo te konn fè nou+. 25  Paske, nan yon tikras tan ankò, pap gen kondanasyon ankò, e se sou yo m ap an kòlè pou m detwi yo+. 26  Jewova, Chèf lame yo, ap rale yon fwèt pou l bat moun Asiri a+, jan l te fè lè l te pot laviktwa sou Madyan bò mas wòch ki nan Orèb la+. Epi, l ap leve baton l sou lanmè a, jan l te fè sa ann Ejip la+. 27  Jou sa a, chay li a ap sot sou zepòl nou+,Jouk li a pap sou kou nou+,E jouk la ap kase+ grasa luil* la.” 28  Li atake Ayat+.Li travèse Migwon.Li depoze zafè l Mikmach+. 29  Li janbe pas dlo a.Li pase nuit Geba+.Moun nan Rama pran tranble, moun Gibeya+, vil Sayil la, pran kouri+. 30  Nou menm moun Galim, fè rèl, rele byen fò!Nou menm moun Layich, veye kò nou!O moun Anatòt+! Sa fè m mal pou nou! 31  Moun Madmena yo kouri ale.Moun Gebim yo al chèche yon kote pou yo abrite yo. 32  Jou sa a menm, l ap fè yon kanpe nan Nòb+.L ap mare pwen l pou l menase moun ki ret sou Mòn Siyon yo,Mòn Jerizalèm nan. 33  Gade! Vrè Seyè a, Jewova, Chèf lame yo,Ap koupe yon seri branch k ap fè gwo bri lè yo tonbe+.L ap koupe pyebwa ki pi wo yoE l ap lage gwo pyebwa yo atè. 34  L ap kraze zòn ki gen anpil pyebwa nan forè a ak yon zouti ki fèt an fè*,E yon gason vanyan ap lage pyebwa Liban yo atè.

Nòt anba paj

Oswa: “zafè òfelen yo”.
Oswa: “yo pral pini”.
Oswa: “glwa”.
Oswa: “kòlè Bondye”.
Oswa: “jaden l genyen yo depi nan nanm rive nan chè”.
Petèt se luil yo te konn itilize pou dife oswa luil yo te konn vide sou tèt moun yo te chwazi kòm wa yo.
Oswa: “ak yon rach”.