• 1

  • Anyen pa vo anyen (1-11)

   • Tè a ap ret la pou toutan (4)

   • Aktivite ki gen nan lanati yo kontinye ap fèt (5-7)

   • Pa gen anyen ki nouvo anba solèy la (9)

  • Sajès lèzòm gen limit (12-18)

   • Se dèyè van moun ap kouri (14)

 • 2

  • Rezilta aktivite Salomon te fè yo (1-11)

  • Sajès lèzòm plizoumwen itil (12-16)

  • Travay di pa vo anyen (17-23)

  • Manje, bwè, epi jwenn kè kontan nan travay ou (24-26)

 • 3

  • Gen yon lè pou tout bagay (1-8)

  • Kè kontan moun jwenn nan lavi a se yon kado Bondye bay (9-15)

   • Lide pou lèzòm viv pou toutan an nan kè yo (11)

  • Bondye jije tout moun avèk jistis (16, 17)

  • Ni moun ni bèt, yo tout ka mouri (18-22)

   • Yo tout ap tounen nan pousyè (20)

 • 4

  • Abi pi rèd pase lanmò (1-3)

  • Fason pou moun konsidere travay (4-6)

  • Enpòtans yon zanmi (7-12)

   • De pi bon pase youn (9)

  • Lavi yon dirijan ka pa vo anyen (13-16)

 • 5

  • Se pou w gen bonjan lakrentif lè w ap pwoche bò kote Bondye (1-7)

  • Moun ki gen pi gwo pozisyon yo ap gade moun ki anba yo (8, 9)

  • Richès pa vo anyen (10-20)

   • Moun ki renmen lajan pa janm kontante (10)

   • Sèvitè a dòmi byen dous (12)

 • 6

  • Yon moun konn gen anpil byen, men l pa jwi yo (1-6)

  • Pwofite sa w genyen kounye a (7-12)

 • 7

  • Yon bon repitasyon ak jou lanmò (1-4)

  • Koreksyon moun ki gen sajès la bay (5-7)

  • Jan yon bagay fini pi bon pase jan l kòmanse (8-10)

  • Avantaj sajès bay (11, 12)

  • Bon jou ak jou malè a (13-15)

  • Evite al twò lwen (16-22)

  • Sa anseyan an vin konprann (23-29)

 • 8

  • Anba dominasyon lèzòm ki pa pafè (1-17)

   • Obeyi lòd wa a (2-4)

   • Dominasyon lèzòm pote soufrans (9)

   • Lè yo pa pini moun k ap fè sa ki mal yo byen rapid (11)

   • Manje, bwè, epi viv ak kè kontan (15)

 • 9

  • Menm bagay la rive tout moun (1-3)

  • Menmsi w gen pou w mouri, viv ak kè kontan (4-12)

   • Moun ki mouri yo pa konn anyen (5)

   • Pa gen aktivite nan Tonm nan (10)

   • Move moman ak malè rive sanzatann (11)

  • Yo pa toujou bay moun ki gen sajès valè (13-18)

 • 10

  • Yon senp ti betiz yon moun fè lakòz sajès li genyen vin san valè (1)

  • Danje ki genyen lè yon moun manke kapasite (2-11)

  • Moun ki sòt yo nan yon sitiyasyon ki tris (12-15)

  • Lè dirijan yo sòt (16-20)

   • Yon zwazo ka al di sa w di a (20)

 • 11

  • Pwofite tout okazyon (1-8)

   • Lage pen w sou dlo (1)

   • Simen semans depi nan maten rive jis aswè (6)

  • Pran plezi w pandan w jèn, epi veye pou w pa tonbe nan pwoblèm (9, 10)

 • 12

  • Sonje Kreyatè a anvan w vin granmoun (1-8)

  • Sa ki pi enpòtan anseyan an di (9-14)

   • Pawòl moun ki gen sajès yo tankou digèt (11)

   • Gen lakrentif pou vrè Dye a (13)