• 1

  • Izrayelit yo vin anpil ann Ejip  (1-7)

  • Farawon fè Izrayelit yo travay di (8-14)

  • Fanmsaj ki gen lakrentif pou Bondye yo sove lavi (15-22)

 • 2

  • Moyiz fèt (1-4)

  • Pitit fi Farawon an adopte Moyiz (5-10)

  • Moyiz kouri al Madyan e li marye ak Sefora (11-22)

  • Bondye tande jan Izrayelit yo ap plenn (23-25)

 • 3

  • Moyiz ak pye pikan ki gen dife ladan l lan (1-12)

  • Jewova esplike sa non l vle di (13-15)

  • Jewova bay Moyiz enstriksyon (16-22)

 • 4

  • Twa mirak Moyiz gen pou l fè (1-9)

  • Moyiz santi li pa kalifye (10-17)

  • Moyiz retounen ann Ejip (18-26)

  • Moyiz rankontre Arawon (27-31)

 • 5

  • Moyiz ak Arawon devan Farawon (1-5)

  • Yo fè pèp la travay pi di (6-18)

  • Izrayelit yo akize Moyiz ak Arawon (19-23)

 • 6

  • Bondye repete pwomès li fè pou l libere pèp la (1-13)

   • Yo pa konn non Jewova nèt (2, 3)

  •  Liy fanmi kote Moyiz ak Arawon soti (14-27)

  • Moyiz dwe parèt devan Farawon ankò (28-30)

 • 7

  • Jewova fòtifye Moyiz (1-7)

  • Baton Arawon an tounen yon gwo koulèv (8-13)

  • Premye flewo: dlo tounen san (14-25)

 • 8

  • Dezyèm flewo: krapo (1-15)

  • Twazyèm flewo: moustik (16-19)

  • Katriyèm flewo: gwo mouch (20-32)

   • Pa gen pwoblèm nan Gochenn (22, 23)

 • 9

  • Senkyèm flewo: bèt mouri (1-7)

  • Sizyèm flewo: gwo bouton leve ni sou moun ni sou bèt (8-12)

  • Setyèm flewo: lagrèl (13-35)

   • Farawon dwe wè pisans Bondye (16)

   • Yo dwe fè konnen non Jewova (16)

 • 10

  • Uityèm flewo: krikèt (1-20)

  • Nevyèm flewo: fènwa (21-29)

 • 11

  • Yo anonse dizyèm flewo a (1-10)

   • Izrayelit yo dwe mande kado (2)

 • 12

  • Fèt Pak la tabli (1-28)

   • Yo dwe pase san sou chanbrann pòt yo (7)

  • Dizyèm flewo: Bondye touye premye pitit yo (29-32)

  • Pèp la kite peyi Ejip (33-42)

  • Enstriksyon pou patisipe nan fèt Pak la (43-51)

 • 13

  • Premye pitit gason yo ak premye mal bèt yo se pou Jewova (1, 2)

  • Fèt Pen san ledven (3-10)

  • Yo bay Bondye tout premye pitit gason yo ak premye mal bèt yo (11-16)

  • Izrayelit yo pran direksyon Lanmè Wouj (17-20)

  • Nyaj ak dife ki gen fòm poto yo (21, 22)

 • 14

  • Izrayelit yo rive bò lanmè a (1-4)

  • Farawon pati dèyè Izrayelit yo (5-14)

  • Izrayelit yo travèse Lanmè Wouj (15-25)

  • Ejipsyen yo neye nan lanmè a (26-28)

  • Izrayelit yo vin gen lafwa nan Jewova (29-31)

 • 15

  • Moyiz ak Izrayelit yo chante yon chan viktwa (1-19)

  • Miryam chante pou l reponn (20, 21)

  • Dlo anmè tounen dlo dous (22-27)

 • 16

  • Pèp la plenyen pou manje (1-3)

  • Jewova tande y ap plenyen (4-12)

  • Bondye ba yo zwazo ak lamàn (13-21)

  • Pa gen lamàn jou saba (22-30)

  • Yo konsève lamàn pou fè yo sonje (31-36)

 • 17

  • Pèp la ap plenyen paske pa gen dlo nan Orèb (1-4)

  • Dlo sot nan yon wòch (5-7)

  • Moun Amalèk atake pèp la epi yo pèdi lagè a (8-16)

 • 18

  • Jetwo ak Sefora rive (1-12)

  • Jetwo bay Moyiz konsèy pou l nome jij (13-27)

 • 19

  • Sou Mòn Sinayi (1-25)

   • Pèp Izrayèl la t ap vin yon wayòm prèt (5, 6)

   • Yo pirifye pèp la pou l prezante devan Bondye (14, 15)

 • 20

  • Dis Kòmandman yo (1-17)

  • Bagay estrawòdinè ki fè Izrayelit yo pè (18-21)

  • Enstriksyon sou fason pou yo adore Bondye (22-26)

 • 21

  • Lwa pou pèp Izrayèl la (1-36)

   • Sou esklav ebre yo (2-11)

   • Sou vyolans moun fè sou moun (12-27)

   • Sou bèt yo (28-36)

 • 22

  • Lwa pou pèp Izrayèl la (1-31)

   • Sou vòlè (1-4)

   • Sou dega ki fèt nan jaden (5, 6)

   • Sou dedomajman ak dwa pwopriyete (7-15)

   • Sou lè yon gason pran tèt yon fi (16, 17)

   • Sou adorasyon ak jistis nan sosyete a (18-31)

 • 23

  • Lwa pou pèp Izrayèl la (1-19)

   • Sou onètete ak konduit ki jis (1-9)

   • Sou saba ak fèt (10-19)

  • Bondye voye zanj pou gide pèp Izrayèl la (20-26)

  • Acha tè ak limit tèritwa (27-33)

 • 24

  • Pèp la dakò respekte alyans lan (1-11)

  • Moyiz sou Mòn Sinayi (12-18)

 • 25

 •  26

  • Tabènak la (1-37)

   • Twal tant yo (1-14)

   • Ankadreman ak sipò ki gen twou (15-30)

   • Rido yo (31-37)

 • 27

  • Lotèl pou ofri sakrifis yo konn boule nèt yo (1-8)

  • Lakou a (9-19)

  • Luil pou pòtlanp lan (20, 21)

 • 28

  • Rad prèt yo (1-5)

  • Efòd la (6-14)

  • Pòch la (15-30)

   • Ourim ak Toumim (30)

  • Gwo rad long san manch lan (31-35)

  • Mouchwa ki gen ti plak annò a (36-39)

  • Lòt kalite rad pou prèt yo (40-43)

 • 29

  • Yo mete prèt yo nan fonksyon yo (1-37)

  • Ofrann pou chak jou (38-46)

 • 30

  • Lotèl pou boule lansan (1-10)

  • Resansman ak lajan moun bay pou padon peche yo (11-16)

  • Basen an kuiv pou yo lave kò yo (17-21)

  • Melanj espesyal pou prepare luil onksyon (22-33)

  • Fason pou yo prepare lansan sakre a (34-38)

 • 31

  • Atizan yo ranpli ak lespri Bondye (1-11)

  • Jou saba a, yon siy ant Bondye ak pèp Izrayèl la (12-17)

  • De wòch plat yo (18)

 • 32

  • Adorasyon ti bèf annò a (1-35)

   • Moyiz tande yon chante ki dwòl (17, 18)

   • Moyiz kraze wòch plat ki gen kòmandman yo (19)

   • Levit yo fidèl ak Jewova (26-29)

 • 33

  • Mesaj Bondye bay pou l blame pèp la (1-6)

  • Tant reyinyon an deyò kan an (7-11)

  • Moyiz mande Jewova pou l fè l wè glwa li (12-23)

 • 34

  • Moyiz prepare lòt wòch plat (1-4)

  • Moyiz wè glwa Jewova (5-9)

  • Bondye repete kèk enfòmasyon li te bay sou alyans lan (10-28)

  • Reyon limyè sot nan figi Moyiz (29-35)

 • 35

  • Enstriksyon sou saba (1-3)

  • Ofrann pou tabènak la (4-29)

  • Betsalèl ak Owolyab ranpli ak lespri Bondye (30-35)

 • 36

  • Yo jwenn plis ofrann pase sa yo te bezwen (1-7)

  • Konstriksyon tabènak la (8-38)

 • 37

  • Yo fè Lach la (1-9)

  • Tab la (10-16)

  • Pòtlanp lan (17-24)

  • Lotèl pou boule lansan (25-29)

 • 38

  • Lotèl pou ofri sakrifis yo konn boule nèt yo (1-7)

  • Basen an kuiv la (8)

  • Lakou a (9-20)

  • Lis bagay yo te itilize pou tabènak la (21-31)

 • 39

  • Yo fè rad pou prèt yo (1)

  • Efòd la (2-7)

  • Pòch la (8-21)

  • Gwo rad long san manch lan (22-26)

  • Lòt kalite rad pou prèt yo (27-29)

  • Ti plak annò a (30, 31)

  • Moyiz enspekte tabènak la (32-43)

 • 40

  • Yo monte tabènak la (1-33)

  • Glwa Jewova ranpli tabènak la (34-38)