Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Efezyen 5​:​1-33

SA K LADAN L

  • Pawòl ki pwòp ak konduit ki pwòp (1-5)

  • Mache tankou pitit limyè (6-14)

  • Se pou nou ranpli nou ak lespri (15-20)

    • Byen sèvi ak tan nou (16)

  • Konsèy pou mari ak madanm (21-33)

5  Kidonk, se pou nou imite Bondye+, antanke pitit li renmen,  e se pou nou kontinye mache nan lanmou+, menm jan Kris tou te renmen nou+ e li te bay tèt li pou nou kòm yon ofrann e kòm yon sakrifis pou Bondye, yon sakrifis ki tankou yon pafen santi bon+.  Depi se imoralite seksyèl*, salte sou kèlkeswa fòm nan, oswa avaris, nou pa dwe menm pale de yo nan mitan nou+, etandone sa pa konvnab pou moun ki sen+.  Se menm bagay la pou konduit ki fè moun wont, pawòl ki san valè, blag betiz+. Bagay sa yo pa konvnab. Men okontrè, nou dwe lapriyè pou nou di Bondye mèsi+.  Paske, nou konn sa, nou rekonèt sa nou menm, ni moun k ap fè imoralite seksyèl*+, ni moun ki nan salte, ni moun ki ava+, sa vle di yon moun ki nan idolatri, pap gen eritaj nan Wayòm ki pou Kris ak Bondye a+.  Pa kite pèsonn twonpe nou ak pawòl ki pa gen sans, paske se akoz bagay nou sot di la yo kòlè Bondye ap vini sou moun ki dezobeyisan yo.  Se sa k fè, pinga nou annafè ak yo.  Se vre, gen yon lè se fènwa nou te ye, men kounye a nou se limyè+ ann inyon ak Seyè a+. Se pou nou kontinye mache tankou pitit limyè,  paske limyè pwodui tout kalite bonte ak jistis ak verite+. 10  Se pou nou kontinye verifye sa k ap fè Seyè a plezi+, 11  epi se pou nou sispann patisipe nan travay ki pa pwodui anyen, travay ki gen rapò ak fènwa+. Okontrè, se pou nou fè tout moun wè sa yo ye. 12  Paske, bagay y ap fè an kachèt yo, se yon wont pou moun menm pale sou sa. 13  Limyè fè tout bagay yo kondane parèt klè, paske tout bagay ki parèt klè se limyè. 14  Se poutèt sa, li di: “Reveye w, ou menm k ap dòmi, leve pami mò yo+, e Kris ap klere w+.” 15  Donk, byen veye sou fason n ap mache a, pou nou pa mache tankou moun ki pa saj, men pou nou mache tankou moun ki saj. 16  Se pou nou byen sèvi ak tan nou*+, paske jou yo makawon. 17  Se sa k fè, sispann aji tankou moun ki pa gen bonsans, men kontinye chèche konprann sa volonte Jewova* ye+. 18  Epitou, pa soule tèt nou ak bwason ki gen alkòl+, sa mennen nan debòch*, men kontinye ranpli nou ak lespri. 19  Se pou youn pale ak lòt* avèk sòm ak louwanj pou Bondye ansanm ak chan espirityèl. Chante+, epi fè mizik+ nan kè nou pou Jewova*+. 20  Se pou nou toujou remèsye+ Bondye nou an, ki Papa nou, pou tout bagay, nan non Jezi Kris, Seyè nou an+. 21  Se pou youn soumèt devan lòt+ nan lakrentif pou Kris. 22  Se pou madanm yo soumèt devan mari yo+, tankou yo soumèt devan Seyè a. 23  Paske, yon mari se chèf madanm li+, menm jan Kris se chèf kongregasyon an+, ki se kò li, e li se yon sovè pou li. 24  Wi, menm jan kongregasyon an soumèt devan Kris, konsa tou, madanm yo dwe soumèt devan mari yo nan tout bagay. 25  Nou menm mari, se pou nou kontinye renmen madanm nou+, menm jan Kris te renmen kongregasyon an, e li te bay tèt li pou li+ 26  pou l ka fè l vin sen, pou l ka lave l ak dlo pawòl Bondye a+ pou l fè l vin pwòp, 27  pou l ka fè kongregasyon an vin bèl anpil nan je l, san l pa gen ni tach, ni pli, ni okenn bagay ki sanble ak sa+, men, pou l sen, e pou l san defo+. 28  Konsa tou, mari yo dwe renmen madanm yo tankou pwòp kò yo. Yon gason ki renmen madanm li, se tèt li l renmen, 29  paske, pa gen moun ki janm rayi pwòp kò l*. Men, li nouri l e li ancheri l, menm jan Kris fè pou kongregasyon an, 30  paske nou se manm kò li+. 31  “Se pou rezon sa a, yon gason ap kite papa l ak manman l e li pral atache* ak madanm li, e yo de a ap vin yon sèl chè+.” 32  Sekrè sakre sa a+ gran. Kounye a, m ap pale konsènan Kris ak kongregasyon an+. 33  Sepandan, nou chak dwe renmen madanm nou+ menm jan nou renmen tèt nou. Madanm nan, bò kote pa l, dwe gen yon gwo respè pou mari l+.

Nòt anba paj

Mo grèk la se pòneya. Gade Lis mo yo esplike yo.
Lit.: “Se pou nou achte tan ki fikse a”.
Oswa: “nan konduit deregle”.
Se kapab tou: “Se pou nou pale ak tèt nou”.
Lit.: “pwòp chè l”.
Oswa: “pral rete”.