Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Sòm 89​:​1-52

SA K LADAN L

 • Chante konsènan lanmou fidèl Jewova

  • Yon alyans ak David (3)

  • Desandan David la ap rete pou toutan (4)

  • Moun Bondye chwazi a rele Bondye “Papa” (26)

  • Alyans David la sèten (34-37)

  • Moun pa ka chape anba pouvwa Tonm nan (48)

Yon maskil* Etan+, yon desandan Zera, te ekri. 89  M ap toujou chante konsènan fason Jewova demontre lanmou fidèl li genyen an.Avèk bouch mwen, m ap fè tout jenerasyon yo konnen jan w fidèl.   Mwen te di: “Lanmou fidèl ou genyen an ap la pou toutan+.E ou fè fidelite w chita byen djanm nan syèl la.”   Bondye te di: “Mwen fè yon alyans avèk moun mwen chwazi a+.Men sa mwen te pwomèt David, sèvitè m nan+:   ‘M ap fè desandan w lan*+ rete pou toutan,E m ap fè wayòm ou an chita byen djanm jenerasyon apre jenerasyon+.’” (Sela)   Syèl la fè konnen bagay estrawòdinè ou fè yo, o Jewova,Wi, sila ki sen yo ap fè konnen jan w fidèl.   Paske, kiyès nan syèl la ki ka konpare ak Jewova+?Kiyès pami pitit Bondye yo+ ki tankou Jewova?   Sila ki sen yo gen lakrentif pou Bondye+.Bondye gran e sila ki bò kote l yo gen lakrentif pou li+.   O Jewova Dye, Chèf lame yo,Kiyès ki gen pisans tankou w, o Ja+?Ou montre w fidèl nan tout bagay+.   Ou gen kontwòl sou lanmè a lè l dechennen+,Lè lanm yo monte byen wo, ou kalme yo+. 10  Ou te kraze Rahab* nèt+ tankou yon moun yo asasinen+.Ou gaye tout ènmi w yo avèk fòs ponyèt ou+. 11  Syèl la se pou ou e tè a se pou ou+.Se ou ki fè tè a ak tout sa ki ladan l+. 12  Se ou ki kreye nò, se ou ki kreye sid.Tabò+ ak Èmon+ ap fè louwanj pou non w ak kè kontan. 13  Bra w pisan+E men w gen fòs+.Men dwat ou leve men wotè+. 14  Dominasyon w lan chita sou jistis ak ladwati+.Lanmou* ak fidelite toujou la bò kote w+. 15  Byennere moun k ap rele ak kè kontan lè y ap fè louwanj pou ou+.O Jewova, yo kontinye mache avè w e yo gen favè w*. 16  Se tout lajounen y ap rejwi poutèt non w.Yo jwenn glwa grasa jistis ou. 17  Paske, se ou menm ki fè yo gen fòs e konsa yo jwenn glwa+.Piske w fè nou favè, sa fè nou vin gen plis fòs+. 18  Boukliye nou an se Jewova ki ban nou l,Wa nou an se Bondye Izrayèl la, Bondye ki sen an, ki ban nou l+. 19  Nan epòk sa a, ou te pale ak moun ki fidèl avè w yo nan yon vizyon e w te di:“Gen yon gason vanyan mwen bay fòs+.Mwen onore yon moun mwen chwazi nan mitan pèp la+. 20  Mwen jwenn David, sèvitè m nan+.Mwen vide luil sakre mwen an sou tèt li pou m chwazi l+. 21  M ap soutni l ak men m+,M ap ba l fòs ak ponyèt mwen. 22  Pa gen okenn ènmi k ap fè l peye taks,Pa gen pèsonn ki pa jis k ap maltrete l+. 23  M ap fè tout advèsè l yo fè miyèt moso devan l+,E m ap touye moun ki rayi l yo+. 24  Mwen fidèl ak li e mwen renmen l*+,M ap fè l vin gen plis fòs poutèt non m. 25  M ap mete men l* sou lanmè a,M ap mete men dwat li sou rivyè yo+. 26  L ap rele m e l ap di m: ‘Ou se Papa m,Ou se Bondye m, e w se Mas Wòch ki ka delivre m nan+.’ 27  M ap chwazi l kòm premye pitit mwen+,Kòm wa ki gen plis glwa ki gen sou tè a+. 28  M ap demontre lanmou fidèl mwen genyen an pou li pou toutan+,Mwen pap janm kraze alyans mwen fè avè l la+. 29  M ap fè desandan l lan* rete pou toutan,M ap fè twòn li an la pou toutan menm jan ak syèl la+. 30  Si pitit li yo pa obeyi lwa m yoE yo pa mache dapre dekrè* m yo, 31  Si yo pa obeyi lòd mwen yoE yo pa respekte kòmandman m yo, 32  M ap sèvi ak yon baton pou m pini yo poutèt yo dezobeyi*+,M ap kale yo pou erè yo fè yo. 33  Men, mwen pap janm sispann demontre lanmou fidèl mwen genyen an pou li+E m ap respekte pwomès mwen fè a. 34  Mwen pap vyole alyans mwen an+,Ni mwen pap chanje pawòl mwen te di ak bouch mwen+. 35  Mwen te fè sèman yon fwa pou tout, paske mwen sen.Mwen pap bay David manti+. 36  Desandan l lan* ap la pou toutan+,Twòn li an ap la pou toutan menm jan solèy la ap la pou toutan devan m+. 37  L ap la pou toutan menm jan ak lalin nan,Ki tankou yon temwen fidèl nan syèl la.” (Sela) 38  Men ou menm, ou rejte moun ou chwazi a, ou voye l jete+,Ou vin an kòlè anpil kont li. 39  Ou rejte alyans ou te fè ak sèvitè w la,Ou dezonore kouwòn li an lefètke w jete l atè. 40  Ou kraze tout miray* li yo ki te fèt ak wòch,Ou kraze fòtrès li yo. 41  Tout moun k ap pase bò kote l pran nan sa l genyen yo,Li tounen yon imilyasyon pou vwazen l+. 42  Ou fè advèsè l yo pote laviktwa sou li*+,Ou fè tout ènmi l yo rejwi. 43  Mete sou sa, ou fè epe l la kase tèt tounen,Ou fè sèvitè w la fè bak nan batay la. 44  Ou fè l sispann gen glwa,Ou lage twòn li an atè. 45  Ou fè l vin granmoun anvan lè,Ou fè lawont tonbe sou li. (Sela) 46  O Jewova, pandan konbyen tan w ap kache pou nou? Èske se pou toutan+?Èske kòlè w ap kontinye boule tankou yon dife? 47  Sonje jan lavi m kout+.Èske se pou granmesi ou te kreye lèzòm? 48  Ki moun ki ka viv san l pa janm mouri+?Ki moun ki ka sove tèt li* anba pouvwa Tonm nan*? (Sela) 49  O Jewova, kote aksyon w te konn fè yo ki montre lanmou fidèl ou genyen an?Kote aksyon sa yo ou te pwomèt David w ap fè pou li yo akoz fidelite w+? 50  O Jewova, sonje jan yo pwovoke sèvitè w yo,Sonje jan m oblije sipòte* tout sa moun yo ap fè pou yo pwovoke m, 51  Jan ènmi w yo joure m, o Jewova,Jan yo di moun ou chwazi a move pawòl chak fwa l leve pye l. 52  Se pou Jewova jwenn louwanj pou toutan! Amèn, amèn+.

Nòt anba paj

Lit.: “semans ou”.
Petèt li gen rapò ak Ejip oswa ak Farawon.
Oswa: “Lanmou fidèl”.
Lit.: “mache nan limyè figi w”.
Oswa: “e mwen gen yon lanmou ki fidèl pou li”.
Oswa: “M ap ba l otorite”.
Lit.: “fè semans li”.
Oswa: “jijman”.
Oswa: “rebele”.
Lit.: “Semans li”.
Oswa: “abri”.
Lit.: “Ou leve men dwat advèsè l yo”.
Oswa: “sove nanm li”.
Lit.: “anba men Cheyòl”. Se tonm ki la pou moun ki mouri ale. Gade Lis mo yo esplike yo.
Lit.: “pote sou lestomak mwen”.