Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Sòm 18​:​1-50

SA K LADAN L

  • Louwanj pou Bondye pou delivrans li bay

    • “Jewova se mas wòch mwen” (2)

    • Jewova fidèl ak moun ki fidèl (25)

    • Chemen Bondye bon nèt (30)

    • “Grasa imilite w, mwen vin yon moun enpòtan” (35)

Pou moun k ap dirije mizisyen yo. Se David, sèvitè Jewova a, ki te ekri chante sa a pou Jewova nan epòk Jewova te sove l anba men tout ènmi l yo e anba men Sayil. Li te di+: 18  Mwen gen afeksyon pou ou, o Jewova, ou menm ki fòs mwen+.   Jewova se mas wòch mwen e li se fòtrès mwen. Li se Sila a ki sove m nan+.Bondye m nan se mas wòch mwen+, se nan li mwen jwenn refij,Li se boukliye m, li se kòn* ki delivre m*, li se refij* kote m ka jwenn sekirite+.   Mwen rele nan pye Jewova, li menm ki merite louwanj,E m ap jwenn delivrans anba men ènmi m yo+.   Kòd lanmò yo te sènen m+,Yon bann voryen te vin sou mwen pou yo fè m pè tankou gwo dlo k ap desann+.   Kòd Tonm nan* te sènen m,Lanmò te tann yon pyèj pou mwen+.   Lè m te nan pwoblèm, mwen te rele nan pye Jewova,Mwen te kontinye kriye nan pye Bondye m nan pou m mande l sekou.Detan l nan tanp li an, li te tande vwa m+,E rèl mwen fè pou m mande l sekou a te rive nan zòrèy li+.   Lè sa a, tè a te pran tranble e li t ap souke+.Fondasyon mòn yo te tranbleE yo t ap souke, paske Bondye te an kòlè+.   Lafimen t ap monte sot nan twou nen lE yon gwo flanm dife t ap soti nan bouch li+.Chabon dife tou limen t ap soti bò kote l la.   Li te fè syèl la panche pandan li t ap desann+,E te gen yon nyaj pwès ki te tou nwa anba pye l+.  10  Li te monte sou yon cheriben e li t ap vole pou l vini+.Li te pike desann sou zèl yon espri*+. 11  Li te vlope kò l ak fènwa+.Toutotou l, tankou yon tonèl,Te gen nyaj tou nwa ki plen ak dlo+. 12  Lagrèl ak chabon dife tou limen t ap soti nan limyè ki te devan l lanE yo te travèse nyaj yo. 13  Epi, Jewova te fè loray gwonde nan syèl la+.Sila a ki nan pi gwo pozisyon an te fè tande vwa l+,E anmenmtan te gen lagrèl ak chabon dife tou limen ki t ap tonbe. 14  Li te tire flèch li yo e li te fè ènmi yo gaye+.Li te voye zèklè e li te lage yo nan konfizyon+. 15  Fon rivyè* yo te parèt aklè+,Fondasyon tè a te parèt klè akoz blam ou te bay, o Jewova,Akoz souf ki te sot nan twou nen w avèk fòs+. 16  Detan l anwo a, li te lonje men l,Li te pran m e li te rale m sot nan dlo ki fon yo+. 17  Li te delivre m anba men ènmi m nan ki gen fòs+,Anba men moun ki rayi m e ki gen plis fòs pase m yo+. 18  Yo te opoze avè m jou m te nan malè a+,Men, Jewova te ede m. 19  Li te mennen m yon kote ki gen sekirite*,Li te delivre m paske m te fè l plezi+. 20  Jewova rekonpanse m poutèt mwen jis+.Li rekonpanse m paske mwen inosan*+. 21  Paske, mwen kontinye mache nan chemen Jewova yo,E mwen pa abandone Bondye m nan, sa ki t ap mal. 22  Tout kòmandman l yo devan m.Mwen pa t meprize lwa l yo. 23  M ap rete san repwòch devan l+E m ap veye pou m pa fè peche+. 24  Se pou Jewova rekonpanse m poutèt mwen jis+E poutèt mwen inosan devan l+. 25  Ou fidèl ak moun ki fidèl+.Ou aji yon fason ki san repwòch ak moun ki san repwòch+. 26  Ou aji byen ak moun ki gen kè yo pwòp+.Men, ou montre w entèlijan ak moun ki aji yon fason ki kwochi yo+. 27  Paske, ou sove moun ki gen imilite*+,Men, ou rabese moun ki gen ògèy*+. 28  Se ou menm ki limen lanp mwen, o Jewova.Bondye m nan, se ou menm ki klere m lè m nan fènwa+. 29  Grasa èd ou, mwen ka atake yon bann vòlè+,Grasa pisans Bondye, mwen ka grenpe yon miray+. 30  Chemen vrè Dye a bon nèt+.Pawòl Jewova san fay+.Bondye se yon boukliye pou tout moun ki chèche refij nan li+. 31  Paske, kiyès ki Bondye apa Jewova+?E kiyès ki yon mas wòch apa Bondye nou an+? 32  Vrè Dye a se Sila a ki ban m fòs la+E se li k ap fè chemen m dwat+. 33  Li fè pye m tankou pye yon sèf*,Li fè m kanpe kote ki wo+. 34  Li antrene men m pou m fè lagè.Mwen ka pliye yon banza* an kuiv ak men m. 35  Ou sove m ak boukliye w la+,Ou soutni m ak men dwat ou,E grasa imilite w mwen vin yon moun enpòtan+. 36  Ou laji chemen an pou m mache.Pye* m pap glise+. 37  M ap kouri dèyè ènmi m yo e m ap jwenn yo.Mwen pap retounen toutotan mwen pa fin elimine yo. 38  M ap kraze yo pou yo pa ka leve kanpe ankò+.Y ap tonbe e m ap met pye m sou yo. 39  W ap ban m fòs pou m batay,W ap fè ènmi m yo tonbe devan m+. 40  W ap fè ènmi m yo kouri pou mwen*.M ap elimine* moun ki rayi m yo+. 41  Yo rele pou mande sekou, men pa gen pèsonn pou sove yo,Yo menm rele Jewova, men li pa reponn yo. 42  M ap kraze yo, m ap fè yo vin fen tankou pousyè van pote ale,M ap voye yo jete tankou labou ki nan lari. 43  W ap delivre m anba men pèp mwen an k ap chèche fot lakay mwen+.W ap mete m chèf sou nasyon yo+.Yon pèp mwen pa konnen ap vin sèvi m+. 44  Kou yo tande pale de mwen, y ap obeyi m.Gen etranje k ap vin bese devan m+. 45  Gen etranje k ap pèdi kouraj yo*.Y ap sot nan fòtrès yo tou ap tranble. 46  Jewova vivan! Louwanj pou Mas Wòch mwen an+!Glwa pou Bondye k ap sove m nan+! 47  Vrè Dye a vanje pou mwen+.Li fè pèp yo soumèt devan m. 48  Li delivre m anba men ènmi m yo ki fache anpil.Ou leve m anlè moun k ap atake m yo+,Ou sove m anba men moun k ap fè vyolans yo. 49  Se poutèt sa m ap ba w glwa nan mitan nasyon yo, o Jewova+,E m ap chante louwanj* pou non w+. 50  Bondye fè gwo aksyon pou l sove* wa li chwazi a+.Li demontre yon lanmou ki fidèl pou moun li chwazi a+,Wi, pou David ak desandans* li a pou toutan+.

Nòt anba paj

Oswa: “li se sovè m nan ki gen anpil fòs.”
Oswa: “se kote ki wo”.
Oswa: “Cheyòl”. Se tonm ki la pou moun ki mouri ale. Gade Lis mo yo esplike yo.
Oswa: “desann nan van an”.
Oswa: “Fon kanal dlo”.
Oswa: “ki gen anpil espas”.
Lit.: “men m pwòp”.
Oswa: “moun k ap soufri yo”.
Lit.: “je ki gen ògèy yo”.
Se yon bèt ki sanble ak kabrit. Men, kòn li yo gen plizyè branch.
Oswa: “Je pye”.
Oswa: “W ap ban m do ènmi m yo”.
Lit.: “fèmen bouch”.
Oswa: “k ap disparèt”.
Oswa: “m ap fè mizik”.
Oswa: “Bondye pot gwo viktwa pou”.
Lit.: “semans”.