Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Sòm 106​:​1-48

SA K LADAN L

 • Pèp Izrayèl la pa bay sa Bondye fè pou yo valè

  • Yo bliye sa Bondye fè yo byen rapid (13)

  • Yo bay zidòl yon towo bèf glwa olye yo bay Bondye glwa (19, 20)

  • Yo pa t gen lafwa nan pwomès Bondye te fè a (24)

  • Yo te met ansanm pou yo adore Baal (28)

  • Yo ofri pitit yo kòm sakrifis bay demon (37)

106  Louwe Ja*!Di Jewova mèsi paske li bon+.Lanmou fidèl li genyen an ap la pou toutan+.   Kiyès ki ka fè konnen tout gwo aksyon Jewova fè yo?Kiyès ki ka fè konnen tout aksyon l fè ki fè l merite louwanj yo+?   Byennere moun ki aji yon fason ki jis,Ki toujou fè sa ki dwat+.   O Jewova, sonje m lè w ap fè pèp ou a favè*+.Pran swen m epi sove m   Pou m ka benefisye bonte ou demontre pou moun ou chwazi yo+,Pou m ka rejwi ansanm ak nasyon w lan,Pou m ka fè louwanj pou ou avèk fyète* ansanm ak eritaj ou a.   Nou te peche menm jan ak zansèt nou yo+,Nou te fè sa ki mal e nou te aji avèk mechanste+.   Zansèt nou yo ki te ann Ejip pa t apresye* gwo aksyon w te fè yo.Yo pa t sonje jan w te montre w gen yon lanmou ki fidèl pou yo,Men, yo te fè rebèl bò lanmè a, bò Lanmè Wouj+.   Malgre sa, li te sove yo poutèt non li+,Pou l fè konnen pisans li+.   Lè l te bay Lanmè Wouj la lòd, lanmè a te seche.Li te fè yo mache nan fon lanmè a tankou se te nan yon dezè+. 10  Li te sove yo anba men ènmi yo a+,Li te pran yo nan men ènmi an+. 11  Dlo a te kouvri advèsè yo.Pa gen youn ki te sove*+. 12  Apre sa, yo te vin gen lafwa nan pwomès li fè+E yo te tonbe chante louwanj pou li+. 13  Men, yo te bliye sa l te fè yo byen vit+E yo pa t ret tann konsèy li. 14  Pandan yo te nan dezè a, yo te vin anvi yon seri bagay ki te montre yo te egoyis+.Yo te teste Bondye nan dezè a+. 15  Li te ba yo sa yo te mande l yo,Men apre sa, li te fè maladi tonbe sou yo e yo* te deperi+. 16  Anndan kan an, yo te vin jalou MoyizE yo te vin jalou Arawon+, yon moun Jewova te mete apa pou li+. 17  Lè sa a, tè a te ouvri, li te vale DatanE li te kouvri moun ki te ansanm ak Abiram yo+. 18  Yon flanm dife te limen nan mitan yo,Li te devore mechan yo+. 19  Yo te fè estati yon ti bèf nan Orèb,Yo te pwostène devan yon estati an metal*+. 20  Olye yo ban m glwa,Yo te pito adore estati yon towo bèf, yon bèt ki manje zèb+. 21  Yo te bliye Bondye+, Sovè yo a,Ki te fè yon seri gwo aksyon ann Ejip+, 22  Ki te fè yon seri bagay estrawòdinè nan peyi Kam nan+E ki te fè yon seri aksyon estrawòdinè nan Lanmè Wouj+. 23  Li t apral bay lòd pou yo detwi yo,Men Moyiz, moun li te chwazi a, te pale avè lPou l pa t vide kòlè l sou yo pou l detwi yo+. 24  Apre sa, yo te meprize bon peyi a+,Yo pa t gen lafwa nan pwomès li te fè a+. 25  Yo t ap plede bougonnen nan tant yo+.Yo pa t koute sa Jewova te di yo+. 26  Se sa k fè, li te leve men l, li te fè sèmanL ap fè yo mouri nan dezè a+, 27  L ap fè desandan yo mouri nan mitan nasyon yoE l ap gaye yo nan peyi yo+. 28  Nan epòk sa a, yo te met ansanm pou yo adore* Baal Peyò a+E yo te manje sakrifis yo te ofri mò*. 29  Sa yo te fè yo te fè L fache+,E gen yon flewo ki te tonbe sou yo+. 30  Men, Fineyas te leve kanpe e li te aji.Konsa, flewo a te sispann+. 31  Bondye te konsidere l kòm yon moun ki jisE jenerasyon apre jenerasyon, wi, pou toutan, se konsa y ap konsidere l+. 32  Mete sou sa, yo te pwovoke L bò dlo Meriba* yo.Konsa, yo te lakòz Moyiz tonbe nan pwoblèm+. 33  Kòm yo te fè l fache anpil,Li te pale mal ak bouch li+. 34  Yo pa t fin detwi pèp yo+Jan Jewova te ba yo lòd pou yo fè sa a+. 35  Men, yo te fè zanmitay ak nasyon yo+E yo te kòmanse aji menm jan ak yo*+. 36  Yo te tonbe ap sèvi zidòl nasyon sa yo t ap sèvi yo+E zidòl sa yo te tounen yon pyèj pou yo+. 37  Yo te ofri pitit gason yoAk pitit fi yo kòm sakrifis bay demon+. 38  Yo t ap plede fè san moun ki inosan koule+,San pwòp pitit gason ak pitit fi yoYo te konn ofri kòm sakrifis bay zidòl moun peyi Kanaran yo t ap sèvi yo+.Peyi a te vin kontamine nan je Bondye akoz san moun inosan ki t ap koule yo. 39  Yo te vin sal nan je Bondye akoz aksyon yo te fè yo.Yo te mal aji, yo te montre yo pa fidèl avè m*+. 40  Se sa k fè Jewova te vin an kòlè anpil kont pèp li aE li te vin gen degoutans pou eritaj li a. 41  Li te lage yo nan men nasyon yo plizyè fwa+,E konsa moun ki te rayi yo te vin ap domine sou yo+. 42  Ènmi yo te toupizi yo,E yo te vin anba pouvwa* ènmi sa yo. 43  Bondye te delivre yo anpil fwa+,Men, yo te kontinye fè rebèl ak li, yo te kontinye dezobeyi l+.Yo te jwenn imilyasyon poutèt peche yo t ap fè yo+. 44  Men, lè Bondye te wè jan yo t ap soufri+,Lè l te tande rèl yo t ap fè nan pye l pou yo mande l sekou+, 45  Li te sonje alyans li te fè avèk yo a.Kè l te vin fè l mal pou yo* akoz gwo* lanmou fidèl li genyen an+. 46  Li te fè moun gen pitye pou yo,Tout moun ki te mennen yo ann egzil yo+. 47  Sove nou, o Jewova, Bondye nou an+,Rasanble nou, fè n soti nan mitan nasyon yo+Pou n ka di w mèsi, ou menm ki gen yon non ki sen,E pou nou ka pran plezi fè louwanj pou ou*+. 48  Se pou Jewova, Bondye Izrayèl la, jwenn louwanjPou tout tan gen tan+,E se pou tout pèp la di: “Amèn*!”Louwe Ja*!

Nòt anba paj

Oswa: “Alelouya”. “Ya” oswa “Ja” se non Jewova yon fason ki kout.
Oswa: “fè pèp ou a benefisye bonte w”.
Oswa: “fè lwanj ou”.
Oswa: “pa t konprann siyifikasyon”.
Oswa: “rete”.
Oswa: “e nanm yo”.
Oswa: “estati ki fèt ak metal yo fonn”.
Oswa: “te vin atache ak”.
Sa vle di sakrifis yo te ofri swa bay moun mouri swa bay dye ki pa gen vi.
Sa vle di: “Diskisyon”.
Oswa: “te aprann chemen yo”.
Oswa: “yo te aji tankou pwostitye nan adorasyon y ap ban mwen”.
Lit.: “men”.
Oswa: “Li te regrèt”.
Oswa: “anpil”.
Oswa: “pran plezi nan louwanj ou”.
Oswa: “Se konsa pou sa ye”.
Oswa: “Alelouya”. “Ya” oswa “Ja” se non Jewova yon fason ki kout.