Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Ezekyèl 16​:​1-63

SA K LADAN L

 • Lanmou Bondye gen pou Jerizalèm (1-63)

  • Bondye jwenn li tankou yon timoun ki abandone (1-7)

  • Bondye fè l bèl e li fè yon alyans avè l (8-14)

  • Li vin pa fidèl (15-34)

  • Bondye pini l poutèt li fè adiltè (35-43)

  • Bondye konpare l ak Samari ak Sodòm (44-58)

  • Bondye sonje alyans li te fè a (59-63)

16  Jewova pale avè m yon lòt fwa ankò, li di m:  “Pitit lòm, fè Jerizalèm konnen vye bagay l ap pratike yo+.  Se pou w di: ‘Men sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di Jerizalèm: “Se nan peyi Kanaran ou soti, se la w fèt. Papa w se yon Amorit+ e manman w se yon desandan Èt+.  Lè w t ap fèt la, nan jou w te fèt la, yo pa t koupe kòd lonbrik ou, yo pa t benyen w nan dlo pou yo pwòpte w, yo pa t fwote w ak sèl e yo pa t vlope w ak twal.  Pa gen okenn moun ki te gen pitye pou ou ase pou yo ta fè tout bagay sa yo pou ou. Pa gen okenn moun ki te gen konpasyon pou ou. Olye de sa, nan jou w te fèt la, yo te lage w nan savann nan paske yo te rayi w*.  “‘“Pandan mwen t ap pase, mwen te wè w k ap voye pye etan w te kouche nan pwòp san w e mwen te di: ‘Ou pap mouri!’ Wi, etan w te kouche nan pwòp san w lan, mwen te di w: ‘Ou pap mouri!’  Mwen te fè w vin anpil tankou plant k ap pouse nan savann. Ou te grandi, ou te devlope e w te vin ap met bèl bagay sou ou. Tete w te vin kanpe byen djanm, cheve w te pouse, men, ou te toutouni toujou, ou pa t gen okenn rad sou ou.”’  “‘Pandan mwen t ap pase e mwen te wè w la, mwen te remake ou te gran ase pou w renmen. Se sa k fè mwen te kouvri w ak rad* mwen+ pou moun pa wè ou toutouni, mwen te fè sèman e m te fè yon alyans avè w.’ Se sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di. ‘Ou te vin byen pa m.  Mete sou sa, mwen te lave w ak dlo, mwen te rense w pou m retire san ki te sou ou a e m te pase luil sou ou+. 10  Apre sa, mwen te met yon rad bwode sou ou, mwen te ba w bèl sandal ki fèt ak bon kui* e mwen te vlope w ak bon twal len. Mwen te abiye w ak rad ki koute chè. 11  Mwen te mete bèl bagay sou ou, mwen te mete braslè nan ponyèt ou e m te mete chèn nan kou w. 12  Mete sou sa, mwen te mete yon zanno nan nen w, mwen te mete zanno nan zòrèy ou ak yon bèl kouwòn sou tèt ou. 13  Ou te kontinye mete lò ak ajan sou ou, rad ou te fèt ak bon len ki koute chè, e w te gen yon rad ki bwode. Ou te manje bon farin, siwo myèl ak luil e ou te vin bèl anpil+, ou te kapab vin yon rèn.’” 14  “‘Nasyon yo te kòmanse ap tande pale de ou*+ tèlman ou te bèl. Ou pa t ka pi bèl pase sa paske mwen te mete glwa m sou ou+.’ Se sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di.” 15  “‘Men, ou te kòmanse ap pran tèt ou pou yon pakèt afè poutèt ou te bèl anpil+ e w te tounen yon pwostitye akoz nasyon yo te vin konnen w+. Ou te kouche ak nenpòt moun ki t ap pase+. Ou te lage kò w ba yo. 16  Ou te pran kèk nan rad ou yo e w te sèvi avèk yo pou w dekore kote ki wo ou konn fè adorasyon yo e se nan kote sa yo ou t ap fè pwostitisyon+. Bagay konsa pa t dwe fèt, non, se pa bagay ki te dwe janm fèt. 17  Mete sou sa, ou te pran bèl bijou* mwen te ba ou ki te fèt ak lò ak ajan yo e w te fè estati gason pou w fè pwostitisyon avèk yo+. 18  Ou te pran rad bwode w yo, ou kouvri yo* e ou ofri yo luil mwen an ak lansan m nan+. 19  Epitou, ou te ofri yo pen mwen te ba ou pou w manje a, ki te fèt ak bon farin, luil ak siwo myèl, kòm yon bagay ki bay bon sant+. Se sa w te fè.’ Se sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di.” 20  “‘Ou te pran pitit gason ak pitit fi ou te fè pou mwen yo+ e w te sakrifye yo bay zidòl+. Èske w pa ale twò lwen nan pwostitisyon w ap fè a? 21  Ou touye pitit mwen yo, ou boule* yo nan dife pou w ofri yo kòm sakrifis+. 22  Lè w t ap pratike tout vye bagay ou t ap pratike yo e w t ap fè pwostitisyon an, ou pa t sonje epòk ou te jèn nan, lè w te toutouni e w te san pwoteksyon, lè w t ap voye pye w etan w te kouche nan pwòp san w lan. 23  Se pou malè tonbe sou ou pou tout vye bagay ou fè yo+.’ Se sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di. 24  ‘Sou chak plas piblik, ou te bati yon kote pou w adore fo dye. 25  Ou te bati kote ki wo pou w fè adorasyon nan tout lari, nan espas ki pi byen parèt yo, e w te fè bote w tounen yon bagay ki bay degoutans akoz ou t ap ofri kò w* bay tout moun ki t ap pase+ e w pa t sispann fè pwostitisyon+. 26  Ou t ap fè pwostitisyon ak pitit gason Ejip yo+, vwazen w ki cho yo*. Ou te fè m fache anpil poutèt ou te lage kò w nan fè pwostitisyon. 27  Kounye a, m ap regle avè w, m ap retire nan kantite manje m ap ba ou+ e m ap lage w nan men fi ki rayi w yo+, pitit fi moun Filisti yo, ki te choke akoz vye bagay sal ou t ap fè yo+. 28  “‘Piske ou pa t satisfè, ou te lage kò w nan fè pwostitisyon ak pitit gason Asiri yo+. Men, ou pa t satisfè toujou, menm apre w te fin lage kò w nan fè pwostitisyon ak yo. 29  Se sa k fè ou t al fè pwostitisyon ak peyi komèsan yo* ansanm ak moun Kalde yo+. Menm apre sa, ou pa t satisfè toujou. 30  Kè w te malad* anpil* pandan w t ap fè tout bagay sa yo, pandan w t ap aji tankou yon pwostitye ki san wont+.’ Se sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di. 31  ‘Men, lè w te fè kote pou w adore fo dye yo nan tout lari, nan espas ki pi byen parèt yo ak sou chak plas piblik, ou pa t aji tankou yon pwostitye paske ou pa t aksepte pou yo peye w. 32  Ou se yon madan marye ki nan adiltè ki renmen etranje olye l renmen pwòp mari l+! 33  Nòmalman, se moun ki bay pwostitye yo kado+, men nan ka pa w se ou menm ki bay tout moun ki te anvi kouche avè w yo kado+. Ou ba yo lajan pou yo soti tout kote vin jwenn ou pou w ka kouche avèk yo+. 34  Ou pa menm jan ak lòt fi k ap fè pwostitisyon yo. Pa gen moun ki fè pwostitisyon menm jan avè w. Olye se moun yo ki peye w, se ou menm ki peye yo. Ou aji yon fason ki kontrè ak lòt pwostitye yo.’ 35  “Kidonk, ou menm pwostitye sa a+, tande sa Jewova di. 36  Men sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di: ‘Poutèt ou montre w cho depase limit, ou rete toutouni pandan w ap kouche ak mennaj ou yo, e poutèt tout zidòl ou yo ki bay degoutans*+, yon seri zidòl ou te menm ofri yo san pitit gason w yo+, 37  mwen menm, m ap rasanble tout mennaj ou te bay satisfaksyon yo, tout sa w te renmen yo ak tout sa w pa t renmen yo. M ap fè yo sot tout kote pou yo rasanble kont ou. M ap fè yo wè w toutouni, m ap mete w toutouni nèt devan yo+. 38  “‘M ap ba w pinisyon fi ki fè adiltè yo+ ak fi k ap fè san koule yo+ merite e san w ap koule akoz kòlè ak jalouzi+. 39  M ap lage w nan men yo e yo menm, y ap kraze kote ou fè pou w adore fo dye yo+. Y ap retire rad ou sou ou+, y ap pran bèl bijou w yo*+ e y ap kite w toutouni, san pwoteksyon. 40  Y ap fè yon foul moun vin atake w+, y ap kalonnen w ak kout wòch+, e y ap touye w ak epe yo+. 41  Y ap boule kay ou+ e y ap pini w devan je yon pakèt fi. M ap fè w sispann fè pwostitisyon+, w ap sispann peye moun pou sa. 42  Mwen pap an kòlè avè w ankò+, mwen pap fache avè w ankò+. M ap kalme, mwen pap fache ankò.’ 43  “‘Kòm ou pa t sonje lè w te jèn nan+, kòm ou te fè m fache poutèt ou t ap fè tout bagay sa yo, kounye a, m ap fè w peye pou sa w fè yo.’ Se sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di. ‘E w ap sispann fè bagay sal ou t ap fè yo ak move bagay ou t ap pratike yo. 44  “‘Gade! Men sa tout moun gen pou yo di sou ou: “Pitit fi a menm jan ak manman l+!” 45  Ou se pitit manman w. Li te meprize mari l ak pitit li. Ou se menm moun ak sè w yo. Yo te meprize mari yo ak pitit yo. Manman w se yon desandan Èt e papa w se yon Amorit+.’” 46  “‘Samari se gran sè w+ e li abite nan direksyon nò parapò avè w* ansanm ak pitit fi l yo*+. Sodòm se ti sè w e li abite nan direksyon sid parapò avè w*+ ansanm ak pitit fi l yo+. 47  Nonsèlman ou te mache nan menm chemen avèk yo e w te pratike menm bagay yo t ap pratike mwen rayi yo, men, ou pa t pran anpil tan pou w kòmanse ap fè plis vye bagay pase yo+. 48  Menm jan li klè mwen vivan, mwen fè sèman, Sodòm, sè w, ak pitit fi l yo pa t fè tout sa ou menm ak pitit fi w yo te fè yo.’ Se sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di. 49  ‘Gade, men ki peche Sodòm, sè w la, te fè: Li menm ak pitit fi l yo+ te gen ògèy+, e yo pa t ede moun ki t ap soufri ak moun ki te pòv+, alòske yo te gen yon pakèt manje+, yo te san pwoblèm e yo t ap viv trankil+. 50  Yo te kontinye gen ògèy+ e yo te kontinye pratike yon seri bagay mwen rayi devan je m+. Se sa k fè mwen te wè l nesesè pou m detwi yo+. 51  “‘Samari+ tou pa t fè menm mwatye nan peche w te fè yo. Ou te pratike plis bagay ki bay degoutans pase yo. Ou te tèlman ap pratike bagay ki bay degoutans, sè w yo te parèt pi jis pase w+. 52  Kounye a, se pou w pran imilyasyon. Paske, ou lakòz bagay sè w yo ap pratike yo parèt nòmal*. Poutèt ou te peche e ou te aji pi mal pase yo, yo pi jis pase w. Kounye a, se pou w wont, se pou w pran imilyasyon. Paske, ou fè sè w yo parèt jis.’ 53  “‘M ap rasanble moun yo genyen ki ann egzil yo, moun Sodòm ak pitit fi l yo genyen ki ann egzil yo, moun Samari ak pitit fi l yo genyen ki ann egzil yo, e m ap rasanble moun ou genyen ki ann egzil yo tou+. 54  Men, w ap pran imilyasyon. W ap santi w wont akoz ou fè yo santi yo pa fin twò mal pase sa. 55  Sè w yo, Sodòm ak pitit fi l yo, ap retounen vin jan yo te ye anvan an e Samari ak pitit fi l yo ap retounen vin jan yo te ye anvan an. Ou menm ansanm ak pitit fi pa w yo ap retounen vin jan nou te ye anvan an+. 56  Sodòm, sè w la, pa t merite pou w pale de li lè w t ap fè ògèy la, 57  anvan mechanste w te vin parèt aklè a+. Kounye a, pitit fi Siri yo ansanm ak vwazen l yo ap pale w mal e pitit fi Filisti yo+, ki toutotou w, montre yo pa gen respè pou ou. 58  W ap peye pou tout vye bagay sal ou te fè yo e pou tout bagay ki bay degoutans ou t ap pratike yo.’ Se sa Jewova di.” 59  “Paske, men sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di: ‘Kounye a, m ap fè w menm sa w te fè yo+. Paske, lefètke ou pa t respekte alyans mwen an, ou pa t respekte sèman ou te fè a+. 60  Men mwen menm, m ap sonje alyans mwen te fè avè w lè w te jèn nan e m ap fè yon alyans avè w pou toutan+. 61  W ap sonje jan w te aji e w ap santi w wont+ lè w resevwa sè w yo, ni sa k pi gran pase w yo, ni sa k pi piti pase w yo. M ap ba ou yo kòm pitit fi w, men se pa poutèt alyans ou te fè a.’ 62  “‘Mwen menm, m ap fè alyans pa m avèk ou e ou menm, w ap konnen mwen se Jewova. 63  Lè sa a, w ap sonje sa w te fè, men ou pap ka ouvri bouch ou tèlman w ap wont+ lè w wè m padone w malgre tout sa w te fè+.’ Se sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di.”

Nòt anba paj

Oswa: “rayi nanm ou”.
Oswa: “ak ke rad”.
Oswa: “ak po fòk”.
Lit.: “Non w te kòmanse gaye nan mitan nasyon yo”.
Oswa: “bagay”.
Anpalan de estati gason yo.
Lit.: “pase”.
Lit.: “t ap ouvri janm ou”.
Lit.: “vwazen w ki gen gwo chè yo”.
Lit.: “peyi Kanaran”.
Oswa: “fèb”.
Se kapab tou: “Se pa ti an kòlè mwen te an kòlè kont ou”.
Mo ebre yo itilize la a gen rapò petèt ak “poupou”, e yo itilize l pou bagay yo meprize.
Oswa: “bèl bagay ou yo”.
Lit.: “li abite sou bò goch ou”.
Petèt se de ti vil ki sou kont Samari yo y ap pale.
Lit.: “li abite sou bò dwat ou”.
Oswa: “ou pale an favè sè w yo”.