Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Detewonòm 32​:​1-52

SA K LADAN L

  • Chante Moyiz la (1-47)

    • Jewova se Mas Wòch la (4)

    • Izrayèl bliye Mas Wòch li a (18)

    • “Vanjans se pou mwen” (35)

    • “Nou menm nasyon yo, se pou nou rejwi avèk pèp li a” (43)

  • Moyiz ap mouri sou Mòn Nebo (48-52)

32  “Se pou syèl la koute sa m pral di a,E se pou tè a tande pawòl k ap soti nan bouch mwen yo.   Enstriksyon m yo ap tonbe tankou lapli,Pawòl mwen yo ap tankou lawouze,Y ap tankou yon ti farinay lapli sou yon gazonE y ap tankou gwo lapli k ap tonbe sou plant.   M ap fè moun konnen non Jewova+.M ap fè yo konnen jan Bondye nou an gran+!   Tout sa Mas Wòch la fè bon nèt+,Tout chemen l yo se jistis+.Se yon Bondye ki fidèl+, ki pa janm fè enjistis+,Se yon Bondye ki dwat e ki jis+.   Se yo menm ki mal aji+,Yo pa pitit li, se nan yo pwoblèm nan ye+.Yo se yon jenerasyon ki kwochi e ki kòwonpi+!   Èske se konsa pou nou aji ak Jewova+?Ala pèp sòt, ala pèp san konprann+!Èske se pa li ki Papa nou e ki fè nou egziste+?Èske se pa li menm ki fè nou vin yon nasyon?   Sonje tan lontan,Reflechi sou jenerasyon ki pase yo,Poze papa nou kesyon, e l a rakonte nou+,Poze ansyen nou yo kesyon, e y a enfòme nou.   Lè Sila a ki nan pi gwo pozisyon an t ap bay nasyon yo eritaj yo+,Lè li t ap separe pitit gason Adan yo*+,Li te bay chak pèp fwontyè pa l+Parapò ak kantite moun ki nan pèp Izrayèl la+.   Pèp Jewova a se byen pa l+,Jakòb se eritaj pa l+. 10  Li te jwenn li nan yon dezè+,Yon dezè ki pa gen anyen ladan l, kote bèt bwa ap fè bri+.Li te antoure l pou l te ka pwoteje l e li te pran swen l+.Li te pwoteje l tankou gla je l+. 11  Menm jan ak yon èg k ap montre pitit li vole,K ap plane anlè tèt pitit li yo,Ki ouvri zèl li, ki pran pitit li yoE ki pote yo sou zèl li+, 12  Jewova te kontinye dirije l*+ san èd pèsonn,E pa t gen okenn lòt dye avèk li+. 13  Li te fè l pase kote ki byen wo sou tè a+,Konsa li te ba l manje danre ki sot nan jaden yo+.Li te ba l siwo myèl ki soti nan wòchAk luil ki soti nan wòch silèks. 14  Li te ban nou bè ki fèt ak lèt bèf, li te ban nou lèt mouton ak lèt kabritAnsanm ak pi bon* mouton yo,Mal mouton nan peyi Bazan, bouk kabritAnsanm ak bon kalite ble+.Nou te bwè diven, diven ki fèt ak san* rezen. 15  Kou Jechouwoun* te vin gra, li te voye pye e li te rebele.Li te vin gra, li te vin foule e li te vin gwo+.Se sa k fè li te bliye Bondye ki te fè l la+E li te meprize Mas Wòch ki te sove l la. 16  Yo te fè Bondye vin an kòlè paske yo t al sèvi lòt dye+.Yo te fè l fache ak bagay yo t ap fè ki bay degoutans yo+. 17  Sakrifis yo te fè yo se pa t pou Bondye, se te pou demon+,Pou yon seri dye yo pa t konnen,Yon seri dye ki te fèk parèt,Yon seri dye zansèt yo pa t konnen. 18  Nou te bliye Mas Wòch+ ki te fè nou an,Nou pa t sonje Bondye ki te ban nou lavi a+. 19  Lè Jewova te wè sa, li te voye pitit gason l yo ak pitit fi l yo jete+Paske yo te fè l fache. 20  Se sa k fè li te di: ‘M ap vire do ba yo+Pou m wè sa k ap rive yo.Paske, yo se yon jenerasyon ki pa bon+,Yon seri pitit gason ki pa fidèl+. 21  Yo te fè m vin an kòlè* akoz yo t ap sèvi yon seri bagay ki pa dye+.Yo te fè m fache avèk zidòl ki san valè+.Se sa k fè m ap sèvi ak moun ki pa vo anyen+ pou m fè yo fè jalouziE m ap sèvi ak yon nasyon ki sòt pou m fè yo fache+. 22  Kòlè m limen tankou yon dife+,Yon dife k ap boule, ki ka rive byen fon nan Tonm*+,Yon dife ki pral boule latè ak tout sa ki sou liE ki pral boule fondasyon mòn yo. 23  M ap fè plis kalamite tonbe sou yo.M ap tire flèch mwen yo sou yo. 24  Y ap faya tèlman y ap grangou+.Y ap gen yon gwo lafyèv cho e yon gwo destriksyon ap vin sou yo+.M ap voye bèt pou mòde yo+,Ak sèpan* ki rale sou vant nan pousyè e ki gen pwazon nan bouch yo. 25  Lè yo deyò epe ap fini avèk yo+.Lè yo anndan, laperèz ap anvayi+Ni jèn gason, ni fi ki vyèj,Ni tibebe, ni granmoun ki gen cheve blan+. 26  Mwen te di: “M ap gaye yo nan peyi ki byen lwen,M ap fè tout moun bliye yo.” 27  Men, mwen te pè sa ènmi an ka panse+,Paske advèsè yo ka mal konprann sa k rive a+.Yo ka di: “Se ak fòs nou nou pote laviktwa sou yo+,Se pa Jewova ki fè sa.” 28  Izrayèl se yon nasyon ki pa gen bonsans*,Ki pa konprann anyen+. 29  Si yo te gen bon konprann+, yo ta reflechi sou sa+.Yo ta reflechi sou sa k ka rive yo+. 30  Ki jan yon sèl moun fè kapab kouri dèyè 1 000 moun?E ki jan de moun ka rive fè 10 000 moun kouri pou yo+?Se sèlman paske Mas Wòch yo a te vann yo+,Paske Jewova te lage yo. 31  (Mas wòch ènmi nou yo pa menm ak Mas Wòch pa nou an+,Menm yo menm yo konn sa+.) 32  Yo tankou pye rezen ki soti SodòmE ki soti nan jaden ki Gomò yo+.Rezen yo bay yo gen pwazonE grap rezen yo anmè+. 33  Diven yo bay yo tankou pwazon ki nan bouch sèpan,Tankou move pwazon ki nan bouch kobra. 34  Èske bagay sa yo pa byen sere nan depo m nan?Èske yo pa byen fèmen ladan l+? 35  Vanjans se pou mwen. Se mwen menm k ap fè moun peye pou sa yo fè+.Lè lè a rive, pye yo ap chape+,Paske, jou destriksyon yo a pa lwen,E sa k ap tann yo a pap pran tan pou l rive.’ 36  Paske, Jewova ap jije pèp li a+,Men, l ap gen pitye pou sèvitè l yo+,Lè l wè jan yo pèdi fòsE lè l wè se sèlman moun ki pa gen moun pou ede yo ak moun ki fèb yo ki rete. 37  Lè sa a, l ap di: ‘Kote dye yo t ap sèvi yo+,Mas wòch kote yo t al chèche refij yo, 38  Ki te konn manje grès bèt yo te konn ofri kòm sakrifis* yoE ki te konn bwè diven yo te konn bay kòm ofrann yo+?Se pou yo leve pou yo ede nou,Se pou yo pwoteje nou. 39  Gade, se mwen menm ki Bondye+,E pa gen okenn lòt dye eksepte mwen menm+.Mwen touye, mwen bay lavi+.Mwen frape moun+, mwen bay gerizon+.Pa gen moun ki ka delivre okenn moun ki anba men m+. 40  Mwen leve men m anlè,E mwen fè sèman: “Menm jan li klè mwen vivan pou toutan+”, 41  Depi m file epe m ki byen klere aE m prepare m pou jijman an+,M ap tire revanj sou advèsè m yo+,E m ap fè moun ki rayi m yo peye pou sa yo fè. 42  M ap fè flèch mwen yo sou ak san moun yo touye,Ak san moun ki prizonye.M ap fè epe m nan manje chèAk tèt chèf ènmi m yo.’ 43  Nou menm nasyon yo, se pou nou rejwi avèk pèp li a+,Paske l ap vanje san sèvitè l yo+.L ap fè advèsè l yo peye pou sa yo fè+E l ap netwaye peyi pèp li a.” 44  Konsa, Moyiz ak Oze*+, pitit gason Noun nan, te repete tout pawòl ki nan chante sa a pou pèp la te kapab tande l+. 45  Apre Moyiz te fin di pèp Izrayèl la tout pawòl sa yo, 46  li te di yo: “Se pou nou pran avètisman m ap ban nou jodi a oserye+, pou nou ka fè pitit nou yo konnen yo e pou yo ka byen suiv tout pawòl ki nan Lwa sa a+. 47  Pawòl sa a se pa pawòl ki pa gen enpòtans pou nou, paske lavi nou depann de li+. Grasa pawòl sa a, n ap kapab viv lontan nan peyi nou pral pran kòm byen pa nou pa lòtbò Rivyè Jouden an.” 48  Nan menm jou sa a, Jewova te pale ak Moyiz, li te di l: 49  “Monte sou Mòn Nebo+, mòn ki Abarim nan+, ki nan peyi Mowab e ki anfas Jeriko a pou w ka gade peyi Kanaran, peyi m ap bay Izrayelit yo kòm byen pa yo a+. 50  Se sou mòn ou pral monte a w ap mouri, e w pral menm kote ak moun ou yo* menm jan Arawon, frè w la, te mouri sou Mòn Ò+ e li t al menm kote ak moun li yo. 51  Paske, nan zafè dlo Meriba a+, nan Kadès, nan Dezè Zin nan, nou toule de te montre nou pa t fidèl devan m nan mitan pèp Izrayèl la e nou pa t ban m glwa devan pèp la+. 52  W ap wè peyi m ap bay pèp Izrayèl la delwen, men, ou pap antre ladan l+.”

Nòt anba paj

Se kapab tou: “separe lèzòm”.
Anpalan de Jakòb.
Lit.: “ak grès”.
Oswa: “ak ji”.
Sa vle di: “Moun ki dwat la”. Se yon tit yo te bay Izrayèl.
Oswa: “fè m fè jalouzi”.
Oswa: “Cheyòl”. Se tonm ki la pou moun ki mouri ale. Gade Lis mo yo esplike yo.
Oswa: “reptil”.
Se kapab tou: “pa koute konsèy”.
Oswa: “manje pi bon sakrifis”.
Non sa a se premye non Jozye te genyen. Oze se yon fòm kout pou Ochaya ki vle di: “Delivre grasa Ja; Ja bay delivrans”.
Se yon fason pou yo di li pral mouri.