Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Detewonòm 31​:​1-30

SA K LADAN L

  • Moyiz pral mouri (1-8)

  • Yo li Lalwa pou tout moun (9-13)

  • Bondye met Jozye dirije pèp la (14, 15)

  • Bondye anonse Izrayèl ap vin rebèl (16-30)

    • Yon chante pou anseye pèp Izrayèl la (19, 22, 30)

31  Apre sa, Moyiz soti al pale ak tout pèp Izrayèl la,  li di yo: “Kounye a, mwen gen 120 an+. Mwen pap kapab dirije nou* ankò paske Jewova te di m: ‘Ou pap travèse Rivyè Jouden an+.’  Se Jewova, Bondye nou an, k ap mache devan nou lè n ap travèse rivyè a. L ap elimine nasyon sa yo devan nou e n ap mete yo deyò nan peyi a+. Se Jozye k ap fè nou travèse Rivyè Jouden an+, jan Jewova te di sa a.  Jewova ap fè nasyon sa yo menm sa li te fè Siyon+ ak Òg+, wa Amorit yo, e menm sa li te fè peyi yo t ap dirije yo lè l te detwi yo a+.  Jewova ap bat yo pou nou, e nou dwe fè yo tout sa mwen di nou nan kòmandman mwen ban nou yo+.  Mete kouraj sou nou e mete kran sou nou+. Pinga nou pè yo e pinga nou tranble devan yo+ paske se Jewova, Bondye nou an, k ap mache avèk nou. Li pap ni kite nou ni abandone nou+.”  Apre sa, Moyiz rele Jozye e li di l devan tout pèp Izrayèl la: “Mete kouraj sou ou e mete kran sou ou+ paske se ou k ap mennen pèp la nan peyi Jewova te fè zansèt yo sèman l ap ba yo l la e se ou k ap bay pèp la peyi sa a kòm eritaj+.  Se Jewova k ap mache devan w. L ap toujou avèk ou+. Li pap ni kite w ni abandone w. Pinga w pè e pinga w panike+.”  Apre sa, Moyiz ekri Lwa sa a+, li remèt li bay Levit ki prèt yo k ap pote lach alyans Jewova a e li remèt li bay tout ansyen ki nan pèp Izrayèl la. 10  Men lòd Moyiz te ba yo: “Chak setan, nan moman ki fikse pou sa a, nan ane pou nou anile dèt yo+, pandan fèt Tonèl* yo+, 11  lè tout Izrayelit yo parèt devan Jewova+, Bondye nou an, kote li chwazi a, nou dwe li Lwa sa a pou tout pèp Izrayèl la tande l+. 12  Nou dwe rasanble tout pèp la+, ni gason, ni fi, ni timoun, ni etranje k ap viv anndan vil* nou yo, pou yo ka koute, pou yo ka aprann konnen Jewova, Bondye nou an, pou yo ka gen lakrentif pou li e pou yo ka byen suiv tout sa li mande nan Lwa sa a. 13  Si nou toujou fè sa nan peyi nou pral pran kòm byen pa nou an+ pa lòtbò Rivyè Jouden an, pitit yo ki pa konn Lwa sa a ap koute+ e y ap aprann gen lakrentif pou Jewova, Bondye nou an.” 14  Apre sa, Jewova di Moyiz: “Gade, jou pou w mouri a pa lwen rive+. Rele Jozye, epi al nan tant reyinyon an avèk li pou m ka mete l chèf nan plas ou+.” Vrèmanvre, Moyiz ak Jozye ale nan* tant reyinyon an. 15  Lè sa a, Jewova parèt nan tant reyinyon an nan yon nyaj ki gen fòm yon poto, e nyaj la te ret devan antre tant reyinyon an+. 16  Epi, Jewova di Moyiz: “Tande, ou pa lwen mouri*. Lè pèp sa a rive nan peyi yo prale a+, yo pral adore* fo dye ki nan peyi ki antoure peyi sa a. Y ap bliye m+ e yo pap respekte alyans mwen fè avèk yo a+. 17  Lè sa rive, m ap fache anpil kont yo+, m ap abandone yo+, m ap vire do ba yo+ jiskaske yo fin depafini nèt. Apre yon bann malè ak kalamite fin tonbe sou yo+, y ap di: ‘Se paske Bondye pa nan mitan nou ki fè tout malè sa yo rive nou+.’ 18  Men, m ap kache figi m pou yo lè sa a akoz tout mechanste y ap fè lè y al sèvi lòt dye yo+. 19  “Se pou nou ekri chante mwen pral ban nou an+ pou nou ka aprann Izrayelit yo li+. Fè yo aprann chante a* pou l ka fè pèp Izrayèl sonje avètisman m te ba yo+. 20  Lè m mennen yo nan peyi mwen te fè zansèt yo sèman m ap ba yo l la+, peyi kote lèt ak siwo myèl ap koule a+, kote yo pral manje vant plen e tout bagay ap mache byen pou yo*+, y ap vire do ban mwen pou y al sèvi lòt dye, y ap derespekte m e y ap vyole alyans mwen an+. 21  Lè anpil malè ak kalamite tonbe sou yo+, chante sa a ap fè yo sonje avètisman m te ba yo, (paske desandan yo pa dwe bliye chante sa a), paske m deja wè tandans yo genyen+ menm anvan m mennen yo nan peyi m te fè sèman m ap ba yo l la.” 22  Jou sa a, Moyiz te ekri chante a e li te fè Izrayelit yo aprann li. 23  Mete sou sa, Bondye te met Jozye+, pitit gason Noun nan, chèf nan plas li. Li te di l: “Mete kouraj sou ou e mete kran sou ou+ paske se ou k ap mennen Izrayelit yo nan peyi mwen te fè sèman m ap ba yo l la+. M ap toujou avèk ou.” 24  Kou Moyiz fin ekri tout pawòl ki nan Lwa sa a+, 25  men lòd li te bay Levit yo, k ap pote lach alyans Jewova a: 26  “Men liv Lalwa a+, pran li epi al mete l bò kote lach+ alyans Jewova, Bondye nou an. Se pou l rete la pou l sèvi kòm yon temwen kont nou. 27  Paske mwen byen konnen jan pèp sa a rebèl+, jan yo gen tèt di+. Si pandan m vivan an, yo deja ap fè rebèl ak Jewova konsa, lè m mouri menm, se pi rèd! 28  Fè tout ansyen ki nan tribi nou yo ak tout moun ki gen otorite nan mitan nou yo vin kote m pou m fè yo tande pawòl sa yo e pou m pran syèl la ak tè a sèvi m temwen kont yo+. 29  Paske mwen byen konnen apre m fin mouri, nou pap manke pa aji avèk mechanste+ e n ap sispann suiv chemen mwen te ban nou lòd pou nou suiv la. Kalamite gen pou tonbe sou nou+ san mank poutèt nou fè sa ki mal nan je Jewova e poutèt nou fè l fache akoz aksyon nou.” 30  Apre sa, Moyiz repete pawòl ki nan chante sa a nan zòrèy tout pèp Izrayèl la, depi nan kòmansman jiska lafen+.

Nòt anba paj

Lit.: “Mwen pap kapab soti epi antre”.
Oswa: “Abri yo te fè pou yon ti tan”.
Lit.: “potay”.
Oswa: “ale pran plas yo bò kot”.
Lit.: “pa lwen kouche bò kot zansèt ou yo”.
Oswa: “yo pral aji tankou pwostitye ak”.
Lit.: “Mete chante a nan bouch yo”.
Lit.: “e y ap vin gra”.