Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Dànyèl 4​:​1-37

SA K LADAN L

 • Wa Nebikadneza rekonèt se Bondye ki Wa (1-3)

 • Wa a wè yon pyebwa nan yon rèv (4-18)

  • Sèt tan dwe pase sou pyebwa yo koupe a (16)

  • Bondye se Chèf nan wayòm lèzòm nan (17)

 • Dànyèl esplike rèv la (19-27)

 • Rèv la reyalize an premye sou wa a (28-36)

  • Wa a pase sèt tan fou (32, 33)

 • Wa a fè louwanj pou Bondye k ap dirije nan syèl la (37)

4  “Mwen menm, wa Nebikadneza, men mesaj mwen voye bay tout pèp yo, tout nasyon yo ak tout gwoup moun ki pale lòt lang ki abite sou tout tè a: Mwen swete pou nou gen anpil lapè!  Mwen kontan fè nou konnen mirak ak mèvèy Bondye fè pou mwen, li menm ki nan pi gwo pozisyon an.  Se pa ti gwo mirak li fè yo gwo! Se pa ti pisans ki gen nan mèvèy li fè yo! Wayòm li an se yon wayòm ki la pou toutan e l ap dirije jenerasyon apre jenerasyon+.  “Mwen menm, Nebikadneza, mwen te byen alèz lakay mwen e zafè m t ap byen mache nan palè m nan.  Mwen te fè yon rèv ki te fè m pè. Pandan m te kouche sou kabann mwen, sa m te wè nan vizyon m te fè a te fè m pè anpil+.  Se sa k fè mwen te bay lòd pou yo mennen tout moun ki gen sajès nan Babilòn devan m pou yo te ka esplike m sa rèv la vle di+.  “Lè sa a, prèt ki majisyen yo, divinò yo, Kaldeyen yo* ak astwològ yo+ te antre kote m. Lè m te rakonte yo rèv la, yo pa t ka esplike m sa l vle di+.  Alafen, Dànyèl, yo te rele Bèltechaza a+, dapre non dye m ap sèvi a+, te antre kote m. Li te gen lespri dye ki sen yo sou li+. Mwen te rakonte l rèv la, mwen te di l:  “‘O Bèltechaza, ou menm ki chèf prèt ki majisyen yo+, mwen konnen byen ou gen lespri dye ki sen yo sou ou+ e pa gen sekrè ou pa ka devwale+. Se poutèt sa, esplike m sa m te wè nan rèv mwen an, epi di m sa yo vle di. 10  “‘Nan vizyon mwen te fè pandan m te sou kabann mwen, mwen te wè yon pyebwa+ nan mitan tè a. Li te wo anpil+. 11  Pyebwa a te grandi e li te vin djanm, tèt li te rive nan syèl la e moun te ka wè l nenpòt kote yo ye sou tè a. 12  Fèy li yo te bèl, li te bay anpil fwi, e te gen fwi ladan l pou tout moun ak tout bèt manje. Se anba l bèt ki nan savann yo t al chèche lonbray, se sou branch li zwazo k ap vole nan syèl la te rete, e tout moun ak tout bèt* t ap manje fwi li bay. 13  “‘Pandan m t ap fè vizyon sou kabann mwen, mwen te wè yon mesaje*, yon moun ki sen, ki desann sot nan syèl la+. 14  Li di byen fò: “Koupe pyebwa a+, koupe branch li yo, retire fèy li yo e gaye fwi l yo. Se pou bèt yo kouri sot anba l e se pou zwazo yo vole kite branch li yo. 15  Men, kite chouk la ak rasin li yo* nan tè a pami zèb ki nan savann nan, epi mete yon sèk ki fèt ak fè ak kuiv toutotou l. Se pou lawouze ki sot nan syèl la mouye l e se bò kot bèt ki nan savann pou l rete+. 16  Se pou yo chanje kè moun li genyen an pou yo ba l yon kè bèt e se pou sèt tan*+ pase sou li+. 17  Se dekrè mesaje* yo bay+, se mesaje ki sen yo ki anonse desizyon sa a pou moun k ap viv yo ka konnen se Sila a ki nan pi gwo pozisyon an ki Chèf nan wayòm lèzòm nan+ e li bay moun li vle l. Se moun ki pi ba nèt pami lèzòm nan li met dirije l.” 18  “‘Se rèv sa a, mwen menm, wa Nebikadneza, mwen te fè. Kounye a, ou menm Bèltechaza, esplike m sa l vle di, paske tout lòt moun ki gen sajès nan wayòm mwen an pa kapab esplike m sa l vle di+. Men, ou menm, ou kapab fè sa paske lespri dye ki sen yo sou ou.’ 19  “Lè sa a, Dànyèl, yo rele Bèltechaza a+, te santi l boulvèse pandan yon moman, e sa l t ap panse yo te kòmanse fè l pè. “Wa a te di l: ‘O Bèltechaza, pinga rèv la ak sa l vle di a fè w pè.’ “Bèltechaza reponn li: ‘O mèt mwen, se pou rèv sa a reyalize sou moun ki rayi w yo e se pou sa l vle di a rive ènmi w yo. 20  “‘Pyebwa ou te wè ki te grandi anpil la, ki te vin djanm nan, tèt li te rive jis nan syèl la e moun te ka wè l nenpòt kote yo ye sou tè a+, 21  pyebwa ki te gen bèl fèy ak anpil fwi, ki te gen manje pou tout moun ak tout bèt manje, bèt ki nan savann te konn ret anba l e zwazo k ap vole nan syèl la te konn rete sou branch li yo+, 22  se ou menm, o monwa. Paske, ou te vin gen anpil valè e ou te vin djanm, epi grandè w rive jis nan syèl la+ e w ap dirije jis nan dènye bout tè a+. 23  “‘Epi, wa a te wè yon mesaje*, yon moun ki sen+, ki desann sot nan syèl la, ki t ap di: “Koupe pyebwa a, epi detwi l. Men, kite chouk la ak rasin li yo* nan tè a, pami zèb ki nan savann nan, e met yon sèk ki fèt ak fè ak kuiv toutotou l. Se pou lawouze ki sot nan syèl la mouye l e se bò kot bèt ki nan savann pou l rete jiskaske sèt tan* pase sou li+.” 24  Monwa, se sa rèv la vle di, se yon dekrè Sila a ki nan pi gwo pozisyon an bay ki dwe reyalize sou ou, o monwa, mèt mwen. 25  Y ap retire w nan mitan moun, ou pral rete ansanm ak bèt bwa yo e y ap ba w zèb pou w manje tankou towo bèf. Lawouze ki sot nan syèl la ap mouye w+, sèt tan*+ ap pase sou ou+, jiskaske w rekonèt se Sila a ki nan pi gwo pozisyon an ki Chèf nan wayòm lèzòm nan e li bay moun li vle l+. 26  “‘Men, piske yo te di y ap kite chouk pyebwa a ak rasin li yo*+, w ap rejwenn wayòm ou an ankò lè w fin rekonèt se Bondye k ap dirije. 27  Se sa k fè, o monwa, aksepte konsèy m ap ba w la. Kite peche w ap fè yo, epi fè sa ki dwat. Pa fè mechanste e se pou w fè moun ki pòv yo mizèrikòd. Konsa, w ap ka kontinye gen anpil bagay e w ap ka viv anpè+.’” 28  Tout bagay sa yo te rive wa Nebikadneza. 29  Douz mwa apre, wa a t ap mache sou do palè Babilòn nan. 30  Wa a t ap di: “Èske sa a se pa gran Babilòn mwen fè a, yon kote pou wa rete, yon vil mwen bati ak fòs mwen ak pouvwa m, pou m ka fè wè glwa mwen genyen ak grandè m?” 31  Wa a potko menm fin pale, gen yon vwa ki sot nan syèl la ki di: “Koute, o wa Nebikadneza: ‘Ou pa gen wayòm nan ankò+ 32  e yo retire w nan mitan moun. Se ak bèt ki nan savann ou pral rete e y ap ba w zèb pou w manje tankou towo bèf, epi sèt tan* ap pase sou ou jiskaske w rekonèt se Sila a ki nan pi gwo pozisyon an ki Chèf nan wayòm lèzòm nan e li bay moun li vle l+.’” 33  Menm moman an, pawòl la reyalize sou Nebikadneza. Yo te retire l nan mitan moun e li te kòmanse manje zèb tankou towo bèf. Kò l te mouye ak lawouze ki sot nan syèl la, jiskaske cheve l te vin long tankou plim èg e zong li te vin tankou grif zwazo+. 34  “Lè tan sa yo fin pase+, mwen menm, Nebikadneza, mwen te leve je m gad syèl la e mwen te retounen nan bonsans mwen. Mwen te fè louwanj pou Sila a ki nan pi gwo pozisyon an, mwen te bay Sila a k ap viv pou toutan an glwa ak louwanj, paske l ap dirije pou tout tan gen tan, e wayòm li an ap la jenerasyon apre jenerasyon+. 35  Tout moun ki sou tè a pa anyen devan l, li fè sa l vle ak zanj yo ki nan syèl la ansanm ak moun ki sou tè a. Epi, pèsonn pa ka ni bloke l*+, ni mande l: ‘Ki sa w fè la a+?’ 36  “Lè sa a, mwen te retounen nan bonsans mwen, mwen te rejwenn glwa m te genyen nan wayòm mwen an e mwen te rejwenn grandè m ak frechè m ankò+. Moun ki nan gwo pozisyon nan wayòm mwen an ak moun ki enpòtan yo te fè gwo efò pou yo chèche pale avè m e mwen te vin retounen nan wayòm mwen an. Mwen te menm resevwa plis pouvwa toujou. 37  “Kounye a, mwen menm, Nebikadneza, m ap fè louwanj pou Wa syèl la+, m ap louwe l e m ap ba l glwa, paske tout sa l fè kòrèk, chemen l yo dwat+, e paske li kapab rabese moun ki gen ògèy+.”

Nòt anba paj

Se yon gwoup moun ki fò nan fè divinò ak nan astwoloji.
Lit.: “e tout chè”.
Lit.: “yon moun k ap veye”.
Oswa: “kite pakèt rasin yo”.
Oswa: “sèt ane”.
Lit.: “moun k ap veye”.
Lit.: “yon moun k ap veye”.
Oswa: “kite pakèt rasin yo”.
Oswa: “sèt ane”.
Oswa: “sèt ane”.
Oswa: “kite pakèt rasin pyebwa a”.
Oswa: “sèt ane”.
Oswa: “ni rete men l”.