Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Dànyèl 11​:​1-45

SA K LADAN L

 • Wa peyi Pès ak wa peyi Lagrès (1-4)

 • Wa sid la ak wa nò a (5-45)

  • Ap gen yon moun k ap fè moun peye taks (20)

  • Y ap kraze Gid alyans lan (22)

  • Y ap bay dye fòtrès yo glwa (38)

  • Wa sid la pral nan lit ak wa nò a (40)

  • Yon seri mesaj ki sot nan lès ak nan nò ap boulvèse moun (44)

11  “Kanta pou mwen, mwen te leve pou m ba l fòs e pou m ede l* nan premye ane rèy Dariyis+, moun peyi Medi a.  Sa m pral di w la a se laverite: “Gade! Gen twa lòt wa ki pral parèt* nan peyi Pès e gen yon katriyèm ki pral ranmase plis richès pase tout lòt yo. Epi, lè li vin gen plis pouvwa grasa richès li yo, l ap fè tout moun leve kont wayòm peyi Lagrès la+.  “Gen yon wa ki pisan ki pral parèt, l ap gen anpil pouvwa+ e l ap fè sa l vle.  Men, lè l fin gen anpil pouvwa, wayòm li an ap kraze e l ap gaye nan kat kwen tè a*+. Men, se pa desandan l yo* k ap resevwa wayòm li an e pèsonn pap gen pouvwa li te genyen an. Paske, y ap derasinen wayòm li an e y ap bay lòt moun li.  “Wa sid la, sa vle di youn nan chèf li genyen yo, ap vin gen anpil fòs. Men, gen yon lòt* k ap gen plis pouvwa pase l e l ap gen anpil pouvwa. L ap gen plis pouvwa pase l.  “Apre kèk ane, yo pral fè yon alyans, e pitit fi wa sid la pral vin jwenn wa nò a pou yo fè yon kontra*. Men, pitit fi a pap kenbe pouvwa li gen nan men l lan. Epi, wa a ap pèdi pouvwa l. Y ap fè ni pitit fi a, ni moun ki te leve l yo, ni papa l ansanm ak moun ki te fè l gen pouvwa nan epòk sa yo vin anba pouvwa lòt moun.  Gen yon moun ki soti nan rasin li k ap vin pran plas wa sid la. L ap vin nan direksyon lame a e li pral vin atake fòtrès wa nò a. L ap frape yo e l ap pot laviktwa sou yo.  Epi, li pral ann Ejip ak dye yo genyen yo, estati yo fè ak metal* yo, ak tout bagay ki gen valè yo genyen ki fèt ak ajan, ak lò ansanm ak moun li pran kòm prizonye yo. Pandan kèk ane, l ap ret lwen wa nò a  ki pral atake wayòm wa sid la. Apre sa, l ap retounen nan peyi l. 10  “Kanta pou pitit wa nò a genyen yo, y ap prepare yo pou y al nan lagè, y ap rasanble yon gwo lame. Youn nan yo ap* avanse san mank e l ap pote tout sa l jwenn ale tankou gwo dlo k ap desann. Men, l ap retounen kote l soti a e l ap fè lagè sou tout wout li jiskaske li rive nan fòtrès li. 11  “Epi, wa sid la ap vin fache anpil, l ap soti e li pral goumen avè l, sa vle di ak wa nò a. L ap rasanble yon gwo foul moun, men y ap lage foul moun nan nan men wa sa a. 12  Epi, y ap mennen foul moun nan ale. L ap vin gen ògèy nan kè l e l ap fè plizyè dizèn milye moun tonbe. Men, li pap jwi pouvwa l genyen an. 13  “Wa nò a ap retounen e l ap rasanble yon pi gwo foul moun pase premye a. Epi, apre kèk tan, apre kèk ane, san mank, l ap vini ak yon gwo lame ki gen tout sa l bezwen. 14  Nan tan sa yo, anpil moun pral leve kont wa sid la. “Y ap vini ak moun ki renmen vyolans* pami pèp ou a pou yo ka eseye fè yon vizyon reyalize. Men, yo pap reyisi. 15  “Epi, wa nò a ap vini, l ap ansèkle yon vil ki byen pwoteje e l ap pran vil la. Lame ki soti nan direksyon sid yo pap kanpe ankò, ni sòlda li genyen ki pi bon yo, e yo pap gen fòs pou yo goumen ankò. 16  Moun k ap vin atake l la ap fè sa l vle e pèsonn pap kenbe tèt avè l. L ap kanpe nan Bèl Peyi a+ e l ap gen pouvwa pou l kraze brize. 17  L ap deside* vini ak tout fòs wayòm li an e l ap fè yon akò ak wa sa a. L ap reyisi nan sa l ap fè. Y ap ba l pouvwa pou l detwi pitit fi medam yo. Epi, pitit fi sa a pap kanpe e li pap pou li ankò. 18  L ap vire dèyè pou l gade peyi ki bò dlo yo e l ap pran anpil ladan yo. Gen yon kòmandan ki pral fè l sispann fè radiyès. Konsa, radiyès li ap fini. L ap fè radiyès li a tounen kont li. 19  Apre sa, l* ap vire gad fòtrès peyi l la, l ap kilbite, l ap tonbe e yo pap jwenn li ankò. 20  “Men, gen yon moun ki pral vin nan plas li a k ap met yon moun pou fè moun peye taks* nan bèl wayòm nan, men y ap detwi l nan kèk jou, e se pa ni ak kòlè ni ak lagè y ap fè sa. 21  “Gen yon moun yo meprize k ap vin kanpe nan plas li a e yo pap ba l onè wa yo konn genyen an. L ap vin nan yon moman kote tout moun santi yo an sekirite* e l ap twonpe moun* pou l pran wayòm nan. 22  Epi, grasa li, y ap pot laviktwa sou lame ki tankou gwo dlo k ap desann nan e y ap kraze l. E y ap kraze Gid+ alyans lan tou+. 23  Piske yo fè yon alyans avè l, l ap chèche twonpe moun, l ap atake lòt moun e yon ti nasyon ap fè l vin gen anpil pouvwa. 24  Pandan yon moman kote tout moun santi yo an sekirite*, l ap vin nan zòn ki pi rich* nan tèritwa a pou l fè sa ni zansèt li yo ni zansèt papa l yo pa t fè. L ap pataje bagay li pran nan lagè yo avèk yo, ansanm ak yon pakèt lòt bagay li genyen. L ap fè konplo kont vil ki byen pwoteje yo, men se pou yon ti tan sèlman. 25  “L ap ranmase kouraj li pou l rasanble yon lame ki gwo anpil pou l al atake wa sid la, e wa sid la pral prepare yon lame ki gen yon pakèt sòlda vanyan pou l fè lagè avè l. Li pap kanpe, paske y ap fè konplo kont li. 26  Epi, se moun k ap manje bon manje l yo k ap lage l atè. “Y ap kraze* lame l la e y ap touye anpil nan sòlda l yo. 27  “De wa sa yo menm ap gen tandans fè sa ki mal nan kè yo, e youn ap bay lòt manti pandan yo chita sou menm tab. Men, anyen pap mache, paske lafen an ap rive nan lè ki fikse a+. 28  “Epi, wa nò a ap retounen nan peyi l ak yon pakèt machandiz e l ap kont alyans ki sakre a nan kè l. L ap reyisi nan sa l ap fè e l ap retounen nan peyi l. 29  “Nan tan ki fikse a, l ap retounen pou l vin atake tèritwa sid la. Men, lè sa a, bagay yo pap pase jan yo te pase anvan an, 30  paske bato ki sot Kitim yo+ ap vin atake l e y ap imilye l. “L ap retounen, l ap lage kondanasyon sou* alyans ki sakre a+ e l ap reyisi nan sa l ap fè. L ap retounen pou l gade moun k ap vire do bay alyans ki sakre a. 31  E lame l voye yo pral leve kanpe. Yo pap respekte kote ki sakre a+, sa vle di fòtrès la, e y ap fè yo sispann fè sakrifis yo konn fè chak jou* yo+. “E y ap mete bagay ki bay repiyans ki lakòz dezolasyon an nan plas li+. 32  “Wa nò a ap fè moun k ap fè sa ki mal ki pa respekte alyans lan vire do bay Bondye e l ap di pawòl dous pou l twonpe yo*. Men, pèp ki byen konnen Bondye l ap sèvi a ap vin pi djanm e l ap fè bon aksyon. 33  Epi, moun pami pèp la ki gen bon konprann yo+ ap ede anpil moun vin gen bon konprann. Pandan kèk jou, lòt moun ap fè yo kilbite anba kout epe, ak flanm dife, y ap fè yo vin prizonye e y ap dechèpiye yo. 34  Men, lè yo fin fè yo kilbite, gen moun k ap ede yo. Anpil moun ap vin jwenn yo ak pawòl pou twonpe yo*. 35  Y ap fè kèk nan moun ki gen bon konprann yo kilbite, pou yo ka netwaye yo e pou yo ka pirifye pèp la, pou fè l vin pwòp+ jiskaske lafen an rive. Paske, lafen an ap rive nan lè ki fikse a. 36  “Wa a pral fè sa l vle, l ap fè lwanj pou tèt li e l ap met tèt li pi wo pase tout dye. Epi, l ap di yon pakèt move pawòl kont Dye ki anlè tout lòt dye yo+. L ap reyisi nan sa l ap fè a jiskaske jijman Bondye a rive. Paske, sa Bondye deside a dwe fèt. 37  Li pap gen okenn respè pou Bondye zansèt li yo e li pap gen okenn respè pou sa medam yo renmen oubyen pou nenpòt lòt dye, e l ap mete tèt li pi wo pase tout moun. 38  Okontrè*, se dye fòtrès yo li pral bay glwa. L ap sèvi ak lò, ajan, pyè ki gen anpil valè ansanm ak bagay ki bèl anpil* pou l bay yon dye zansèt li yo pa t menm konnen glwa. 39  L ap met ansanm ak* yon fo dye pou l frape kote ki pi byen pwoteje yo. L ap fè moun ki gen respè pou li yo* jwenn anpil glwa e l ap mete yo dirije pami yon pakèt lòt moun. L ap separe* tèritwa bay moun ki peye l. 40  “Nan tan lafen an, wa sid la pral nan lit* ak wa nò a, e wa nò a ap fè anpil charyo, anpil moun ki sou cheval ak anpil bato vin sou wa sid la tankou yon tanpèt. L ap antre nan peyi yo e l ap pote tout sa l jwenn ale tankou gwo dlo k ap desann. 41  Mete sou sa, l ap antre nan Bèl Peyi a+ e l ap pot laviktwa sou anpil peyi. Men peyi k ap chape anba men l: Edòm, Mowab ak pati ki pi enpòtan nan peyi desandan Amon yo. 42  Epi, l ap kontinye lonje men l pou l atake peyi yo. Men, peyi Ejip pap chape. 43  L ap gen pouvwa sou trezò ki kache nan peyi Ejip yo, sou lò yo, ajan yo ak tout bon bagay* ki nan peyi a. Moun Libi yo ak moun Etyopi yo ap fè sa l di yo fè*. 44  “Men, gen yon seri mesaj k ap soti nan lès* ak nan nò k ap boulvèse l. L ap an kòlè anpil, l ap soti pou l elimine anpil moun e pou l detwi yo. 45  L ap monte tant li yo ki tankou tant wa* ant gwo lanmè a ak bèl mòn sakre a+. L ap avanse jis li peri, e pap gen pèsonn pou ede l.

Nòt anba paj

Oswa: “e pou m vin tankou yon fòtrès pou li”.
Oswa: “leve”.
Lit.: “kat van ki sot nan syèl la”.
Oswa: “pitit li yo”.
Sanble se wa nò a.
Oswa: “akò”.
Oswa: “estati ki fèt ak metal yo fonn”.
Lit.: “L ap”.
Oswa: “ak pitit dechèpiyè yo”.
Lit.: “L ap met fas li nan direksyon pou l”.
Sanble se wa nò a.
Oswa: “yon moun k ap fè moun travay”.
Se kapab tou: “L ap vini san avèti”.
Oswa: “l ap fè mannigans”.
Se kapab tou: “Pandan yon moman kote l pa avèti okenn moun”.
Lit.: “gra”.
Oswa: “inonde”.
Oswa: “l ap an kòlè kont”.
Oswa: “sakrifis yo kontinye fè”.
Oswa: “pawòl pou l flate yo; pawòl ki pa sensè”.
Oswa: “pawòl pou flate yo; pawòl ki pa sensè”.
Oswa: “Nan plas li”.
Oswa: “ki gen anpil valè”.
Oswa: “L ap jwenn èd nan men”.
Se kapab tou: “L ap fè nenpòt moun li rekonèt”.
Oswa: “distribye”.
Oswa: “pral toke kòn”.
Oswa: “tout bagay ki gen anpil valè”.
Oswa: “ap suiv li”.
Oswa: “nan direksyon solèy leve”.
Oswa: “ki tankou yon palè”.