Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

2 Wa 9​:​1-37

SA K LADAN L

  • Yo chwazi Jeyi kòm wa Izrayèl (1-13)

  • Jeyi touye Jeworam ak Ahazya (14-29)

  • Yo touye Jezabèl; chen manje chè l (30-37)

9  Men, apre sa, pwofèt Elize rele youn nan pwofèt yo e li di l: “Mare rad ou nan ren w, pran boutèy luil sa a, epi fè vit al avè l Ramòtgalaad+.  Lè w rive, chèche Jeyi+, pitit gason Jozafa, ki li menm se pitit gason Nimchi. Antre kote l ye a, fè l leve nan mitan frè l yo epi antre avèk li nan chanm ki pi anndan an.  Vide luil ki nan boutèy la sou tèt li epi di l: ‘Men sa Jewova di: “Mwen chwazi w pou w vin wa Izrayèl+.”’ Apre sa, ouvri pòt la epi al fè wout ou san pèdi tan.”  Se konsa sèvitè pwofèt la pran wout pou l al Ramòtgalaad.  Lè l rive, li wè chèf lame yo ki chita. Li di: “Chèf la, mwen gen yon mesaj pou ou.” Jeyi mande l: “Pou kiyès nan nou?” Sèvitè a di: “Pou ou, chèf la.”  Kidonk, Jeyi leve e li antre anndan kay la. Pandan yo anndan kay la, sèvitè a vide luil la sou tèt Jeyi epi li di l: “Men sa Jewova, Bondye Izrayèl la, di: ‘Mwen menm, Jewova, mwen chwazi w pou w vin wa sou Izrayèl, pèp mwen an+.  Se pou w elimine fanmi Ahab, mèt ou a. Mwen menm, Jewova, m ap fè vanjans pou san pwofèt yo, sèvitè m yo, e pou san tout lòt sèvitè m ki te pèdi lavi yo anba men Jezabèl+.  Tout fanmi Ahab yo gen pou yo peri. M ap touye tout gason* ki fanmi Ahab yo, menm sa ki pa gen moun pou ede yo e ki fèb ann Izrayèl yo+.  M ap fè fanmi Ahab yo vin menm jan ak fanmi Jewobowam+, pitit gason Nebat la, e menm jan ak fanmi Baacha+, pitit gason Ayija a. 10  Kanta pou Jezabèl, chen ap manje l nan moso tè ki Jizreyèl la+ e pèsonn pap antere l.’” Apre sa, li ouvri pòt la, li kouri l ale+. 11  Lè Jeyi retounen al jwenn lòt chèf yo ki nan lame wa a, yo mande l: “Tout bagay anfòm? Poukisa moun fou sa a te vin kote w?” Li reponn yo: “Nou konn ki jan li ye ak ki kalite pawòl li konn di.” 12  Men, yo di l: “Pa ban nou manti! Tanpri, di nou laverite.” Lè sa a, li di: “Li pale avè m e li di m: ‘Men sa Jewova di: “Mwen chwazi w pou w vin wa Izrayèl+.”’” 13  Lè yo tande sa, lapoula, yo pran rad yo, yo mete yo sou mach eskalye yo pou l monte sou yo+, yo sonnen kòn epi yo di: “Se Jeyi ki wa kounye a+!” 14  Annapre, Jeyi+, pitit gason Jozafa a, ki li menm se pitit gason Nimchi, fè konplo sou do Jeworam. Jeworam te ret ap veye nan Ramòtgalaad+ ansanm ak tout Izrayèl, akoz Azayèl+, wa Siri a. 15  Annapre, wa Jeworam tounen Jizreyèl+ pou l ka geri paske moun Siri yo te blese l lè l t ap batay ak Azayèl, wa Siri a+. Epi Jeyi di moun ki avè l yo: “Si nou* dakò, pa kite pèsonn sot nan vil la pou y al di sa nan Jizreyèl.” 16  Apre sa, Jeyi monte charyo l e l al Jizreyèl. Paske, Jeworam te nan vil la, li te kouche akoz li te blese, e Ahazya, wa Jida a, te desann vin wè l. 17  Pandan gad k ap veye a kanpe sou tèt fòtrès Jizreyèl la, li wè foul moun ki avèk Jeyi yo k ap pwoche. Menm moman an, li di: “Mwen wè yon foul moun.” Epi, Jeworam di: “Voye yon moun sou cheval al rankontre yo. Men sa pou l di yo: ‘Èske gen lapè?’” 18  Vrèmanvre, yo voye yon moun sou cheval al rankontre l. Moun nan di l: “Men sa wa a di: ‘Èske gen lapè?’” Men Jeyi di: “Sa w konn nan lapè? Pase dèyè m epi suiv mwen!” Apre sa, gad la di Jeworam: “Moun nan rive kote yo a, men li pa retounen.” 19  Kidonk, li voye yon dezyèm moun sou cheval. Lè l rive kote yo a, li di: “Men sa wa a di: ‘Èske gen lapè?’” Men Jeyi di l: “Sa w konn nan lapè? Pase dèyè m epi suiv mwen!” 20  Epi gad la di Jeworam: “Moun nan rive kote yo a, men li pa retounen, e jan m wè moun nan ap kondui charyo a sanble se Jeyi, pitit pitit gason* Nimchi a, paske li kondui tankou yon moun fou.” 21  Jeworam di: “Prepare charyo a!” Yo prepare charyo l la pou li e Jeworam, wa Izrayèl la, ak Ahazya+, wa Jida a, soti ansanm. Yo chak te soti nan charyo pa yo pou y al rankontre Jeyi. Yo te rankontre l nan moso tè Nabòt+, moun Jizreyèl la. 22  Kou Jeworam wè Jeyi, li di l: “Èske gen lapè Jeyi?” Men, Jeyi di l: “Èske ka gen lapè alòske Jezabèl+, manman w, lage kò l nan pwostitisyon ak maji+?” 23  Menm moman an, Jeworam vire charyo l la pou l sove, epi li di Ahazya: “Ahazya, yo trayi nou!” 24  Lè sa a, Jeyi pran yon flèch epi li tire Jeworam. Flèch la pase nan mitan do l epi li soti nan kè l. Epi, li tonbe nan charyo l la. 25  Apre sa, li di Bidka, sèvitè l la: “Ranmase l epi voye l nan moso tè Nabòt, moun Jizreyèl la+. Sonje mwen menm avè w nou t ap suiv Ahab, papa l, nan charyo nou lè Jewova te pale kont li a+: 26  ‘Men sa Jewova di: “Mwen te wè jan yo te touye Nabòt+ ak pitit gason l yo yè.” Jewova di: “Se konsa m ap ba ou sa w merite+ nan menm moso tè sa a.”’ Kounye a, pran kadav li, lage l nan moso tè a, jan Jewova te di sa a+.” 27  Lè Ahazya, wa Jida a+, wè sa k pase a, li pase nan yon wout ki te toupre yon gwo jaden e l chape poul li. (Annapre, Jeyi pati dèyè l epi li di: “Se pou nou touye l tou!” Se sa k fè, yo frape l nan charyo l la pandan l sou wout pou l al Gou, ki toupre Ibleyam+. Li kontinye kouri jis li rive Megido e se la l mouri. 28  Apre sa, sèvitè l yo pote kadav la Jerizalèm nan yon charyo e yo antere l nan tonm li bò kot zansèt li yo, nan Vil David la+. 29  Ahazya+ te vin wa nan Jida nan 11yèm ane rèy Jeworam, pitit gason Ahab.) 30  Lè Jeyi rive Jizreyèl+, Jezabèl+ aprann sa. Sa l fè, li met yon makiyaj nwa sou do je l, li fè yon bèl kwafi nan tèt li e l al bò fenèt la pou l gade anba. 31  Kou Jeyi rantre nan pòtay vil la, Jezabèl di l: “Èske tout bagay te mache byen pou Zimri, asasen ki te touye mèt li a+?” 32  Jeyi leve tèt li pou l gade nan direksyon fenèt la epi li di: “Ki moun ki avè m? Kiyès+?” Menm kote a, gen de oswa twa moun ki t ap travay nan palè a ki gade l anba a. 33  Li di yo: “Lage l anba!” Vrèmanvre, yo lage Jezabèl anba, e enpe nan san l vole sou mi an e sou cheval yo. Epi, Jeyi fè cheval li yo mache sou Jezabèl. 34  Apre sa, Jeyi antre, li manje, li bwè, epi li di: “Tanpri, pran fi madichon sa a, epi antere l. Se pitit fi yon wa li ye kanmenm+.” 35  Men, sèl sa yo te jwenn lè yo soti pou y al antere l se te zo tèt li, pye l, ak pla men l+. 36  Mesye yo retounen e yo di Jeyi sa. Lè sa a, li di yo: “Sa k fèt la reyalize sa Jewova te di+ pa mwayen Eli, sèvitè l la, moun Tichbe a. Bondye te di: ‘Chen ap manje chè Jezabèl nan moso tè ki Jizreyèl la+. 37  Kadav Jezabèl ap vin tankou fimye nan moso tè ki Jizreyèl la, yon fason pou pèsonn pa ka di: “Moun sa a se Jezabèl.”’”

Nòt anba paj

Lit.: “tout moun ki konn pipi nan mi”. Ann ebre, se yon fason yo pale de gason pou yo rabese yo.
Oswa: “nanm nou”.
Lit.: “pitit gason”.