Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

2 Wa 25​:​1-30

SA K LADAN L

  • Nebikadneza ansèkle Jerizalèm (1-7)

  • Yo detwi Jerizalèm ak tanp li an; dezyèm gwoup Juif yo mennen ann egzil yo (8-21)

  • Yo met Gedalya gouvènè (22-24)

  • Yo touye Gedalya; moun yo kouri al ann Ejip (25, 26)

  • Yo retire Jewoyakin nan prizon nan Babilòn (27-30)

25  Nan nevyèm ane rèy Sedesyas la, nan dizyèm mwa a, nan dizyèm jou nan mwa a, Nebikadneza, wa Babilòn nan+, te vini ak tout lame l la pou yo atake Jerizalèm+. Yo te monte kan yo devan l e yo te fè yon miray toutotou l+.  Yo te ansèkle vil la rive jis nan 11yèm ane rèy wa Sedesyas la.  Nan nevyèm jou nan katriyèm mwa a+, te vin gen yon gwo grangou nan vil la. Moun nan peyi a pa t ka jwenn manje pou yo manje+.  Yo kraze yon pati nan miray vil la+, e se konsa tout sòlda yo te sove nan nuit. Yo te pase nan pòtay ki nan mitan de miray ki te toupre jaden wa a pandan moun Kalde yo te ansèkle vil la toujou. E wa a te pran wout ki mennen Araba a+.  Men, lame moun Kalde yo te kouri dèyè l e yo te rive pran l nan dezè Jeriko a. Tout sòlda ki te avè l yo te gaye, yo te sove kite l.  Yo pran wa a+, yo mennen l bay wa Babilòn nan nan Ribla, e yo jije l pou yo ba l santans li.  Yo touye pitit gason Sedesyas yo devan je l. Apre sa, Nebikadneza pete je Sedesyas, li mare l ak chenn an kuiv, epi li mennen l Babilòn+.  Nan senkyèm mwa a, nan setyèm jou nan mwa a, sa vle di, nan 19yèm ane rèy Nebikadneza, wa Babilòn nan, Nebouzaradan+, chèf gad yo, sèvitè wa Babilòn nan, vin Jerizalèm+.  Li boule kay Jewova a+, kay* wa a+ ak tout lòt kay ki nan Jerizalèm yo+. Li boule kay tout moun nan vil la ki te gen gwo pozisyon yo+. 10  Apre sa, lame moun Kalde yo ki te avèk chèf gad yo kraze miray ki antoure Jerizalèm yo+. 11  Nebouzaradan, chèf gad yo, mennen tout moun ki te rete nan vil la ann egzil ansanm ak moun ki t al rann tèt yo bay wa Babilòn nan, ak tout rès moun nan pèp la+. 12  Men, chèf gad yo te kite kèk nan moun ki te pi pòv yo nan peyi a pou yo travay nan jaden rezen e pou yo fè travo fòse+. 13  Moun Kalde yo te kraze poto an kuiv+ ki te nan kay Jewova a, yo te kraze charyo yo+ ak gwo basen an kuiv ki te nan kay Jewova a+, epi yo pote kuiv yo te jwenn nan Babilòn+. 14  Mete sou sa, yo te pran bokit pou mete sann yo*, pèl yo, zouti pou etenn mèch lanp yo, koup yo ak tout lòt veso an kuiv yo te konn itilize nan tanp lan. 15  Chèf gad yo te pran veso pou met chabon dife yo ak bòl yo, ki te fèt ak bon lò+ e ak ajan+. 16  Kanta pou de poto yo, gwo basen an ak tout charyo Salomon te fè pou kay Jewova a, yo pa t ka peze kantite kuiv ki te ladan yo tèlman l te anpil+. 17  Toude poto yo te mezire 18 koude* wotè+, e tèt poto espesyal ki te sou poto yo te fèt an kuiv. Chak tèt poto te mezire twa koude wotè, e filè ki te nan tèt poto yo ak ranje grenad ki te toutotou tèt poto espesyal yo te fèt an kuiv tou+. Dezyèm poto a ak filè ki toutotou tèt poto espesyal la te menm jan ak premye poto a. 18  Mete sou sa, chèf gad yo te pran Seraya+, prèt an chèf la, Sofoni+, adjwen prèt an chèf la ak twa moun ki te konn veye pòtay yo+. 19  Epitou, li te pran yon moun ki gen gwo pozisyon nan vil la e ki t ap kòmande sòlda yo, ansanm ak senk moun nan vil la ki te pwòch wa a, sekretè chèf lame a, ki te responsab pou l pran moun nan lame a, ak 60 mesye pami moun peyi a ki te nan vil la. 20  Nebouzaradan+, chèf gad yo, pran yo e li mennen yo Ribla bay wa Babilòn nan+. 21  Wa Babilòn nan touye yo Ribla, nan Amat+. Se konsa yo te fè moun Jida yo kite peyi yo a pou y al ann egzil+. 22  Nebikadneza, wa Babilòn nan, te mete Gedalya+, pitit gason Ayikam+, ki li menm te pitit gason Chafan+, alatèt moun li te kite nan peyi Jida yo+. 23  Lè tout chèf nan lame a ak sòlda ki te souzòd yo tande wa Babilòn nan mete Gedalya alatèt tout moun Jida yo, y al kot Gedalya nan Mispa san pèdi tan. Moun ki t al kote l yo se te Izmayèl, pitit gason Netànya; Jowanan, pitit gason Kareya; Seraya, pitit gason Tanoumèt, moun Netofa, ak Jayazànya, pitit gason moun Maakat la, ansanm ak tout mesye ki te avèk yo+. 24  Gedalya te fè sèman bay ni yo menm ni mesye ki te avèk yo, li te di yo: “Nou pa bezwen pè vin sèvitè moun Kalde yo. Nou mèt ret nan peyi a epi sèvi wa Babilòn nan, tout bagay ap mache byen pou nou+.” 25  Nan setyèm mwa a, Izmayèl+, pitit gason Netànya, ki li menm se pitit gason Elichama, yon desandan wa*, te vin kot Gedalya ansanm ak dis lòt gason. Yo touye Gedalya nan Mispa, ansanm ak Juif ak moun Kalde ki te ansanm avèk li yo+. 26  Apre sa, tout pèp la nèt, san wete chèf nan lame yo, te leve al ann Ejip+, paske yo te pè moun Kalde yo+. 27  Nan 37yèm ane Jewoyakin, wa Jida a+, te ann egzil la, nan 12yèm mwa a, nan 27yèm jou nan mwa a, nan ane Evilmewodak te vin wa Babilòn nan, Evilmewodak te fè lage* Jewoyakin, wa Jida a. Li te retire l nan prizon an+. 28  Li te byen pale ak Jewoyakin e li te onore l plis pase lòt wa* ki te avè l Babilòn yo. 29  Se konsa, Jewoyakin te retire rad prizonye ki te sou li a e li te manje sou tab wa a chak jou, pandan tout rès vi l. 30  Chak jou, wa a te konn ba l manje pou l manje. Li te fè sa pandan tout rès vi Jewoyakin.

Nòt anba paj

Oswa: “palè”.
Oswa: “sann ki gra yo”. Sa vle di sann ki gen grès sakrifis yo te fè yo.
Yon koude egal 44,5 sm (17,5 pous). Gade Apendis B14.
Lit.: “semans wayòm nan”.
Lit.: “te leve tèt”.
Lit.: “li te ba l yon twòn ki te anlè twòn lòt wa”.