Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

2 Wa 23​:​1-37

SA K LADAN L

  • Refòm Jozyas la (1-20)

  • Yo fete fèt Pak la (21-23)

  • Lòt refòm Jozyas fè (24-27)

  • Lanmò Jozyas (28-30)

  • Jewoyakaz vin wa Jida (31-33)

  • Jewoyakim vin wa Jida (34-37)

23  Annapre, wa a fè rele tout ansyen ki nan Jida ak nan Jerizalèm yo+.  Epi, wa a monte nan kay Jewova a ansanm ak tout mesye Jida yo, tout moun k ap viv Jerizalèm yo, prèt yo, pwofèt yo, wi, tout pèp la, ni granmoun ni timoun. Li li tout pawòl ki nan liv+ alyans lan+ pou yo, liv yo te jwenn nan kay Jewova a+.  Wa a te kanpe bò kot poto a e li fè yon alyans* ak Jewova+. Li fè konnen l ap sèvi Jewova, l ap suiv kòmandman l yo, rapèl li yo ak lwa l yo ak tout kè l ak tout nanm* li e l ap obeyi pawòl ki nan alyans ki ekri nan liv sa a. Tout moun yo te dakò ak alyans li te fè a+.  Apre sa, wa a bay Ilkya+, gran prèt la, lòt prèt yo ak moun k ap veye pòt yo lòd pou yo soti nan tanp Jewova a ak tout veso yo te fè pou Baal yo, pou poto sakre ki fèt an bwa a*+ e pou tout bagay ki nan syèl la. Apre sa, li boule yo pa deyò vil Jerizalèm, sou pant ki nan Vale Kidwon yo e li pote sann yo Betèl+.  Li mete tout prèt k ap sèvi fo dye yo deyò, prèt wa Jida yo te konn bay boule sakrifis nan kote ki wo yo te konn fè adorasyon nan vil Jida yo ak nan zòn ki toupre Jerizalèm yo. Mete sou sa, depi se moun ki te konn boule sakrifis pou Baal, pou solèy la, pou lalin nan, pou gwoup zetwal ki fòme siy zodyak yo e pou tout lòt bagay ki nan syèl la+, li te met tout deyò.  Li pran poto sakre ki fèt an bwa*+ ki nan kay Jewova a l al avè l pa deyò vil Jerizalèm, nan Vale Kidwon, epi li boule l+, li fè l tounen pousyè. Apre sa, li vide pousyè a nan simityè pèp la+.  Mete sou sa, li kraze tanp yo te fè nan kay Jewova a, kote gason te konn ap kouche ak gason+ e kote yon seri medam t ap tise twal tant pou ti tant yo te konn fè pou poto sakre ki fèt an bwa a*.  Apre sa, li fè tout prèt yo kite vil Jida yo e li fè yo pa ka itilize kote ki wo yo te konn fè adorasyon e yo te konn boule sakrifis yo, soti Geba+ rive Beyècheba+. Epitou, li kraze kote ki wo yo te konn fè adorasyon ki te devan pòtay Jozye a, chèf vil la, ki te sou bò goch lè yon moun ap antre nan pòtay vil la.  Prèt ki te konn sèvi kote ki wo yo fè adorasyon yo pa t konn prezante ofrann sou lotèl Jewova a nan Jerizalèm+. Men, yo te konn manje pen san ledven yo ak lòt prèt yo. 10  Mete sou sa, wa a te fè yo pa t ka itilize Tofèt+, yon kote moun yo te konn fè adorasyon nan Vale pitit gason Inon an*+, pou pèsonn pa t ka boule* pitit gason l ak pitit fi l nan dife pou Molèk+ ankò. 11  Li pa t kite cheval wa Jida yo te met apa pou* solèy la pase nan chanm* Natanmelèk la, yon moun ki t ap travay ak wa a, pou yo antre nan kay Jewova a. Chanm nan te sou galri yo. Epi, li te boule charyo solèy+ yo. 12  Wa a te kraze lotèl wa Jida yo te fè sou tèt kay+ Ahaz la tou e li te kraze lotèl Manase te fè nan de lakou ki nan kay Jewova a+. Li kraze yo e li gaye pousyè a nan Vale Kidwon. 13  Wa a te fè moun pa ka adore ankò nan kote ki wo moun yo te konn fè adorasyon ki nan antre Jerizalèm nan, nan direksyon sid* Mòn Destriksyon* an. Se Salomon, wa Izrayèl la, ki te bati kote sa yo pou Achtorèt, yon deyès ki bay degoutans moun Sidon yo t ap sèvi, pou Kemòch, yon dye ki bay degoutans moun Mowab yo t ap sèvi, e pou Milkòm+, yon dye ki bay degoutans desandan Amon yo t ap sèvi+. 14  Li te kraze poto sakre ki fèt an wòch yo, li te koupe poto sakre ki fèt an bwa yo*+ e li te plen kote yo te ye yo ak zosman moun. 15  Mete sou sa, li te kraze lotèl ki Betèl la ak kote ki wo pou yo fè adorasyon Jewobowam, pitit gason Nebat la, te konstwi ki te fè Izrayèl peche a+. Apre l fin kraze lotèl sa a ak kote ki wo pou yo fè adorasyon an, li boule kote ki wo pou yo fè adorasyon an, li fè l fè pousyè e li boule poto sakre ki fèt an bwa a*+. 16  Lè Jozyas vire, li wè tonm ki te sou mòn nan. Li fè yo pran zosman moun yo nan tonm yo e li boule yo sou lotèl la pou l fè yo pa ka ofri sakrifis sou li ankò, jan Jewova, vrè Dye a, te anonse sa t ap fèt pa mwayen sèvitè l la+. 17  Apre sa, li di: “Ki tonm sa a mwen wè lòtbò a?” Mesye yo nan vil la di l: “Se tonm sèvitè vrè Dye a ki te sot Jida a+, ki te anonse sa w sot fè lotèl ki Betèl la.” 18  Lè sa a, li di: “Kite l. Pa kite pèsonn pran zosman l yo.” Se sa k fè yo pa t pran zosman l yo ansanm ak zosman pwofèt ki te sot Samari a+. 19  Jozyas te kraze tout kay kote moun yo te konn fè adorasyon nan kote ki wo ki te nan vil Samari yo+, kay wa Izrayèl yo te bati pou yo fè Bondye fache yo. Li te fè menm sa li te fè nan Betèl la+. 20  Tout prèt ki te konn sèvi kote ki wo ki te Samari yo, li te sakrifye yo sou lotèl yo e li te boule zosman moun sou lotèl yo+. Lè l fini, li tounen Jerizalèm. 21  Apre sa, men ki lòd wa a bay tout moun yo: “Se pou nou fete fèt Pak la+ pou Jewova, Bondye nou an, jan sa ekri nan liv alyans lan+.” 22  Yo pa t janm fete yon fèt Pak konsa ni depi lè te gen jij nan peyi Izrayèl, ni nan epòk wa Izrayèl yo ak wa Jida yo+. 23  Se nan 18yèm ane rèy Jozyas, wa Jida a, yo te fete fèt Pak sa a pou Jewova nan Jerizalèm. 24  Mete sou sa, Jozyas te retire moun ki konn chèche pale ak mò yo nan peyi a, divinò yo+, estati terafim yo*+, zidòl ki bay degoutans yo*, ak tout lòt bagay ki bay degoutans ki te gen nan Jida ak Jerizalèm yo pou l te ka obeyi tout lwa+ ki te ekri nan liv Ilkya, prèt la, te jwenn nan kay Jewova a+. 25  Pa t gen okenn wa anvan l ki te tankou l, ki te retounen vin jwenn Jewova ak tout kè l, ak tout nanm* li+ e ak tout fòs li, ki te suiv tout Lwa Moyiz la jan li te fè l la. Ni pa t gen pèsonn tankou l apre l. 26  Malgre sa, Jewova te toujou an kòlè anpil kont Jida e kòlè l pa t desann akoz tout move bagay Manase te fè pou l fè l fache yo+. 27  Jewova te di: “M ap retire Jida devan je m+ menm jan m te retire Izrayèl devan je m nan+. M ap abandone Jerizalèm, vil mwen te chwazi a, e m ap abandone kay sa a mwen te di: ‘Se la non m ap ye’ a+.” 28  Kanta pou rès bagay ki gen rapò ak Jozyas yo, tout sa l te fè yo, èske yo pa t ekri bagay sa yo nan liv yo te konn ekri evènman ki te pase nan epòk wa Jida yo? 29  Nan epòk Jozyas t ap dirije a, Farawon Neko, wa peyi Ejip, te monte pou l te ka fè lagè ak wa Asiri a bò Rivyè Efrat. Wa Jozyas te soti pou l ka batay avè l. Men, lè Neko te wè l Megido+, li touye l. 30  Sèvitè l yo te pran kadav li, yo mete l nan yon charyo epi yo pote l sot Megido al Jerizalèm. Epi, yo antere l nan tonm li. Apre sa, moun yo nan peyi a pran Jewoyakaz, pitit gason Jozyas, yo vide luil sou tèt li e yo mete l wa nan plas papa l+. 31  Jewoyakaz+ te gen 23 an lè l te vin wa e li te dirije pandan twa mwa detan l Jerizalèm. Manman l te rele Amoutal+ e se te pitit fi Jeremi, moun Libna. 32  Jewoyakaz te kòmanse fè sa ki mal nan je Jewova, li te fè menm bagay zansèt li yo te fè yo+. 33  Farawon Neko+ te mete l nan prizon Ribla+, nan Amat, pou l pa t dirije nan Jerizalèm ankò. Apre sa, li te fè peyi a bay 100 talan* ajan ak yon talan lò kòm taks+. 34  Mete sou sa, Farawon Neko te mete Elyakim, pitit gason Jozyas, wa nan plas Jozyas, papa l, epi li chanje non l, li rele l Jewoyakim. Apre sa, li mennen Jewoyakaz ann Ejip+ e se la li mouri finalman+. 35  Jewoyakim te bay Farawon ajan an ak lò a. Men, se moun nan peyi a li te fè peye yon taks pou l te ka bay Farawon kantite ajan li te mande a. Li te fòse chak moun nan peyi a bay yon kantite ajan ak yon kantite lò pou l bay Farawon Neko. 36  Jewoyakim+ te gen 25 an lè l te vin wa e li te dirije pandan 11 an detan l Jerizalèm+. Manman l te rele Zebida e se te pitit fi Pedaya, moun Wouma. 37  Li te kontinye fè sa ki mal nan je Jewova+, li te fè menm bagay zansèt li yo te fè yo+.

Nòt anba paj

Oswa: “li refè alyans lan”.
Gade “Jeyèn” nan Lis mo yo esplike yo.
Lit.: “pase”.
Lit.: “wa Jida yo te bay”.
Oswa: “salamanje”.
Lit.: “adwat”, anpalan de direksyon sid, lè yon moun mete fas li nan direksyon lès.
Anpalan de Mòn Oliv, sitou pati ki nan pwent sid la yo rele Mòn Kòlè tou.
Oswa: “dye fanmi yo; zidòl yo”.
Mo ebre yo itilize la a gen rapò petèt ak “poupou”, e yo itilize l pou bagay yo meprize.
Yon talan egal 34,2 kg. Gade Apendis B14.