Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

2 Kwonik 35​:​1-27

SA K LADAN L

  • Jozyas òganize yon gwo fèt Pak (1-19)

  • Neko, yon Farawon, touye Jozyas (20-27)

35  Apre sa, Jozyas te selebre fèt Pak la+ pou Jewova nan Jerizalèm, e yo te touye sakrifis pou Pak la+ nan 14yèm jou nan premye mwa a+.  Li te rebay prèt yo travay yo gen pou yo fè e li te ankouraje yo kontinye fè sèvis yo nan kay Jewova a+.  Apre sa, men sa li di Levit yo, moun k ap anseye tout moun ann Izrayèl yo+, moun ki apa pou Jewova yo: “Mete Lach sakre a nan kay Salomon, pitit gason David, wa Izrayèl la, te konstwi a+. Nou pa dwe pote l sou zepòl nou ankò+. Kounye a, se pou nou sèvi Jewova, Bondye nou an, e se pou nou sèvi Izrayèl, pèp li a.  Apre sa, prepare nou pou nou fè sèvis nou, selon fanmi nou, selon gwoup nou ladan l lan, selon sa David+, wa Izrayèl la, ak Salomon, pitit li, te ekri yo+.  Se pou nou kanpe nan kote ki sakre a selon gwoup nou ladan l lan, n ap kanpe yon fason pou chak fanmi nan pèp la gen yon pati nan fanmi yon Levit k ap ede l.  Apre sa, touye bèt nou te gen pou nou touye kòm sakrifis pou Pak la+, pirifye tèt nou, epi fè preparasyon pou frè nou yo yon fason pou yo ka obeyi sa Jewova te di pa mwayen Moyiz la.”  Jozyas te bay yon pakèt ti mal mouton ak ti bouk kabrit pou rès pèp la, li te bay yo kòm sakrifis pou Pak la pou tout moun ki te la yo. Antou li te bay 30 000 ti mouton ak ti kabrit ak 3 000 bèf pami bèt li te genyen yo+.  Chèf li yo tou te bay yon ofrann pou pèp la, pou prèt yo ak Levit yo. Se kè yo ki te pouse yo fè ofrann sa a. Ilkya+, Zakari ak Jeyèl, ki te chèf nan kay vrè Dye a, te bay prèt yo 2 600 ti mouton ak ti kabrit kòm sakrifis pou Pak la ak 300 bèf.  Konànya ak frè l yo, anpalan de Chemaya ak Netanèl ansanm ak Achabya, Jeyiyèl ak Jozabad, chèf Levit yo, te bay Levit yo 5 000 ti mouton ak ti kabrit pou yo ofri kòm sakrifis pou Pak la ak 500 bèf. 10  Yo te fè preparasyon pou fèt la. Prèt yo te kanpe nan plas yo e Levit yo te kanpe selon gwoup yo te ladan l lan+, jan wa a te bay lòd pou sa fèt la. 11  Apre sa, yo touye bèt yo te ofri kòm sakrifis pou Pak yo+, e prèt yo te wouze lotèl la ak san bèt Levit yo te ba yo a+. Pandan tan sa a, Levit yo yo menm t ap kòche bèt yo+. 12  Mete sou sa, yo te prepare bèt yo t apral ofri kòm sakrifis yo boule nèt yo yon fason pou yo te ka distribye yo bay lòt moun ki te la yo, ki te reyini selon fanmi yo, yon fason pou yo te ka prezante bèt yo bay Jewova jan sa ekri nan liv Moyiz la. Yo te fè menm bagay la pou bèf yo. 13  Apre sa, yo te kuit* ofrann yo te bay pou fèt Pak la sou dife jan yo abitye fè sa+, epi yo kuit ofrann sakre yo nan chodyè, nan gwo bonm ak nan kaswòl. Epi, yo pote yo bay tout rès pèp la san pèdi tan. 14  Apre sa, yo te prepare sakrifis pou Pak la pou tèt yo e pou prèt yo, paske prèt yo, desandan Arawon yo, t ap ofri sakrifis yo boule nèt yo ak moso grès yo rive jis nan aswè. Vrèmanvre, Levit yo te prepare sakrifis Pak la pou yo menm e pou prèt yo, desandan Arawon yo. 15  Chantè yo, pitit gason Asaf yo+, te nan plas yo dapre lòd David+, Asaf+, Eman ak Jedoutoun+, mesye ki te konn fè wa a konnen vizyon Bondye yo, te bay yo. Mesye ki t ap veye pòtay yo te nan plas yo nan pòtay yo+. Yo pa t bezwen kite sèvis yo t ap fè a paske lòt Levit yo te prepare sakrifis pou Pak la pou yo. 16  Kidonk, jou sa a yo te fin prepare tout sa Jewova te mande yo prepare pou yo fete fèt Pak la+ e pou yo ofri sakrifis y ap boule nèt sou lotèl Jewova a, dapre lòd wa Jozyas te bay la+. 17  Izrayelit ki te la yo te fete fèt Pak la lè sa a e yo te fete fèt Pen san ledven an pandan sèt jou+. 18  Pa t janm gen yon fèt Pak konsa depi epòk pwofèt Samyèl la, ni pa t janm gen okenn lòt wa ann Izrayèl ki te fete fèt Pak la jan Jozyas+, prèt yo, Levit yo, moun Jida yo, moun Izrayèl ki te la yo ak moun ki abite Jerizalèm yo te fete l la. 19  Yo te fete fèt Pak sa a nan 18yèm ane rèy Jozyas la. 20  Apre sa, lè Jozyas te fin prepare tanp lan*, Neko, wa Ejip la+, monte Kakemich, bò Efrat la, pou l al fè lagè. Jozyas li menm, al rankontre l pou l batay avè l+. 21  Lè sa a, Neko voye moun pote mesaj bay Jozyas, li di l: “Poukisa w vin fè lagè avè m, ou menm, wa Jida a? Mwen pa vin isit la jodi a pou m fè lagè avè w. Se ak yon lòt nasyon mwen vin fè lagè. Mete sou sa, Bondye di m se pou m fè vit. Se pou byen w m ap di w sa, pa opoze ak Bondye, paske li avè m. Si w pa koute sa m di w la, l ap fè malè rive w.” 22  Men, Jozyas te refize al fè wout li. Li te abiye yon fason pou yo pa rekonèt li+ pou l ka al fè lagè ak Neko. Li pa t koute sa l te voye di l la, alòske sa l te voye di l la se pawòl ki te soti nan bouch Bondye. Konsa, l al nan Plèn Megido+ pou l fè lagè ak wa Ejip la. 23  Epi, sòlda ki t ap tire flèch yo tire wa Jozyas. Lè sa a, li di sèvitè l yo: “Mennen m ale, paske mwen blese grav.” 24  Vrèmanvre, sèvitè l yo pran l nan charyo l te ye a, yo fè l monte nan dezyèm charyo l te genyen an, epi yo mennen l Jerizalèm. Se konsa li te mouri e yo te antere l nan tonm zansèt li yo+. Tout moun nan Jida ak nan Jerizalèm te nan lapenn poutèt Jozyas te mouri. 25  Jeremi+ te chante pou Jozyas, e jis jodi a tout gason ak fi ki konn chante yo+ kontinye pale de Jozyas nan chante ki tris yo chante yo*. Gen yon desizyon ki te pran pou moun chante chante sa yo ann Izrayèl e yo konsève chante sa yo pami chante pou moun chante lè yo tris. 26  Kanta pou rès bagay ki gen rapò ak Jozyas yo, aksyon li te fè pou l obeyi sa ki te ekri nan Lwa Jewova a ki montre jan li te gen yon lanmou ki fidèl, 27  tout sa li te fè depi nan kòmansman jiska lafen, yo tout ekri nan Liv wa Izrayèl ak wa Jida yo+.

Nòt anba paj

Se kapab tou: “griye”.
Lit.: “kay la”.
Oswa: “chante yo chante lè gen lanmò yo”.