Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

1 Wa 18​:​1-46

SA K LADAN L

  • Eli rankontre Obadya ak Ahab (1-18)

  • Eli kont pwofèt Baal yo nan Kamèl (19-40)

    • ‘Sispann gen de lide’ (21)

  • Twazan edmi sechrès yo fini (41-46)

18  Apre kèk tan, nan twazyèm ane+ sechrès la, Jewova pale ak Eli, li di l: “Ale kot Ahab. Mwen pral fè lapli tonbe nan peyi a+.”  Vrèmanvre, Eli al kot Ahab. Nan moman sa a, grangou a te rèd anpil+ nan Samari.  Pandan tan sa a, Ahab te voye rele Obadya, moun ki te responsab kay li a. (Obadya te gen anpil lakrentif pou Jewova.  Lè Jezabèl+ t ap detwi tout pwofèt Jewova yo, Obadya te kache 100 pwofèt nan de gwòt. Li te met 50 nan chak gwòt e li te pote pen ak dlo pou yo.)  Epi, Ahab di Obadya: “Ann al bò tout sous dlo ki nan peyi a, e nan tout vale yo. Petèt n ap ka jwenn ase zèb pou nou bay cheval yo ak bourik yo pou yo pa mouri. Konsa, tout bèt nou yo pap fin mouri nan men nou.”  Se sa k fè yo te separe peyi a an de e yo te chwazi ki kote yo chak prale. Ahab te pran yon direksyon e Obadya te pran yon lòt direksyon.  Pandan Obadya sou wout, li jwenn ak Eli ki te vin rankontre l. Kou l wè Eli, li rekonèt se li menm, li lage kò l fas atè e li di: “Eli, mèt mwen, èske se ou menm+?”  Eli reponn li: “Wi, se mwen. Al di mèt ou: ‘Men Eli la a.’”  Men, Obadya di l: “Ki peche m fè ki fè w voye sèvitè w la al chèche lanmò nan men wa Ahab? 10  Menm jan li klè Jewova, Bondye w la, vivan, mwen fè sèman pa gen yon nasyon oswa yon wayòm kote mèt mwen an pa voye chèche w. Lè moun nan yon nasyon oswa yon wayòm di l: ‘Li pa bò isit la’, li fè yo fè sèman yo pa t jwenn ou+. 11  Kounye a ou di m: ‘Al di mèt ou: “Men Eli la a.”’ 12  Kou m deplase kote w la, lespri Jewova ap mennen w+ yon kote mwen pa konnen. Apre m fin di Ahab ou la, l ap vini, li pap jwenn ou e l ap tou touye m. Mwen se yon moun ki gen lakrentif pou Jewova depi m jèn. 13  Mèt mwen, èske yo pa t di w sa m te fè lè Jezabèl t ap touye tout pwofèt Jewova yo? Èske yo pa t di w mwen te pran 100 pwofèt Jewova, mwen te kache yo nan de gwòt, 50 nan chak gwòt epi m te kontinye pote pen ak dlo pou yo+? 14  Kounye a ou di m: ‘Al di mèt ou: “Men Eli la a.”’ Se sèten l ap touye m.” 15  Men, Eli di l: “Menm jan li klè Jewova, Chèf lame yo, Bondye m ap sèvi a*, vivan, mwen fè sèman m ap parèt devan Ahab jodi a.” 16  Konsa, Obadya al rankontre Ahab, li di l sa, e Ahab al rankontre Eli. 17  Kou Ahab wè Eli, li di l: “Èske se ou menm sa, moun ki fè Izrayèl gen tout pwoblèm sa yo?” 18  Lè Eli tande sa, li di: “Se pa mwen ki fè Izrayèl gen pwoblèm, se ou menm ak fanmi papa w ki fè sa paske nou pa obeyi kòmandman Jewova yo epi n ap sèvi Baal yo+. 19  Se pou w fè tout Izrayèl vin rasanble devan m sou Mòn Kamèl+ ansanm ak 450 pwofèt Baal yo ak 400 pwofèt k ap adore poto sakre ki fèt an bwa a*+ ki konn manje sou tab Jezabèl yo.” 20  Vrèmanvre, Ahab voye mesaj bay tout moun ann Izrayèl e li rasanble tout pwofèt yo sou Mòn Kamèl. 21  Apre sa, Eli pwoche bò kot pèp la, li di: “Ki lè n ap sispann gen de lide*+? Si se Jewova ki vrè Dye a, se li menm pou nou adore+, men, si se Baal, se li menm pou nou adore!” Men, pèp la pa reponn, yo pa di yon mo. 22  Eli di pèp la: “Se sèl mwen ki rete kòm pwofèt Jewova+, alòske Baal gen 450 gason k ap sèvi l kòm pwofèt. 23  Se pou nou ban nou de jenn towo bèf. Y ap chwazi youn ladan yo, y ap fè l fè plizyè moso, y ap mete l sou bwa a men yo pap met dife ladan l. Mwen menm, m ap prepare lòt towo a, m ap mete l sou bwa a, men mwen pap met dife ladan l. 24  Apre sa, y ap rele dye yo a nan non l+ e mwen menm m ap rele Jewova. Dye ki reponn lè l fè dife parèt la ap montre se li ki vrè Dye a+.” Lè pèp la tande sa, tout moun di: “Sa w di a bon.” 25  Kounye a, Eli di pwofèt Baal yo: “Chwazi yon towo bèf epi prepare l anvan, paske nou plis pase m, men pa met dife ladan l. Apre sa, rele dye nou an nan non l.” 26  Vrèmanvre, yo pran jenn towo bèf li ba yo a, yo prepare l, epi yo pran rele Baal depi nan maten jiska midi. Yo t ap di: “O Baal, reponn nou!” Men, yo pa t tande okenn vwa, pèsonn pa t reponn yo+. Yo te kontinye ap mache bwete toutotou lotèl yo te fè a. 27  Bò zòn midi, Eli kòmanse pase yo nan rizib, li di: “Se pou nou rele l byen fò! Se yon dye li ye+. Petèt li nan gwo refleksyon, oubyen l ap fè yon bezwen*. Petèt l ap dòmi e li bezwen pou yon moun leve l nan dòmi!” 28  Yo t ap rele byen fò e yo t ap filange kò yo ak kouto ak lans, selon abitid yo te genyen, jiskaske san t ap koule sou tout kò yo. 29  Li te vin midi pase, e yo te kontinye ap aji san kontwòl* jiskaske lè pou ofri manje angren yo konn ofri nan aswè a te rive, men yo pa t tande okenn vwa, pèsonn pa t reponn yo, pa t gen pèsonn ki t ap koute yo+. 30  Finalman, Eli di pèp la: “Pwoche pi pre m.” Vrèmanvre, moun yo pwoche pi pre l. Apre sa, li repare lotèl Jewova a ki te kraze a+. 31  Eli te pran 12 wòch, selon kantite tribi pitit Jakòb yo, li menm Jewova te di: “Y ap rele w Izrayèl+.” 32  Li fè yon lotèl avèk wòch yo+ pou bay non Jewova glwa. Apre sa, li fè yon kanal toutotou lotèl la. Tout espas la te laj ase pou yo simen de seya* semans ladan l. 33  Apre sa, li ranje moso bwa yo sou lotèl la, li fè towo bèf la fè plizyè moso epi li ranje vyann nan sou moso bwa yo+. Apre sa, li di: “Plen kat gwo krich ak dlo epi vide dlo a sou sakrifis n ap boule nèt la e sou moso bwa yo.” 34  Lè yo fin fè sa, li di yo: “Fè menm bagay la ankò.” Yo fè sa l di a. Apre sa, li di yo: “Fè menm bagay la yon twazyèm fwa.” Vrèmanvre, yo fè sa yon twazyèm fwa. 35  Dlo a te kouri toutotou lotèl la e Eli te plen kanal la ak dlo tou. 36  Lè lè a te prèske rive pou yo ofri manje angren yo konn ofri nan aswè a+, pwofèt Eli avanse bò lotèl la e li di: “O Jewova, Bondye Abraram+, Bondye Izarak+ ak Bondye Izrayèl la, jodi a se pou yo konnen se ou menm ki Bondye ann Izrayèl, se pou yo konnen mwen se sèvitè w e se ou menm ki di m fè tout bagay sa yo+. 37  Reponn mwen, o Jewova! Reponn mwen yon fason pou pèp sa a kapab konnen se ou menm ki vrè Dye a, o Jewova, e pou yo kapab konnen se ou menm k ap fè yo retounen vin jwenn ou+.” 38  Lè sa a, Jewova fè yon dife sot nan syèl la ki boule sakrifis la+, moso bwa yo, wòch yo, pousyè a e ki te seche dlo ki te nan kanal la+. 39  Menm kote moun yo wè sa, yo lage kò yo fas atè epi yo di: “Se Jewova ki vrè Dye a! Se Jewova ki vrè Dye a!” 40  Lè sa a, Eli di yo: “Met men sou pwofèt Baal yo. Pa kite menm youn chape!” Lapoula, yo met men sou yo, epi Eli desann avèk yo l al touye yo+ bò Rivyè Kichon+. 41  Annapre, Eli di Ahab: “Monte, manje epi bwè, paske m tande bri yon gwo lapli+.” 42  Vrèmanvre, Ahab monte al manje e l al bwè. Pandan tan sa a, Eli monte sou tèt Mòn Kamèl, li met ajenou epi li mete tèt li nan mitan jenou l+. 43  Apre sa, li di sèvitè l la: “Tanpri, monte epi gade nan direksyon lanmè a.” Vrèmanvre, sèvitè l la monte, li gade epi li di: “Mwen pa wè anyen.” Pandan sèt fwa, Eli di l: “Tounen al gade ankò.” 44  Sou setyèm fwa a, sèvitè l la di l: “Gade, gen yon ti nyaj, tankou yon pla men, k ap monte sot nan lanmè a.” Kounye a, Eli di l: “Monte, al di Ahab: ‘Prepare charyo w la, desann pou lapli pa bare w.’” 45  Pandan tan sa a, syèl la te gentan vin tou nwa avèk nyaj, van t ap soufle e yon gwo lapli te kòmanse tonbe+. Ahab te kontinye kouri charyo l la sou wout pou l al Jizreyèl+. 46  Men, Jewova te bay Eli fòs, se sa k fè Eli te mare rad li nan ren l epi li pran kouri pou l al Jizreyèl. Pandan l sou wout la li pase devan Ahab.

Nòt anba paj

Lit.: “Bondye mwen kanpe devan l lan”.
Oswa: “sispann bwete sou de beki”.
Se kapab tou: “l al nan yon vwayaj”.
Oswa: “aji tankou pwofèt”.
Yon seya egal 7,33 lit. Gade Apendis B14.