Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

1 Kwonik 9​:​1-44

SA K LADAN L

  • Lis non fanmi yo apre yo fin sot ann egzil (1-34)

  • Yo rebay non moun ki sot nan fanmi Sayil yo (35-44)

9  Yo te anrejistre non tout Izrayelit yo nan rejis ki gen non fanmi yo, e yo te ekri yo nan Liv wa Izrayèl yo. Yo te mennen moun Jida yo ann egzil nan Babilòn paske yo pa t fidèl+.  Pami premye moun ki te tounen sou tè yo te gen nan vil yo, te gen Izrayelit, prèt yo, Levit yo ak moun k ap travay nan tanp lan*+.  Epitou, te gen kèk desandan Jida+, Benjamen+, Efrayim ak Manase ki te vin ret Jerizalèm:  Pami desandan Perès+, pitit gason Jida, te gen Outayi. Outayi se te pitit gason Amiyoud, Amiyoud se te pitit gason Omri, Omri se te pitit gason Imri, Imri se te pitit gason Bani.  Pami desandan Chela yo te gen Asaya, premye pitit papa l, ansanm ak pitit gason l yo.  Pami pitit gason Zera yo+ te gen Jewouwèl ak 690 lòt frè yo.  Pami desandan Benjamen yo te gen Salou, pitit gason Mechoulam. Mechoulam se te pitit gason Odavya, e Odavya se te pitit gason Asenouwa.  Te gen Ibneya, pitit gason Jewowam. Te gen Ela, pitit gason Ouzi. Ouzi se te pitit gason Mikri. E te gen Mechoulam pitit gason Chefatya. Chefatya se te pitit gason Rewouyèl e Rewouyèl se te pitit gason Ibniya.  Selon rejis ki gen non fanmi yo, te gen 956 lòt desandan antou. Tout mesye sa yo se te chèf fanmi. 10  Pami prèt yo, te gen Jedaya, Jewoyarib, Jakin+, 11  ak Azarya, pitit gason Ilkya. Ilkya se te pitit gason Mechoulam, Mechoulam se te pitit gason Zadòk, Zadòk se te pitit gason Merayòt, Merayòt se te pitit gason Ayitoub ki te yon chèf nan kay* vrè Dye a. 12  Te gen Adaya, pitit gason Jewowam. Jewowam se te pitit gason Pachou, Pachou se te pitit gason Malkija. Te gen Masayi, pitit gason Adyèl. Adyèl se te pitit gason Jazera, Jazera se te pitit gason Mechoulam, Mechoulam se te pitit gason Mechilemit, Mechilemit se te pitit gason Imè. 13  E te gen frè yo ki te chèf fanmi. Antou, yo te 1 760 gason vanyan ki te disponib pou yo fè sèvis nan kay vrè Dye a. 14  Pami Levit yo, te gen Chemaya+, pitit gason Achoub. Achoub se te pitit gason Azrikam, Azrikam se te pitit gason Achabya. Se desandan Merari yo te ye. 15  Te gen Bakbaka, Erès, Galal, Matànya, ki te pitit gason Mika. Mika se te pitit gason Zikri, Zikri se te pitit gason Asaf. 16  Te gen Obadya ki te pitit gason Chemaya. Chemaya se te pitit gason Galal, Galal se te pitit gason Jedoutoun. Te gen Berekya, pitit gason Aza ki li menm te pitit gason Èlkana. Yo t ap viv nan ti bouk moun Netofa yo+. 17  Moun ki t ap veye pòt yo+ se te Chaloum, Akoub, Talmon ak Ayiman. Se Chaloum, fanmi yo a, ki te chèf yo. 18  Anvan sa, li t ap veye pòtay wa a, ki bay nan direksyon lès+. Se mesye sa yo ki t ap veye pòtay kan Levit yo. 19  Chaloum se te pitit gason Kore. Kore se te pitit gason Ebyasaf, Ebyasaf se te pitit gason Kora. Chaloum ansanm ak lòt frè l yo, desandan Kora yo, te responsab pou yo veye antre tant lan. Zansèt yo te responsab antre kan Jewova a antanke moun k ap veye antre a. 20  Anvan sa, se Fineyas+, pitit gason Eleyaza+, ki te chèf yo. Jewova te avèk li. 21  Se Zakari+, pitit gason Mechelemya, ki t ap veye antre tant reyinyon an. 22  Antou, yo te chwazi 212 moun pou veye pòt yo. Yo te abite nan bouk yo selon rejis ki gen non fanmi yo+. Se David ak Samyèl, moun ki te konn fè vizyon an+, ki te ba yo responsablite sa a, paske se moun yo te ka fè konfyans. 23  Yo menm ak pitit gason yo te chèf sou moun ki te konn veye pòt yo nan kay Jewova a+, tabènak* la. 24  Moun ki te konn veye pòt yo te konn nan toule kat direksyon yo: alès, alwès, nan nò ak nan sid+. 25  Detanzantan, fanmi yo te dwe soti nan bouk yo te rete yo pou yo vin travay ansanm avèk yo pandan sèt jou. 26  Gen kat moun yo te mete alatèt moun k ap veye pòt yo. Se Levit yo te ye, se moun yo te ka fè konfyans. Yo te responsab chanm* yo ak trezò ki te nan kay vrè Dye a+. 27  Yo te konn pase nuit nan pòs yo toutotou kay vrè Dye a. Paske, se yo ki te responsab pou yo veye kay la, se yo ki te responsab kle a e ki te konn ouvri kay la chak maten. 28  Gen nan yo ki te responsab veso yo+ te konn itilize nan sèvis ki t ap fèt la. Yo te konn konte yo lè y ap antre avèk yo e yo te konn konte yo lè y ap soti avèk yo. 29  Gen nan yo ki te responsab lòt veso, tout veso sakre yo+, farin bon kalite a+, diven an+, luil la+, lansan blan an+ ak luil santi bon an+. 30  Gen kèk nan pitit gason prèt yo ki te konn prepare luil santi bon an. 31  Pami Levit yo, se Matitya ki te responsab bagay yo te konn kuit sou platin yo paske yo te fè l konfyans. Matitya se te premye pitit Chaloum, desandan Kora a+. 32  Gen kèk lòt desandan Kora ki te responsab pen yo te konn mete youn sou lòt yo*+. Se yo ki te gen pou yo prepare l chak saba+. 33  Chantè yo, ki te chèf fanmi pami Levit yo e ki te konn nan chanm* yo, pa t gen lòt responsablite. Se nan sèvis sa a yo te ye lajounen kou lannuit. 34  Mesye sa yo te chèf fanmi pami Levit yo dapre rejis ki gen non fanmi yo. Yo t ap viv Jerizalèm. 35  Jeyiyèl t ap viv Gabawon+ e se li ki te fonde vil sa a. Madanm li te rele Maaka. 36  Premye pitit gason l lan te rele Abdon. Apre sa, li te gen Sou, Kich, Baal, Nè, Nadab, 37  Gedò, Ayiyo, Zakari ak Miklòt. 38  Miklòt se te papa Chimeyam. Yo tout t ap viv Jerizalèm ansanm ak moun ki nan menm tribi ak yo, toupre lòt moun ankò ki nan menm tribi ak yo. 39  Nè+ se te papa Kich, Kich se te papa Sayil+, Sayil se te papa Jonatan+, Malkichwa+, Abinadab+ ak Echbaal. 40  Jonatan te gen yon pitit gason ki rele Meribaal+. Meribaal se te papa Miche+. 41  Pitit gason Miche yo se te Piton, Melèk, Tareya ak Ahaz. 42  Ahaz se te papa Jara. Jara se te papa Alemèt, Azmavèt ak Zimri. Zimri se te papa Moza. 43  Moza se te papa Bineya, Bineya te gen yon pitit gason ki rele Refaya, Refaya te gen yon pitit gason ki rele Eleyasa, Eleyasa te gen yon pitit gason ki rele Azèl. 44  Azèl te gen sis pitit gason ki te rele: Azrikam, Bokwou, Izmayèl, Chearya, Obadya ak Ranan. Mesye sa yo se te pitit gason Azèl.

Nòt anba paj

Oswa: “ak Netinim yo”. Lit.: “moun yo bay yo”.
Oswa: “tanp”.
Oswa: “salamanje”.
Anpalan de pen yo konn prezante devan Bondye kòm ofrann yo.
Oswa: “salamanje”.