Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

1 Kwonik 6​:​1-81

SA K LADAN L

  • Desandan Levi yo (1-30)

  • Moun k ap chante nan tanp lan (31-47)

  • Desandan Arawon yo (48-53)

  • Kan Levit yo (54-81)

6  Pitit gason Levi yo+ se te Gèchon, Keyat+ ak Merari+.  Pitit gason Keyat yo se te Amram, Izeya+, Ebwon ak Ouzyèl+.  Pitit* Amram yo+ se te Arawon+, Moyiz+ ak Miryam+. Pitit gason Arawon yo se te Nadab, Abiyou+, Eleyaza+ ak Itama+.  Eleyaza se te papa Fineyas+. Fineyas se te papa Abichwa.  Abichwa se te papa Bouki. Bouki se te papa Ouzi.  Ouzi se te papa Zeraja. Zeraja se te papa Merayòt.  Merayòt se te papa Amarya. Amarya se te papa Ayitoub+.  Ayitoub se te papa Zadòk+. Zadòk se te papa Ayimaz+.  Ayimaz se te papa Azarya. Azarya se te papa Jowanan. 10  Jowanan se te papa Azarya. Li te sèvi antanke prèt nan kay Salomon te bati Jerizalèm nan. 11  Azarya se te papa Amarya. Amarya se te papa Ayitoub. 12  Ayitoub se te papa Zadòk+. Zadòk se te papa Chaloum. 13  Chaloum se te papa Ilkya+. Ilkya se te papa Azarya. 14  Azarya se te papa Seraya+. Seraya se te papa Jewozadak+. 15  Jewozadak t al ann egzil lè Jewova te fè Nebikadneza mennen Jida ak Jerizalèm ann egzil la. 16  Pitit gason Levi yo se te Gèchòm*, Keyat ak Merari. 17  Men non pitit gason Gèchòm yo: Libni ak Chimeyi+. 18  Pitit gason Keyat yo se te Amram, Izeya, Ebwon ak Ouzyèl+. 19  Pitit gason Merari yo se te Mali ak Mouchi. Men fanmi ki sot nan Levi yo dapre non zansèt yo+: 20  Desandan Gèchòm yo+ se te: Libni ki te pitit gason Gèchòm, Jayat ki te pitit gason Libni, Zima ki te pitit gason Jayat, 21  Jowa ki te pitit gason Zima, Ido ki te pitit gason Jowa, Zera ki te pitit gason Ido, Jeyaterayi ki te pitit gason Zera. 22  Desandan Keyat yo se te: Aminadab ki te pitit gason Keyat, Kore+ ki te pitit gason Aminadab. Pitit gason Kore yo se te Asi, 23  Èlkana ak Ebyasaf+. Asi se te pitit gason Ebyasaf. 24  Tayat se te pitit gason Asi, Ouriyèl se te pitit gason Tayat, Ozyas se te pitit gason Ouriyèl, Chayil se te pitit gason Ozyas. 25  Pitit gason Èlkana yo se te Amasayi ak Ayimòt. 26  Desandan Èlkana yo se te Zofayi, pitit gason Èlkana, Nahat ki te pitit gason Zofayi, 27  Elyab ki te pitit gason Nahat, Jewowam ki te pitit gason Elyab, Èlkana+ ki te pitit gason Jewowam. 28  Pitit gason Samyèl yo+ se te Jowèl, premye pitit li, ak Abija, dezyèm pitit li+. 29  Desandan Merari yo se te: Mali+ ki te pitit gason Merari, Libni ki te pitit gason Mali, Chimeyi ki te pitit gason Libni, Ouza ki te pitit gason Chimeyi, 30  Chimeya ki te pitit gason Ouza, Agiya ki te pitit gason Chimeya ak Asaya ki te pitit gason Agiya. 31  David te chwazi moun pou dirije moun k ap chante nan kay Jewova a, apre yo te fin mete Lach la nan kay sa a+. 32  Yo te responsab moun k ap chante devan tabènak* la oswa tant reyinyon an, jiskaske Salomon te bati kay Jewova a nan Jerizalèm+. Yo te fè sèvis yo jan yo te di yo fè l la+. 33  Men moun ki t ap fè sèvis sa a ansanm ak pitit yo: Nan fanmi Keyat te gen Eman+, chantè a. Se te pitit gason Jowèl+, Jowèl se te pitit gason Samyèl, 34  Samyèl se te pitit gason Èlkana+, Èlkana se te pitit gason Jewowam, Jewowam se te pitit gason Eliyèl, Eliyèl se te pitit gason Toya, 35  Toya se te pitit gason Zouf, Zouf se te pitit gason Èlkana, Èlkana se te pitit gason Mayat, Mayat se te pitit gason Amasayi, 36  Amasayi se te pitit gason Èlkana, Èlkana se te pitit gason Jowèl, Jowèl se te pitit gason Azarya, Azarya se te pitit gason Sofoni, 37  Sofoni se te pitit gason Tayat, Tayat se te pitit gason Asi, Asi se te pitit gason Ebyasaf, Ebyasaf se te pitit gason Kore, 38  Kore se te pitit gason Izeya, Izeya se te pitit gason Keyat, Keyat se te pitit gason Levi e Levi se te pitit gason Izrayèl. 39  Asaf, yon lòt Levit*+, te konn kanpe sou bò dwat li. Asaf se te pitit gason Berekya, Berekya se te pitit gason Chimeya, 40  Chimeya se te pitit gason Mikayèl, Mikayèl se te pitit gason Baseya, Baseya se te pitit gason Malkija, 41  Malkija se te pitit gason Etni, Etni se te pitit gason Zera, Zera se te pitit gason Adaya, 42  Adaya se te pitit gason Etan, Etan se te pitit gason Zima, Zima se te pitit gason Chimeyi, 43  Chimeyi se te pitit gason Jayat, Jayat se te pitit gason Gèchòm e Gèchòm se te pitit gason Levi. 44  Desandan Merari yo+, ki te fanmi yo, te sou bò goch. Te gen Etan+, pitit gason Kichi. Kichi se te pitit gason Abdi, Abdi se te pitit gason Malouk, 45  Malouk se te pitit gason Achabya, Achabya se te pitit gason Amatsya, Amatsya se te pitit gason Ilkya, 46  Ilkya se te pitit gason Amsi, Amsi se te pitit gason Bani, Bani se te pitit gason Chemè, 47  Chemè se te pitit gason Mali, Mali se te pitit gason Mouchi, Mouchi se te pitit gason Merari e Merari se te pitit gason Levi. 48  Yo te chwazi lòt Levit yo, ki te fanmi yo, pou fè tout lòt travay nan tabènak la, anpalan de kay vrè Dye a+. 49  Arawon ak pitit gason l yo+ te konn boule sakrifis sou lotèl yo te konn ofri sakrifis yo+ e yo te konn boule lansan sou lotèl pou boule lansan an+. Yo te konn fè sèvis ki gen rapò ak bagay sakre yo, pou pèp Izrayèl la te ka jwenn padon pou peche yo+, jan Moyiz, sèvitè vrè Dye a, te bay lòd pou sa fèt la. 50  Men non desandan Arawon yo+: Eleyaza+ ki te pitit gason Arawon, Fineyas ki te pitit gason Eleyaza, Abichwa ki te pitit gason Fineyas, 51  Bouki ki te pitit gason Abichwa, Ouzi ki te pitit gason Bouki, Zeraja ki te pitit gason Ouzi, 52  Merayòt ki te pitit gason Zeraja, Amarya ki te pitit gason Merayòt, Ayitoub+ ki te pitit gason Amarya, 53  Zadòk+ ki te pitit gason Ayitoub ak Ayimaz ki te pitit gason Zadòk. 54  Men ki kote Levit yo te rete e men ki kote yo te mete kan yo* nan tèritwa yo. Lè yo te fè tiraj osò a, se desandan Keyat yo, desandan Arawon, ki te soti an premye. 55  Nan tèritwa tribi Jida a, yo te ba yo Ebwon+, ansanm ak patiraj ki te toutotou l yo. 56  Men, yo te bay Kalèb+, pitit gason Jefoune a, tè ki andeyò vil la ak tout ti vil ki sou kont vil la. 57  Yo te bay desandan Arawon yo vil* pou moun al pran refij+, anpalan de Ebwon+, ansanm ak Libna+ ak tout patiraj li, Jati+, Echtemowa ak tout patiraj li+, 58  Ilèn ak tout patiraj li, Debi+ ak tout patiraj li, 59  Achan+ ak tout patiraj li, Bètchemèch+ ak tout patiraj li. 60  Nan tèritwa tribi Benjamen an, yo te ba yo Geba+ ak tout patiraj li, Alemèt ak tout patiraj li, Anatòt+ ak tout patiraj li. Antou yo te resevwa 13 vil pou yo menm ak fanmi yo+. 61  Yo te fè tiraj osò e yo te bay rès desandan Keyat yo dis vil. Vil sa yo te nan tèritwa fanmi ki te nan yon lòt tribi ak nan tèritwa mwatye nan tribi Manase a+. 62  Yo te bay desandan Gèchòm yo 13 vil nan tèritwa tribi Isaka a, tribi Achè a, tribi Neftali a ak tribi Manase a, nan Bazan+. 63  Apre tiraj osò, desandan Merari yo, selon fanmi kote yo te soti, te resevwa 12 vil nan tèritwa tribi Ribenn nan, tribi Gad la ak tribi Zabilon an+. 64  Konsa, Izrayelit yo te bay Levit yo vil sa yo ansanm ak tout patiraj yo+. 65  Mete sou sa, yo te fè tiraj osò pou yo te bay Levit yo vil sa yo yo te site non yo a, nan tèritwa tribi Jida, tribi Simeyon ak tribi Benjamen. 66  Gen kèk fanmi pami desandan Keyat yo ki te resevwa plizyè vil nan tèritwa tribi Efrayim nan kòm tèritwa yo+. 67  Yo te ba yo vil* pou moun al pran refij, anpalan de Sichèm+ ak tout patiraj li, nan zòn ki gen mòn nan Efrayim nan, Gezè+ ak tout patiraj li, 68  Jokmeyam ak tout patiraj li, Bètowon+ ak tout patiraj li, 69  Ayalon+ ak tout patiraj li ansanm ak Gatrimon+ ak tout patiraj li. 70  Yo te bay lòt fanmi ki te rete pami desandan Keyat yo Anè ak tout patiraj li, Bileyam ak tout patiraj li nan tèritwa ki te pou mwatye nan tribi Manase a. 71  Yo te bay desandan Gèchòm yo Golan+, nan Bazan, ak tout patiraj li ansanm ak Astawòt ak tout patiraj li nan tèritwa ki te pou mwatye nan tribi Manase a+. 72  Nan tèritwa tribi Isaka a, yo te ba yo Kedès ak tout patiraj li, Daberat+ ak tout patiraj li+, 73  Ramòt ak tout patiraj li ansanm ak Anèm ak tout patiraj li. 74  Nan tèritwa tribi Achè a, yo te ba yo Machal ak tout patiraj li, Abdon ak tout patiraj li+, 75  Oukòk ak tout patiraj li ansanm ak Reyòb+ ak tout patiraj li. 76  Nan tèritwa tribi Neftali a, yo te ba yo Kedès+, ki nan Galile+, ak tout patiraj li, Amon ak tout patiraj li ansanm ak Kiryatayim ak tout patiraj li. 77  Yo te bay rès desandan Merari yo Rimono ak tout patiraj li, Tabò ak tout patiraj li nan tèritwa tribi Zabilon an+. 78  Nan tèritwa tribi Ribenn nan, nan zòn Jouden an, nan Jeriko, nan lès Rivyè Jouden an, yo te ba yo Bezè, ki nan dezè a, ak tout patiraj li, Jahaz+ ak tout patiraj li, 79  Kedemòt+ ak tout patiraj li ansanm ak Maafat ak tout patiraj li. 80  Nan tèritwa tribi Gad la, yo te ba yo Ramòt ki nan Galaad, ak tout patiraj li, Maanayim+ ak tout patiraj li, 81  Esbon+ ak tout patiraj li ansanm ak Jazè+ ak tout patiraj li.

Nòt anba paj

Lit.: “Pitit gason”.
Yo rele l Gèchon nan vèsè 1.
Lit.: “frè l la”.
Oswa: “kan yo ki gen miray toutotou yo”.
Se kapab tou: “yon vil”. Sa ann amoni ak Joz 21:13.
Se kapab tou: “yon vil”. Sa ann amoni ak Joz 21:21.