Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

1 Korentyen 14​:​1-40

SA K LADAN L

  • Don pou moun pwofetize ak don pou yo pale an lang (1-25)

  • Reyinyon kretyen yo dwe fèt nan lòd (26-40)

    • Plas medam yo nan kongregasyon an (34, 35)

14  Fè tout sa nou kapab pou nou demontre lanmou. Sepandan, kontinye fè efò* pou nou jwenn don Bondye bay yo, men se sitou pou nou ka pwofetize*+.  Paske, yon moun k ap pale nan yon lòt lang pa pale pou lèzòm, men li pale pou Bondye, paske pèsonn pa konprann+, byenke l ap fè moun konnen sekrè ki sakre+ grasa lespri a.  Sepandan, moun k ap pwofetize a sèvi ak sa l ap di pou l fòtifye moun, pou l ankouraje yo e pou l konsole yo.  Moun k ap pale nan yon lòt lang nan fòtifye tèt li, men moun k ap pwofetize a fòtifye kongregasyon an.  Se sa k fè, mwen ta renmen nou tout pale lòt lang, men+, mwen ta pi renmen nou pwofetize+. An reyalite, moun k ap pwofetize a pi itil pase moun k ap pale nan lòt lang nan, amwenske moun nan tradui* sa l di a, dekwa pou l ka fòtifye kongregasyon an.  Men kounye a, frè m yo, si m ta vin pale nan yon lòt lang ak nou, ki sa sa t ap itil nou? Amwenske mwen ta ban nou yon revelasyon+ oswa yon konesans+ oswa yon pwofesi oswa yon ansèyman.  Ann pran egzanp bagay ki pa gen vi ladan yo, ki ka sèvi pou jwe mizik, tankou flit oswa hap*. Si moun pa ka distenge nòt yo, ki jan y ap fè konnen ki mizik y ap jwe ak flit la oswa ak hap la?  Paske, si twonpèt la bay yon siyal ki pa klè, kiyès k ap prepare yo pou y al nan lagè?  Menm jan an tou, si nou pa sèvi ak lang nou pou nou di pawòl ki fasil pou moun konprann, kòman moun ap fè konnen sa n ap di a? Anfèt, se nan lib n ap pale. 10  Gendwa gen tout kalite son nan lang moun pale nan monn nan, epoutan pa gen youn nan yo ki pa gen sans. 11  Paske, si m pa konprann lang yon moun pale, m ap vin yon etranje pou moun k ap pale a, e moun k ap pale a ap yon etranje pou mwen. 12  Konsa, nou menm tou, piske nou vrèman anvi gen don lespri a bay yo, chèche gen anpil don k ap fòtifye kongregasyon an+. 13  Se sa k fè, se pou moun k ap pale nan yon lòt lang nan priye pou l ka tradui* sa l di a+. 14  Paske, si m ap priye nan yon lang, se don lespri a ban mwen an k ap priye, men lespri pa m pap fè anyen. 15  Ki sa k dwe fèt menm? Ebyen, m ap priye ak don lespri a ban mwen an, men m ap priye ak lespri m tou. M ap chante louwanj ak don lespri a ban mwen an, men m ap chante louwanj ak lespri m tou. 16  Si w pa fè l konsa, epi w ap bay louwanj ak don lespri a ba ou a, ki jan moun ki pa gen twòp konesans ki nan mitan w lan ap kapab di “Amèn” pou di ou di Bondye mèsi a, piske li pa konn sa w ap di a? 17  Se vre, ou di Bondye mèsi yon bèl fason, men ou pa fòtifye lòt moun nan. 18  Mwen di Bondye mèsi dèske mwen pale nan plis lang pase nou tout. 19  Men, nan yon kongregasyon, mwen ta prefere di senk mo avèk lespri m*, pou m ka enstwi lòt moun yo tou*, pase pou m ta di 10 000 mo nan yon lòt lang+. 20  Frè m yo, pinga nou vin timoun piti nan fason nou konprann+. Se pou nou vin tibebe anrapò ak mechanste+. Epi, se pou nou vin granmoun nan fason nou konprann+. 21  Men sa ki ekri nan Lwa a: “‘M ap sèvi ak lang etranje yo ansanm ak bouch yo pou m pale ak pèp sa a, e menm lè sa a y ap refize koute m.’ Se sa Jewova* di+.” 22  Kidonk, pale nan lòt lang se pa yon siy pou moun ki kwayan, men se yon siy pou moun ki pa kwayan+. Tandiske, pwofesi se pa pou moun ki pa kwayan, men se pou moun ki kwayan. 23  Donk, si tout kongregasyon an reyini yon kote e tout moun ap pale nan lòt lang, epi gen moun ki pa gen twòp konesans oubyen ki pa kwayan ki vin parèt, èske yo pap di nou pèdi tèt nou? 24  Men, si nou tout ap pwofetize, epi gen yon moun ki pa kwayan oubyen yon moun ki pa gen twòp konesans ki vin parèt, l ap santi pawòl nou tout ap reprimande l, e pawòl nou tout ap pouse l byen egzamine tèt li. 25  Lè sa a, sekrè li gen nan kè l yo ap vin parèt aklè. Lè sa a, l ap pwostène, l ap adore Bondye, e l ap di: “Bondye vrèman pami nou+.” 26  Frè m yo, ki sa k dwe fèt menm? Lè nou reyini ansanm, yon moun ap di yon sòm, yon lòt ap anseye, yon lòt ap bay yon revelasyon, yon lòt ap pale nan yon lòt lang e yon lòt ap tradui sa k ap di+. Fè tout bagay pou youn fòtifye lòt. 27  E si gen moun k ap pale nan lòt lang, pa dwe gen plis pase de oubyen twa moun, e yo dwe fè sa youn apre lòt. Epitou, yon moun dwe tradui* sa y ap di a+. 28  Men, si pa gen moun pou tradui*, moun nan dwe ret an silans nan kongregasyon an, e se pou l pale ak tèt li e ak Bondye. 29  Anplis de sa, se de oubyen twa pwofèt+ ki pou pale, e se pou lòt moun yo chèche konprann sans sa y ap di a. 30  Men, si yon lòt moun ki chita la gen yon revelasyon, se pou moun ki t ap pale a fè silans. 31  Paske, nou tout ka pwofetize youn apre lòt, pou tout moun ka aprann e pou tout moun ka jwenn ankourajman+. 32  E pwofèt yo dwe gen kontwòl sou don pou yo pwofetize lespri a ba yo a. 33  Paske, Bondye pa yon Bondye dezòd, men se yon Bondye lapè+. Menm jan sa ap fèt nan tout kongregasyon moun ki sen yo, 34  se pou fi yo ret an silans nan kongregasyon yo, paske yo pa gen dwa pou yo pale+. Okontrè, se pou yo soumèt+, jan Lwa a di l la. 35  Si gen yon bagay yo vle aprann, se pou yo poze mari yo kesyon lè yo lakay yo, paske se yon wont pou yon fi ap pale nan kongregasyon an. 36  Èske se nou menm ki te vin ak pawòl Bondye a, oswa èske se nou menm sèlman ki te resevwa l? 37  Si yon moun panse li se yon pwofèt, oswa si li panse lespri a ba l yon don, li dwe rekonèt bagay mwen ekri nou yo se kòmandman Seyè a yo ye. 38  Men, si yon moun meprize yo, Bondye ap meprize l*. 39  Kidonk frè m yo, kontinye fè efò pou nou jwenn don pou nou pwofetize a+, epoutan, pa anpeche moun pale nan lòt lang+. 40  Men, se pou tout bagay fèt yon fason ki konvnab e nan lòd+.

Nòt anba paj

Oswa: “kontinye chèche avèk dilijans”.
Sa gen ladan l anonse sa k pral pase alavni, anonse mesaj ki soti nan Bondye, oswa fè konnen volonte Bondye oubyen anonse l.
Oswa: “entèprete”.
Oswa: “entèprete”.
Oswa: “avèk entèlijans mwen”.
Oswa: “pou m ka anseye lòt moun yo aloral tou”.
Oswa: “entèprete”.
Oswa: “entèprete”.
Se kapab tou: “si yon moun pa konprann sa, l ap kontinye rete nan pa konprann li an”.