Liv ki te ekri ann ebre yo anvan epòk nou an (anvan epòk kretyen an)

NON LIV LA

MOUN KI TE EKRI L

KOTE L TE EKRI L

LÈ L TE FIN EKRI L (ANV. E. N.)

KANTITE TAN LIV LA KOUVRI (ANV. E. N.)

Jenèz

Moyiz

Dezè

1513

“Okòmansman” rive nan 1657

Egzòd

Moyiz

Dezè

1512

1657-1512

Levitik

Moyiz

Dezè

1512

1 mwa (1512)

Nonb

Moyiz

Dezè ak nan Plèn Mowab yo

1473

1512-1473

Detewonòm

Moyiz

Plèn Mowab yo

1473

2 mwa (1473)

Jozye

Jozye

Kanaran

ozv. 1450

1473–ozv. 1450

Jij

Samyèl

Izrayèl

ozv. 1100

ozv. 1450–ozv. 1120

Rit

Samyèl

Izrayèl

ozv. 1090

11 an sou rèy jij yo

1 Samyèl

Samyèl; Gad; Natan

Izrayèl

ozv. 1078

ozv. 1180-1078

2 Samyèl

Gad; Natan

Izrayèl

ozv. 1040

1077–ozv. 1040

1 Wa

Jeremi

Jida

580

ozv. 1040-911

2 Wa

Jeremi

Jida ak Ejip

580

ozv. 920-580

1 Kwonik

Esdras

Jerizalèm (?)

ozv. 460

Apre 1 Kwonik 9:44 ozv. 1077-1037

2 Kwonik

Esdras

Jerizalèm (?)

ozv. 460

ozv. 1037-537

Esdras

Esdras

Jerizalèm

ozv. 460

537–ozv. 467

Neyemi

Neyemi

Jerizalèm

apre 443

456–apre 443

Estè

Madoche

Siz, Elam

ozv. 475

493–ozv. 475

Jòb

Moyiz

Dezè

ozv. 1473

Plis pase 140 an ant 1657 ak 1473

Sòm

David ak lòt moun

 

ozv. 460

 

Pwovèb

Salomon; Agou; Lemwèl

Jerizalèm

ozv. 717

 

Eklezyas

Salomon

Jerizalèm

anv. 1000

 

Chante Salomon an

Salomon

Jerizalèm

ozv. 1020

 

Ezayi

Ezayi

Jerizalèm

apre 732

ozv. 778–apre 732

Jeremi

Jeremi

Jida; Ejip

580

647-580

Lamantasyon

Jeremi

Toupre Jerizalèm

607

 

Ezekyèl

Ezekyèl

Babilòn

ozv. 591

613–ozv. 591

Dànyèl

Dànyèl

Babilòn

ozv. 536

618–ozv. 536

Oze

Oze

Samari (nan zòn)

apre 745

anv. 804–apre 745

Jowèl

Jowèl

Jida

ozv. 820 (?)

 

Amòs

Amòs

Jida

ozv. 804

 

Obadya

Obadya

 

ozv. 607

 

Jonas

Jonas

 

ozv. 844

 

Miche

Miche

Jida

anv. 717

ozv. 777-717

Nawoum

Nawoum

Jida

anv. 632

 

Abakouk

Abakouk

Jida

ozv. 628 (?)

 

Sofoni

Sofoni

Jida

anv. 648

 

Aje

Aje

Yo rebati Jerizalèm

520

112 jou (520)

Zakari

Zakari

Yo rebati Jerizalèm

518

520-518

Malachi

Malachi

Yo rebati Jerizalèm

apre 443

 

 Liv ki te ekri an grèk yo nan epòk nou an (nan epòk kretyen an)

NON LIV LA

MOUN KI TE EKRI L

KOTE L TE EKRI L

LÈ L TE FIN EKRI L (E. N.)

KANTITE TAN LIV LA KOUVRI

Matye

Matye

Izrayèl

ozv. 41

2 anv. e. n.–33 e. n.

Mak

Mak

Wòm

ozv. 60-65

29-33 e. n.

Lik

Lik

Sezare

ozv. 56-58

3 anv. e. n.–33 e. n.

Jan

Apot Jan

Efèz, oswa toupre l

ozv. 98

Apre premye pawòl yo, 29-33 e. n.

Travay

Lik

Wòm

ozv. 61

33–ozv. 61 e. n.

Women

Pòl

Korent

ozv. 56

 

1 Korentyen

Pòl

Efèz

ozv. 55

 

2 Korentyen

Pòl

Masedwàn

ozv. 55

 

Galat

Pòl

Korent oswa Antyòch ki nan Siri

ozv. 50-52

 

Efezyen

Pòl

Wòm

ozv. 60-61

 

Filipyen

Pòl

Wòm

ozv. 60-61

 

Kolosyen

Pòl

Wòm

ozv. 60-61

 

1 Tesalonisyen

Pòl

Korent

ozv. 50

 

2 Tesalonisyen

Pòl

Korent

ozv. 51

 

1 Timote

Pòl

Masedwàn

ozv. 61-64

 

2 Timote

Pòl

Wòm

ozv. 65

 

Tit

Pòl

Masedwàn (?)

ozv. 61-64

 

Filemon

Pòl

Wòm

ozv. 60-61

 

Ebre

Pòl

Wòm

ozv. 61

 

Jak

Jak (frè Jezi)

Jerizalèm

anv. 62

 

1 Pyè

Pyè

Babilòn

ozv. 62-64

 

2 Pyè

Pyè

Babilòn (?)

ozv. 64

 

1 Jan

Apot Jan

Efèz, oswa toupre l

ozv. 98

 

2 Jan

Apot Jan

Efèz, oswa toupre l

ozv. 98

 

3 Jan

Apot Jan

Efèz, oswa toupre l

ozv. 98

 

Jid

Jid (frè Jezi)

Izrayèl (?)

ozv. 65

 

Revelasyon

Apot Jan

Patmòs

ozv. 96

 

[Gen non moun ki te ekri kèk liv ak non kèk zòn kote yo te ekri yo ki pa sèten. Gen plizyè dat ki pa fin egzak nèt. Men yon seri abrevyasyon ak sa yo vle di: anv.: “anvan”; “ozv.”: “ozanviwon”; anv. e. n.: “anvan epòk nou an”; e. n.: “epòk nou an”.]