“Se pa ni moun ki rapid yo ki toujou genyen kous la, ni moun ki gen fòs yo ki genyen batay la, ni moun ki gen sajès yo ki toujou jwenn manje, ni moun ki entèlijan yo ki toujou gen richès, ni moun ki gen konesans yo ki toujou reyisi, paske move moman ak malè rive sou yo tout sanzatann.”

Eklezyas 9:11

“Akoz yon sèl moun peche antre nan monn nan, e akoz peche lanmò antre, e konsa lanmò blayi sou tout moun paske yo tout te peche...”

Women 5:12

“Men pou ki sa Pitit Bondye a te parèt aklè: pou l kraze travay Dyab la.”

1 Jan 3:8

“Lemonnantye anba pouvwa Mechan an.”

1 Jan 5:19