“Nou pa bezwen sezi pou sa, paske lè a ap rive kote tout moun ki nan tonm yo pral tande vwa l, e y ap soti.”

Jan 5:28, 29

“Pral gen yon rezirèksyon ni pou moun ki jis, ni pou moun ki enjis.”

Travay 24:15

“Epi, mwen wè mò yo, gran kou piti, ki kanpe devan twòn nan, e gen woulo ki te ouvè. Men, gen yon lòt woulo ki te ouvè, se te woulo lavi a. Yo jije mò yo selon aksyon yo, dapre bagay ki ekri nan woulo yo. E lanmè a rann mò li te gen ladan l, lanmò ak Tonm nan rann mò yo te gen nan yo, epi, yo jije yo chak apa selon aksyon yo.”

Revelasyon 20:12, 13