Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

 KESYON 19

Ki sa n ap jwenn nan diferan liv ki gen nan Bib la?

LIV KI TE EKRI ANN EBRE YO (“ANSYEN TESTAMAN”)

PENTATEK (5 LIV):

Jenèz, Egzòd, Levitik, Nonb, Detewonòm

Soti nan kreyasyon rive lè nasyon Izrayèl la te vin egziste

LIV ISTWA (12 LIV):

Jozye, Jij, Rit

Antre Izrayèl nan tè Bondye te pwomèt la ak evènman ki te fèt annapre

1 ak 2 Samyèl, 1 ak 2 Wa, 1 ak 2 Kwonik

Istwa nasyon Izrayèl la rive nan destriksyon Jerizalèm

Esdras, Neyemi, Estè

Istwa Juif yo apre yo retounen sot Babilòn, kote yo te ann egzil

LIV KI SOU FÒM PWEZI (5 LIV):

Jòb, Sòm, Pwovèb, Eklezyas, Chante Salomon

Koleksyon pawòl sajès ak chante

LIV KI GEN PWOFESI (17 LIV):

Ezayi, Jeremi, Lamantasyon, Ezekyèl, Dànyèl, Oze, Jowèl, Amòs, Obadya, Jonas, Miche, Nawoum, Abakouk Sofoni, Aje, Zakari, Malachi

Pwofesi, oswa prediksyon konsènan pèp Bondye a

 LIV KI TE EKRI AN GRÈK YO (“NOUVO TESTAMAN”)

KAT LEVANJIL YO (4 LIV):

Matye, Mak, Lik, Jan

Istwa lavi Jezi ak ministè l

TRAVAY APOT YO (1 LIV):

Istwa kòmansman kongregasyon kretyen an ak aktivite misyonè

LÈT (21 LIV):

Women, 1 ak 2 Korentyen, Galat, Efezyen, Filipyen, Kolosyen, 1 ak 2 Tesalonisyen

Lèt yo ekri pou diferan kongregasyon

1 ak 2 Timote, Tit, Filemon

Lèt yo ekri pou kèk kretyen

Ebre, Jak, 1 ak 2 Pyè, 1 ak 2 ak 3 Jan, Jid

Lèt yo ekri kretyen yo

REVELASYON (1 LIV):

Yon seri vizyon apot Jan te resevwa